Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Puno ime propisa: Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2015)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2015. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2015. godini.

Član 2

Pod sadržajem zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se postupci i metodi dijagnostike, lečenja i rehabilitacije radi sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja, a koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Član 3

Pod obimom zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se broj i dužina trajanja postupaka i metoda dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, kao i druge veličine kojima se može izraziti obim pojedinih sadržaja zdravstvene zaštite (sistematsko pružanje zdravstvenih usluga u određenom vremenskom periodu i dr.), a koji čine sadržaj prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 4

Zdravstvenu zaštitu utvrđenu ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje kod davaoca zdravstvenih usluga u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) kojim se bliže uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za određene vrste zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje nisu hitne može se utvrditi redosled korišćenja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja osiguranog lica, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vreme čekanja ne može da bude takvo da ugrozi zdravlje ili život osiguranog lica (u daljem tekstu: lista čekanja).

Član 5

Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uređeni ovim pravilnikom, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i fiksni iznos participacije usklađen je sa Planom zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu i Finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu.

Član 6

Zdravstvena zaštita koja se uređuje ovim pravilnikom sprovodi se u skladu sa posebnim republičkim programima zdravstvene zaštite koji se donose u skladu sa zakonom.

Član 7

Novčani iznos do punog iznosa cene zdravstvenih usluga, kao i novčani iznos sredstava iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova), odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice (u daljem tekstu: participacija) plaća osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, odnosno lekove.

II SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Član 8

Pravo na zdravstvenu zaštitu koje se obezbeđuje obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;

2) preglede i lečenje žena u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) preglede i lečenja u slučaju bolesti i povrede;

4) preglede i lečenje bolesti usta i zuba;

5) medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede;

6) lekove i medicinska sredstva;

7) proteze, ortoze i druga pomagala za kretanje, stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh i govor, stomatološke nadoknade, kao i druga pomagala (u daljem tekstu: medicinsko-tehnička pomagala).

 1. Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Član 9

Osiguranom licu se, radi očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti i drugih poremećaja zdravlja, obezbeđuju sledeće mere:

1) zdravstveno vaspitanje koje se sprovodi organizovanjem posebnih predavanja ili davanja saveta od strane zdravstvenih radnika u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja, sticanjem znanja i navika o zdravom načinu života, otkrivanju i suzbijanju faktora rizika.

Zdravstveno vaspitanje iz stava 1. ove tačke, sprovodi se naročito u vezi sa bolestima zavisnosti, HIV infekcijom, ranim otkrivanjem bolesti i ishranom kroz:

– individualni rad savetovanjem,

– grupni rad (rad u maloj grupi),

– aktivne metode učenja (predavanja, kreativne radionice, demonstracione vežbe, izložbene edukacije, kampovi za decu obolelu od šećerne bolesti, hemofilije, progresivnih neuromišićnih bolesti i dr.);

2) preventivni i ostali pregledi dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, žena u vezi sa trudnoćom i odraslih osoba u skladu sa republičkim programom prevencije i ranog otkrivanja bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, odnosno skrining programa;

3) preventivne stomatološke i profilaktičke mere za prevenciju bolesti usta i zuba kod trudnica i dece do navršenih 18 godina života, do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) zdravstveno vaspitanje u vezi sa planiranjem porodice, prevencijom neželjene trudnoće, kontracepcijom i hirurškom sterilizacijom, testiranjem na trudnoću, dijagnostikom i lečenjem seksualno prenosivih bolesti i HIV infekcije;

5) vakcinacija, imunoprofilaksa i hemoprofilaksa koja je obavezna prema republičkom programu imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti;

6) higijensko-epidemiološke i druge zakonom predviđene mere i postupke u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem i lečenjem HIV infekcije i drugih zaraznih bolesti i sprečavanjem njihovog širenja.

