Početna Magazin Godine Pravo na rad i penzija za prosvetare – Rasplet nakon meseci tišine

Pravo na rad i penzija za prosvetare – Rasplet nakon meseci tišine

Pravo na rad i penzija za prosvetare – Rasplet nakon meseci tišine

Penzinu se poslednjih meseci obratilo nekoliko čitalaca sa pitanjem da im rastumačimo zakonske nejasnoće koje su se pojavile negde na pola puta između Zakona o radu i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zvaničnog odgovora mesecima nije bilo, a onda je stigao dopis ministarstva…

Koliko god puta da su nam pisali čitaoci, mi smo više puta pisali i zvali Fond PIO da razjasni nedoumice u vezi sa pomalo kontradiktornim uslovima za penziju prosvetnih radnika koji su definisani u tri zakona: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Međutim, na ovo pitanje Penzin nije dobio odgovor, kao ni naši čitaoci, sve do nedavno, kada je u školske ustanove stigao dopis iz ministarstva

Primeri pitanja čitalaca Penzina:

Avgusta meseca 2015. punim 40 godina staža u prosveti. Po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 144  u penziju se ide kad je ispunjen samo jedan uslov. Kako tada punim 64 godine života penzija bi mi bila umanjena. Da li mogu da radim do 65 godine života i budem penzionisan po Zakonu o radu sa punom penzijom (ispunjenje oba uslova)? Da li  su radnici u prosveti stavljeni u neravnopravan položaj prilikom penzionisanja u odnosu na druge profesije? Koja su moja prava? Unapred zahvaljujem, Zoran T.

Da li po novom Zakonu žena sa 37 godina staža i 63 godine starosti u ovoj godini može da radi do 65. godine života? Dragica T.

Novi dopis ministarstva prosvete, od avgusta 2015. godine, razrešava ove dileme. Naime,  Zakonom o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja prestala je da važi odredba da nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja čime su i prosvetari sada stavljeni u ravan sa ostalim strukama kada je reč o uslovima za penziju.

Međutim, ovde su se u naročito nepovoljnom položaju našle žene za koje se odlazak u penziju propisuje i pre 65. godine – u 2015. godini granica je već na 60 godina i šest meseci starosti.

To praktično znači da žena koja je završila fakultet u 23. godini života, mora da prestane da radi u prosveti već sa 36-37 godina radnog staža, i da po sili zakona mora da ide u penziju, bez prava da sakupi pun staž

Dopis

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rukovodiocu školske uprave

Članovima podgrupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Direktorima škola

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formirao je Radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Za svaku školsku upravu, radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove, formirana je radna podgrupa koju čine predstavnici školske uprave, nadležni savetnik zadužen za finansijsko-materijalne poslove i predstavnici imenovani od strane reprezenatativnih sindikata u obrazovanju.

Zadatak radne podgrupe je da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa direktorima ustanova, a u skladu sa relevantnim propisima kojima je uređena oblast radnog angažovanja, odnosno u skladu sa:

 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15)
 • Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (Službeni glasnik RS, broj 21/15)
 • Zakonom o radu (Službeni glasnik RS, broj 24/05, 61/05, 54/09, 31/13 i 75/14)
 • Zakonom i penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni glasnik RS, broj 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)
 • Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, broj 68/15), i
 • drugim propisima

Tačka 4. dopisa – Prestanak radnog odnosa

Stupanjem na snagu Zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS, broj 68/15) prestala je da važi odredba da nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

S obzirom na navedeno, od 12. avgusta 2015. godine na sve zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja primenjuju se opšti propisi iz oblasti rada kada je u pitanju prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava na penziju (Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Posebno, u periodu od 12. avgusta 2015. godine do 31. decembra 2018. godine, na zaposlene u javnim službama primenjivaće se novi Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji uređuje, između ostalog, prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

U skladu sa odredbom člana 20. navedenog zakona, a koja će se primenjivati od 12. oktobra 2015. godine, zaposlenom u javnom sektoru prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Prema članu 19. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju:

 1. kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 2. kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Izuzetno od člana 19. tačka 1) ovog zakona, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

 1. u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života
 2. u 2016. godini, 61 godinu života
 3. u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života
 4. u 2018. godini, 62 godine života i tako dalje.

Napominjemo da će u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru samo izuzetno poslodavac i zaposleni moći da se sporazumeju o nastavku radnog odnosa, a najduže do navršenja 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ovaj izuzetak treba koristiti samo u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih poslova škole, odnosno samo kada je reč o licu za koje nije moguće obezbediti zamenu odgovarajućeg nivoa stručnosti putem preuzimanja ili putem konkursa.

A koliko žena zaposlenih u prosveti je ovim pogođeno?

Prema pisanju lista Danas, oko tri do četiri hiljade žena zaposlenih u prosveti ispuniće uslov za odlazak u penziju po osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji stupa na snagu 12. oktobra.

Taj zakon, koji predviđa da žene sa navršenih 60 godina i šest meseci života i muškarci sa 65 godina moraju da se penzionišu, pravi diskriminaciju prema našim koleginicama. On je u suprotnosti sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i Ustavom, ocenio je Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije.

Pavlović je naveo da je nejasno kako će se taj zakon primenjivati i izrazio sumnju da će direktori škola postupati svojevoljno, s obzirom da u uputstvu Ministarstva prosvete piše da se od zakona može odstupiti u izuzetnim slučajevima i produžiti radni odnos do navršene 65 godine života.

Prema Pavlovićevoj oceni, situacija u prosveti nikada nije bila dramatičnija i neizvesnija kao ove godine, a kao jedan od razloga za to je izbor saradnika ministra prosvete Srđana Verbića koji „nemaju ni životnog niti radnog iskustva“. Pavlović ističe da je novi haos nastao donošenjem, pa povlačenjem pravilnika o cenama usluga u osnovnim i srednjim školama, za koje se ponovo najavljuju izmene, pa direktorima nije jasno kako da raspodele zaposlene. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije kritikovao je vladu jer nije ispunila obećanje da prosvetnim radnicima isplati jednokratnu pomoć.

– Sindikati su tražili da pomoć bude isplaćena pre odlaska na godišnji odmor, ali je rečeno da je bolje da to bude pre početka školske godine, a sad se priča samo o povećanju plata i penzija. Jednokratna pomoć bi mnogo više značila prosvetnim radnicima nego povećanje plata od četiri do šest odsto, koje je najavio premijer Aleksandar Vučić – kazao je Pavlović.

On je dodao da će se svi sindikati obrazovanja do 15. septembra održati zajednički sastanak na kome će doneti odluku o svim merama sindikalne borbe, uključujući i štrajk.