Početna Magazin Godine Penzija Prelazak sa invalidske na starosnu penziju nije moguć po Zakonu o PIO

Prelazak sa invalidske na starosnu penziju nije moguć po Zakonu o PIO

Prelazak sa invalidske na starosnu penziju nije moguć po Zakonu o PIO

Invalidski penzioneri mogu biti prevedeni u starosne s 65 godina života samo ako im se u međuvremenu ukine invalidnost. Invalidski penzioner koji napuni 65 godina i time stekne uslov za punu starosnu penziju (bez plaćanja penala), ne može da počne da prima penziju kao starosni penzioner. Tako je predviđeno novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je prethodno pravo na ovaj prelazak ukinuto, piše Jasna Petrović za Politiku.

Čitalac koji se javio „Politici”, a koji već 19 godina prima invalidsku penziju, iznenadio se kada je nedavno dobio odgovor u Penzijskom fondu da će trajno ostati u statusu invalidskog penzionera. Računajući da službenice na šalteru nije dobro razumeo, hteo je da proveri, da li je to stvarno tako.

Kaže da mu „ne pije vodu” ni to što bi mu sadašnja penzija bila veća od starosne, kao i da mu je krivo kako su to pravo mogli da iskoriste lažni invalidski penzioneri koji su oštetili državu time što su primali ove penzije, a izbegli da novac vrate, jer su u međuvremenu stekli uslov za starosnu penziju. Penzijski fond, kao što je poznato, neme nadležnosti da na drugi način kažnjava primaoce lažnih invalidskih penzija, osim da im ih ukinu, ali ovim lažnjacima ni to nisu mogli jer su postali starosni penzioneri.

U PIO za „Politiku ”objašnjavaju da odredbama važećeg zakona nije predviđeno da korisnici invalidske penzije, kada napune godine života potrebne za ostvarivanje prava na starosnu penziju, dobiju status korisnika starosne penzije. Međutim, ukoliko se desi da korisniku invalidske penzije ona u međuvremenu bude ukinuta, nema smetnje da on ostvari pravo na starosnu penziju kada ispuni za to zakonom propisane uslove.

U PIO objašnjavaju da invalidsku penziju može da dobije samo onaj osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu, ili profesionalnom bolešću. Odnosno, ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću – pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju i da ima navršenih pet godina staža osiguranja.

Dakle, onaj ko ispunjava uslov u vidu godina života propisanih za ostvarivanje prava na starosnu penziju, ne može ostvariti pravo na invalidsku penziju. U PIO objašnjavaju da je penzija, bilo da je invalidska ili starosna, lično pravo čija visina zavisi od ukupno ostvarene zarade i navršenog penzijskog staža osiguranika.

Radnu sposobnost pre dobijanja invalidske penzije veštače u Fondu prema zdravstvenom stanju, a nalaze, ocene i mišljenja donose na osnovu pregleda, odnosno na osnovu neposrednog uvida u zdravstveno stanje osiguranika i relevantne medicinske dokumentacije.

Upitani da li jednom dobijena invalidska penzija ostaje trajna, ili može i da se oduzme, u Fondu odgovaraju, da kada se u postupku veštačenja utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti, određuje se rok za obavljanje obaveznog kontrolnog pregleda. Ovaj pregled se obavlja najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti.

Uveden je kao preventivna mera za sprečavanje eventualnih zloupotreba. Korisnicima invalidske penzije kod kojih na kontrolnom pregledu ne bude potvrđeno ranije utvrđeno stanje invalidnosti ukida se pravo na invalidsku penziju, a onima koji se ne odazovu na ovaj pregled isplata se obustavlja.

Pravilo je da kontrolni pregled ne veštači isti lekar veštak, koji je utvrdio potpuni gubitak radne sposobnosti. Ovi penzioneri ne mogu zasnovati radni odnos, odnosno ne mogu ulaziti u obavezno osiguranje. Onom ko se zaposli, ili počne da obavlja samostalnu delatnost, ne obustavlja se automatski isplata invalidske penzije, već se on izvodi na ponovnu ocenu radne sposobnosti.

Pravo na invalidsku penziju prestaće i obustaviće se isplata i ako se utvrdi da invalidnost više ne postoji. Ukoliko se utvrdi da invalidnost i dalje postoji, neće prestati pravo na invalidsku penziju i ona će se i dalje isplaćivati, a korisnik može nastaviti da radi.

Korisnik invalidske penzije ostvarene po osnovu potpunog gubitka sposobnosti za profesionalnu vojnu službu (vojni invalidski penzioner), može ponovo da se zaposli, odnosno može ponovo biti u osiguranju bez ikakvih ograničenja.

To znači, da mu se zbog ponovnog zaposlenja ne može obustaviti isplata invalidske penzije, niti može zbog zaposlenja biti pozvan na ponovni pregled pred organima veštačenja radi utvrđivanja promena u stanju invalidnosti, zaključuju u PIO fondu.