 1. Pregledi i lečenje u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom

Član 10

Ženama u vezi sa planiranjem porodice, u trudnoći, za vreme porođaja i materinstva do 12 meseci obezbeđuju se:

1) pregledi i lečenje od strane ginekologa i babice koji se odnose na planiranje porodice, trudnoću (uključujući prenatalni period, porođaj i postporođajni period), stanja koja mogu da izazovu komplikaciju trudnoće, kao i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

2) bolničko lečenje kada je medicinski neophodno i porođaj u zdravstvenoj ustanovi;

3) patronažne posete i pomoć porodilji i rutinska nega novorođenčeta od strane patronažne sestre;

4) dijagnostika i lečenje steriliteta.

Pod pregledom u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se i prenatalno i genetsko testiranje i druge preventivne mere, u skladu sa medicinskim standardima.

Pod lečenjem steriliteta u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana podrazumevaju se i dva pokušaja vantelesnog oplođenja kod žena do navršenih 40 godina života u skladu sa kriterijumima odgovarajuće republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

 1. Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda

Član 11

Obolelom, odnosno povređenom osiguranom licu, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:

1) ukazivanje hitne medicinske pomoći na mestu medicinske hitnosti ili u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa);

2) hitan sanitetski prevoz za bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica.

Hitan sanitetski prevoz obuhvata prevoz sanitetskim vozilom zbog bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica do najbliže zdravstvene ustanove koja je osposobljena za nastavak daljeg lečenja obolelog, odnosno povređenog;

3) sanitetski prevoz koji nije hitan, kada je opravdan i medicinski neophodan.

Sanitetski prevoz koji nije hitan obuhvata prevoz do zdravstvene ustanove u kojoj se pruža zdravstvena zaštita koja je opravdana i medicinski neophodna, kao i prevoz iz zdravstvene ustanove do kuće osiguranog lica.

Sanitetski prevoz koji nije hitan opravdan je i medicinski neophodan u slučaju da transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje osiguranog lica.

Upotrebu sanitetskog vozila i nalog za korišćenje sanitetskog vozila daje izabrani lekar, odnosno lekarska komisija, u skladu sa ovlašćenjima koja imaju na osnovu Zakona.

Sanitetski prevoz iz stava 1. ove tačke obezbeđuje zdravstvena ustanova u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova i opšteg akta Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) pregledi i lečenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i u kući osiguranika, od strane izabranog lekara;

5) ambulantni pregledi i lečenje kod specijaliste i zdravstvenog saradnika po uputu izabranog lekara;

6) laboratorijska, rendgenska i druga dijagnostika koja je predložena od izabranog lekara ili lekara specijaliste, a medicinski je neophodna i opravdana za dijagnostiku i lečenje bolesti ili povrede;

7) stacionarno lečenje kada je opravdano i medicinski neophodno, koje obuhvata preglede i lečenje od strane lekara specijaliste, medicinsku negu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne nege i ishranu, odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Stacionarno lečenje opravdano je i medicinski neophodno ako potrebna zdravstvena zaštita (dijagnostika, lečenje ili rehabilitacija) ili njen deo može isključivo da se pruži u stacionarnim zdravstvenim uslovima, odnosno ako se ne može obezbediti ambulantnim i kućnim lečenjem.

Lice koje je u terminalnoj fazi bolesti, nepokretno, odnosno pokretno uz pomoć drugih lica, a kome je potrebno palijativno zbrinjavanje, ima pravo na kratkotrajno bolničko lečenje radi primene simptomatske terapije i zdravstvene nege osiguranog lica;

8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Pravo na pratioca iz stava 1. ove tačke ceni lekarska komisija filijale.

Pravo na pratioca za vreme putovanja ili za vreme putovanja i boravka u drugom mestu obezbeđuje se osiguranom licu mlađem od 18 godina života, odnosno starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica;

9) kućno lečenje koje je opravdano i medicinski neophodno i palijativno zbrinjavanje.

Kućno lečenje je opravdano i medicinski neophodno u slučaju kada je od strane izabranog lekara ili lekara specijaliste indikovana primena parenteralnih lekova, medicinskih i rehabilitacionih procedura koje zdravstveni radnik može da pruži u kućnim uslovima osiguranom licu koje je nepokretno ili licu čije kretanje zahteva pomoć drugog lica.

Kućno lečenje se sprovodi i kao nastavak stacionarnog lečenja.

Palijativno zbrinjavanje je sveobuhvatna i kontinuirana briga o osiguranom licu obolelom od malignih tumora, bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa, opstruktivne bolesti pluća, bolesti HIV/AIDS, posledica saobraćajne nesreće i traumatizma u terminalnom stadijumu bolesti. Cilj palijativnog zbrinjavanja osiguranog lica je manje patnje, više dostojanstva i bolji kvalitet života.

 1. Pregledi i lečenje bolesti usta i zuba

Član 12

Osiguranom licu obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima, i to najmanje:

1) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog (uključujući pokretni ortodonski aparat i stomatološke nadoknade u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju medicinsko-tehnička pomagala), odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, kao i lica starijih od 18 godina koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica;

2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;

3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije organa i tkiva, odnosno operacija na srcu;

5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;

6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;

7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;

8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;

9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;

10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života.

Smatra se da osigurano lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života iz stava 1. ove tačke ukoliko je ostvarilo pravo na naknadu za tuđu negu i pomoć po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i socijalnoj zaštiti.

11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. Zakona.

Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na pregled i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. Zakona.

 1. Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede

Član 13

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.

Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.

Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.

Rehabilitacijom glasa i govora osiguranom licu obezbeđuju se medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.

Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.

Osiguranom licu se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.

Osiguranom licu obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije u okviru indikacionog područja kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Pravo na pratioca za vreme rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se, kao oblik produžene rehabilitacije, i prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti za indikacije utvrđene opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Pravo na medicinsku rehabilitaciju u slučaju povrede i bolesti, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužina trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju.

 1. Lekovi i medicinska sredstva

Član 14

Pravo na lekove i medicinska sredstva obuhvata:

1) pravo na lekove sa Liste lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) pravo na medicinska sredstva koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja se propisuju na nalog ili se ugrađuju u organizam osiguranog lica u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju vrste i standard medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od pet dana kod akutnih oboljenja i stanja.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu, u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 30 dana kod hroničnih oboljenja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem i terapijom lekom istog internacionalnog nezaštićenog naziva, koja u periodu od godinu dana pre propisivanja leka nije menjana, lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana.

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja (Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, osiguranom licu obezbeđuje se i:

– lek koji nije na Listi lekova, a za koji je izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji samo za medicinske indikacije utvrđene dozvolom za stavljanje leka u promet,

– lek koji nije na Listi lekova, a za njega nije izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji, samo za medicinske indikacije utvrđene u dozvoli za stavljanje u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Osiguranom licu, lek iz stava 6. ovog člana, obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova po generičkom, odnosno zaštićenom imenu leka, a da su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti lečenja.

Mišljenje tri lekara specijaliste iz stava 7. ovog člana obavezno potpisuje i direktor zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja obezbeđuje lek, odnosno lice koje on ovlasti.

Zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa koja je uvela lek u terapiju, u obavezi je da osiguranom licu obezbedi lek iz stava 6. ovog člana za sve vreme primene terapije, kao i da prati terapijski efekat njegove primene u toku:

– stacionarnog lečenja;

– lečenja u dnevnoj bolnici;

– ambulantno-polikliničkog lečenja.

Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, obezbeđuje osiguranom licu i lekove za lečenje te bolesti koji se ne nalaze u Listi lekova, a koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju i imaju visok stepen efikasnosti u lečenju.

Zdravstvena ustanova iz stava 10. ovog člana, obezbeđuje osiguranom licu lekove koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 11. ovog člana donosi odluku o upotrebi lekova koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na predlog tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, pojedinačno za svako osigurano lice.

Osiguranom licu obezbeđuje se lek i za indikaciju koja nije sadržana u dozvoli za stavljanje u promet u Republici Srbiji, ali je sadržana u dozvoli za stavljanje leka u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Osiguranom licu lek iz stava 13. ovog člana obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova po generičkom, odnosno zaštićenom imenu leka, a da su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti lečenja.

 1. Medicinsko-tehnička pomagala

Član 15

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, kao i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt osiguranog lica.

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste medicinsko-tehničkih pomagala i indikacije za njihovo korišćenje, standardi materijala od kojih se izrađuju, rokovi trajanja, odnosno nabavke, održavanje i njihovo zanavljanje, kao i način i postupak ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala.

Član 16

Sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti primarne stomatološke zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite koje se sprovode van zdravstvene ustanove i preventivnih mera u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite koje se sprovode u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, sadržaj i obim zdravstvene zaštite u hitnim medicinskim stanjima u oblasti primarne zdravstvene zaštite i pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, koji su uređeni ovim pravilnikom, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

III ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UZ PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Član 17

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata:

1)stacionarno lečenje – po bolničkom danu50 dinara
2)rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu50 dinara
3)pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu (osim preventivnog pregleda)50 dinara
4)kratka poseta izabranom lekaru50 dinara
5)sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju) (osim u slučaju preventivnog pregleda)50 dinara
6)rendgenski pregled i snimanje – po uputu50 dinara
7)pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu100 dinara
8)Pregled – po uputu:
– na skeneru i osteodenzitometru300 dinara
– na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija),900 dinara
– na magnetnoj rezonanci600 dinara
9)pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu150 dinara
10)ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)50 dinara
11)rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)50 dinara
12)pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu50 dinara
13)hirurške zahvate van operacione sale50 dinara
14)kućno lečenje – po danu50 dinara
15)sanitetski prevoz koji nije hitan:
– na području opštine, grada50 dinara
– van opštine na području filijale100 dinara
– van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno150 dinara
16)hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara
17)implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji5% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji
18)implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 17) ovog člana20% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji
19)medicinsko-tehnička pomagala:
– protetička sredstva (proteze)10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala
– ortotička sredstva (ortoze)10% od utvrđene cene pomagala
– posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala
– pomagala za omogućavanje glasa i govora10% od utvrđene cene pomagala
– ortopedske cipele20% od utvrđene cene pomagala
– naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju10% od utvrđene cene pomagala
– slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju10% od utvrđene cene pomagala, a najviše do 30.000 dinara
– akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života35% od utvrđene cene proteze
20)stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica20% od utvrđene cene usluge
21)stomatološki pregledi i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije organa i tkiva10% od utvrđene cene usluge
22)lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina – po zubu nakon završenog lečenja50 dinara
23)preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9, stav 1. tačka 3) ovog pravilnika35% od utvrđene cene usluge
24)promenu pola iz medicinskih razloga
– po hirurškoj intervenciji
35% od utvrđene cene usluge

Član 18

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tač. 1) i 2) ovog pravilnika ne plaća participaciju utvrđenu u tač. 5) do 10) tog člana za vreme stacionarnog lečenja.

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tačka 14) ovog pravilnika ne plaća participaciju za zdravstvene usluge obuhvaćene kućnim lečenjem koje je opravdano i medicinski neophodno iz člana 11. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika.

Pratilac osiguranog lica za vreme stacionarnog lečenja, odnosno produžene rehabilitacije osiguranog lica, ne plaća participaciju iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 19

Participacija za lekove utvrđena je u Listi lekova.

Kada lek sa Liste lekova ne može da se nabavi u apoteci sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, osigurano lice ima pravo na naknadu vrednosti nabavljenog leka i to:

1) za lek nabavljen u Republici Srbiji u apoteci sa kojom Republički fond nema zaključen ugovor, naknada vrednosti leka utvrđuje se u visini iznosa koji za nabavljeni lek Republički fond plaća apoteci sa kojom ima zaključeni ugovor uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova;

2) za lek nabavljen u inostranstvu naknada vrednosti leka utvrđuje se u dinarskoj vrednosti leka prema srednjem zvaničnom kursu koji važi na dan isplate naknade za kupljeni lek uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova.

IV ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U PUNOM IZNOSU BEZ PLAĆANJA PARTICIPACIJE

Član 20

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, odnosno 100% od cene zdravstvene usluge obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 9. ovog pravilnika;

2) preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, dva pokušaja vantelesnog oplođenja, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

3) preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života uključujući i medicinsko – tehnička pomagala, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa i ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9. stav 1, tačka 3) ovog pravilnika), starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, osiguranih lica iz člana 12. stav 1. tač. 10) i 11) ovog pravilnika, žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja, pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela, kao i lica sa urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica (uključujući fiksni ortodonski aparat);

5) preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;

6) preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro-mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;

7) preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;

8) preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;

9) pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;

10) medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ovog člana;

11) koncentrator kiseonika;

12) očne proteze, naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom preko ± 9, teleskopske naočare i lupu.

Član 21

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ i koja su po ovom osnovu obavezno zdravstveno osigurana, obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

Član 23

Zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije, obezbeđuje se licima koja su svojstvo osiguranika u smislu Zakona stekla kao:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovine ljudima;

14) lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije;

15) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

16) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

17) samohrani roditelj sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

Članovima uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7)-9), 11), 14) i 17) ovog člana obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom.

Član 24

Osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u članu 25. st. 1 i 2. ovog pravilnika, kao i članovima njihovih porodica, zdravstvena zaštita se obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 25

Iznos iz člana 24. ovog pravilnika, za osiguranika koji živi sam, utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu uvećane za 30%, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Iznos iz stava 1. ovog člana, za osiguranika i članove njegove porodice utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu po članu porodice, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Članovima porodice u smislu ovog pravilnika smatraju se: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 26

Prihode iz člana 24. ovog pravilnika za osiguranika i članove njegove porodice čine prihodi od:

1) zarade, penzije, kao i ugovorene naknade svih članova porodice, u skladu sa zakonom;

2) poljoprivrede i šumarstva;

3) samostalne delatnosti;

4) kapitala;

5) nepokretnosti;

6) kapitalne dobiti.

Prihod iz stava 1. tačka 1) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnom kalendarskom mesecu pre podnošenja zahteva.

Prihod iz stava 1. tač. 2) do 6) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini pre podnošenja zahteva, odnosno poslednji poznat podatak o tom prihodu koji se vodi kod nadležnog organa preračunat na mesečni nivo.

Član 27

Za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 24. ovog pravilnika, osiguranik za sebe i članove svoje porodice podnosi zahtev matičnoj filijali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na “Obrascu UP-1”, koji je pravougaonog oblika, dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac zahteva iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 28

Uz zahtev iz člana 27. ovog pravilnika, osiguranik podnosi dokaze o ostvarenim prihodima i to:

1) za zaradu – potvrdu poslodavca o visini isplaćene zarade;

2) za penziju – kopiju dokumenta o isplaćenoj penziji;

3) za ugovorenu naknadu – potvrdu isplatioca o visini ugovorene naknade

4) za prihode od poljoprivrede i šumarstva, samostalnih delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti – uverenje o visini prihoda na koji se plaća porez, izdato od nadležnog organa prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno prema mestu nepokretnosti ili obavljanja samostalne delatnosti.

Za članove porodice koji ne ostvaruju zaradu, penziju, odnosno ugovorenu naknadu, podnosilac prijave na zdravstveno osiguranje dostavlja overenu kopiju radne knjižice ili izvod iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim za decu do kraja propisanog školovanja.

Član 29

Osiguraniku za koga se utvrdi da ispunjava uslove da koristi zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 25. ovog pravilnika, ovlašćeni radnik matične filijale o tome unosi podatak u ispravu o zdravstvenom osiguranju, tako što u rubrici “UPOZORENJE” upisuje tekst: “UP-2 za _____ godinu” koji overava svojim parafom i pečatom matične filijale.

Izuzetno, na zahtev osiguranika, matična filijala dužna je da izda potvrdu o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1, na “Obrascu UP-2”.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se za osiguranika i u potrebnom broju primeraka za članove njegove porodice.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podatak o pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i potvrda na “Obrascu UP-2” imaju rok važnosti do 31. decembra 2015. godine, odnosno do stupanja na snagu Pravilnika za 2016. godinu.

Član 30

Osiguranim licima iz člana 22. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove, potvrde odgovarajućeg udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđivanje zdravstvene zaštite.

Osiguranicima i članovima uže porodice osiguranika iz člana 23. st. 1. i 2. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Osiguranicima i članovima porodice osiguranika iz člana 24. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, na osnovu overene isprave o zdravstvenom osiguranju.

Član 31

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije u punom iznosu označava se šifrom 000.

Član 32

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, označava se sledećim šiframa, i to:

mere iz člana 20. tačka 1) ovog pravilnika532
pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 2) ovog pravilnika512
pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija iz člana 20. tač. 3) i 4) ovog pravilnika511
pregledi i lečenje iz člana 20. tač. 5) i 6) ovog pravilnika531
pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 7) ovog pravilnika521
pregledi, lečenje i rehabilitacija iz člana 20. tačka 8) ovog pravilnika538
pružanje hitne medicinske pomoći i hitan sanitetski prevoz iz člana 20. tačka 9) ovog pravilnika539
medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20. tač. 10), 11) i 12) ovog pravilnika533

Član 33

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se šifrom 501.

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osigurana lica iz člana 22. tačka 1) ovog pravilnika513
za osigurana lica iz člana 22. tačka 2) ovog pravilnika515
za osigurana lica iz člana 22. tačka 3) ovog pravilnika522
za osigurana lica iz člana 22. tačka 4) ovog pravilnika540

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima iz člana 23. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika231
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika232
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika233
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika234
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika235
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika236
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika237
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika238
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika239
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika240
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika241
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 12) ovog pravilnika244
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 13) ovog pravilnika245
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 14) ovog pravilnika242
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 15) ovog pravilnika246
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 16) ovog pravilnika247
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 17) ovog pravilnika248
za osigurana lica iz člana 23. stav 2. ovog pravilnika243

Član 34

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 24. ovog pravilnika označava se šifrom 001.

Član 35

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 39. ovog pravilnika označava se šifrom 111.

V NAJVIŠI GODIŠNJI IZNOS PARTICIPACIJE, NAČIN I POSTUPAK NAPLAĆIVANJA PARTICIPACIJE

Član 36

Iznos participacije utvrđene članom 17. ovog pravilnika za zdravstvenu zaštitu koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i fiksnog (nominalnog) iznosa participacije za lekove utvrđene u Listi lekova, a koje osigurano lice plaća u toku kalendarske godine, može iznositi najviše 1/2 mesečne zarade osiguranika, odnosno 1/2 penzije osiguranika isplaćene za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za osigurana lica koja nisu ostvarila zaradu, odnosno penziju iz stava 1. ovog člana, najviši godišnji iznos participacije utvrđuje se u visini 1/2 prosečne neto zarade u Republici Srbiji isplaćene u poslednjem mesecu u prethodnoj kalendarskoj godini po podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U najviši godišnji iznos participacije iz st. 1. i 2. ovog člana ne uračunava se plaćena participacija za implantate, medicinska sredstva, medicinsko-tehnička pomagala i procentualno učešće za lekove sa Liste lekova.

Član 37

Participaciju utvrđenu ovim pravilnikom naplaćuje davalac zdravstvene usluge posle pružene zdravstvene usluge.

Davalac zdravstvene usluge dužan je da osiguranom licu izda račun o naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana,

Račun iz stava 2. ovog člana pravougaonog je oblika sa oznakom “Obrazac RP”, dimenzija 148×105 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje formata A6.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana popunjava se u dva primerka od kojih jedan primerak zadržava izdavalac računa.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 38

Participaciju za lekove utvrđenu u Listi lekova naplaćuje apoteka prilikom izdavanja leka, ako na obrascu lekarskog recepta nije naznačeno da se osiguranom licu lek obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije.

O naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana, osiguranom licu apoteka izdaje fiskalni račun.

Član 39

Ako osigurano lice u toku kalendarske godine plati iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prestaje da plaća participaciju kada mu matična filijala izda potvrdu o prestanku plaćanja participacije.

Osiguranom licu za koje se utvrdi da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana matična filijala izdaje potvrdu na “Obrascu UP-3” o prestanku plaćanja participacije do kraja kalendarske godine.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana matična filijala izdaje na zahtev osiguranog lica i na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji: računa, odnosno fiskalnog računa iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 40

Ako je plaćeni iznos participacije u toku kalendarske godine veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prilikom izdavanja potvrde iz člana 39. ovog pravilnika, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije osiguranom licu.

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

Član 41

Ukoliko je plaćeni iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. st. 1. i 2. ovog pravilnika, a osigurano lice nije podnelo zahtev iz člana 39. stav 4. ovog pravilnika, po isteku kalendarske godine, na zahtev osiguranog lica, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika (račun, odnosno fiskalni račun).

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Osigurana lica koja na dan početka primene ovog pravilnika koriste pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 3/14), nastavljaju da koriste zdravstvenu zaštitu po odredbama ovog pravilnika.

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 3/14).

Član 44

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA* U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPAVRSTASADRŽAJOBIM
Novorođenče (prvi mesec)Vakcinacija protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa BPostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovimaJedanput (prema kalendaru vakcinacije)
Skrining fenilketonurije i hipotireoidizmaPostupak prema Stručno metodološkom uputstvu za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (SMU)**Jedanput do petog dana po rođenju
Rana detekcija prematurne retinopatijePostupak prema SMUJedanput, samo kod dece sa rizikom (telesna masa ispod 2000 gr ili rođeni pre 37. nedelje gestacije)
Poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodiljiPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUPet puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom po nalogu pedijatra
Preventivni pregled pedijatra na terenuPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput do 15. dana po rođenju, samo kod dece sa rizikom
Odojče (od drugog meseca do kraja prve godine)Vakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B i hemofilusa influence.Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Tri puta (prema kalendaru vakcinacije)
Preventivni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUŠest puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom, po proceni pedijatra
Ultrazvučni pregled radi ranog otkrivanja displazije kukovaPostupak prema SMUJedanput
Test funkcije govoraPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteDva puta, samo kod dece sa rizikom
Poseta patronažne sestre porodiciPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUDva puta kod sve dece, a četiri puta kod dece sa smetnjama u razvoju

___________
* Preventivne mere obezbeđuju se 100% iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno bez plaćanja participacije
** SMU – Stručno metodološko uputstvo za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine.

Druga godina životaPreventivni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUDva puta (u uzrastu od 13 do 15 meseci i u uzrastu od 18 do 24 meseca)
Test funkcije čula sluhaOdgovarajući testJedanput samo kod dece sa rizikom
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečje paralizePostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Jedanput
Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenkePostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Jedanput
Poseta patronažne sestre porodiciPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput
Treća godina životaKontrolni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput, samo kod one dece kod koje je na preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Četvrta godina životaPreventivni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput
Oftalmološki pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Poseta patronažne sestre porodiciPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput
Test funkcije govoraPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Peta godina životaKontrolni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Sedma godina života, odnosno pred polazak u školuPreventivni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput
ORL pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Oftalmološki pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Fizijatrijski pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Test funkcije govoraPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zaušaka i crvenkePostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Jedanput
Osma, deseta, dvanaesta, četrnaesta, šesnaesta i osamnaesta godina životaPreventivni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUPo jedanput u svakoj navedenoj godini života
Vakcinacija protiv hepatitisa BPostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.U dvanaestoj godini, samo za decu koja do tada nisu vakcinisana
Oftalmološki pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput u četrnaestoj godini
Deveta, jedanaesta, trinaesta, petnaesta, sedamnaesta i devetnaesta godina životaKontrolni pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput u navedenom uzrastu, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i dečje paralizePostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Jedanput u petnaestoj godini
Odraslo stanovništvo (19 i više godina)Preventivni pregled odraslihPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite– U 20. godini jedanput,
– u 22. godini jedanput,
– od navršenih 23 do navršenih 34 godine jedanput u pet godina,
– od navršenih 35 godina i više jedanput u dve godine
Skrining/rano otkrivanje kardiovaskularnog rizikaPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput u pet godina (za muškarce od navršenih 35 do navršenih 69 godina, a za žene od navršenih 45 do navršenih 69 godina ili za žene mlađe od 45 godina posle menopauze) ukoliko nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja
Skrining/rano otkrivanje dijabetesa tipa 2Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput u tri godine kod osoba oba pola sa navršenih 35 godina ukoliko nemaju registrovano oboljenje od dijabetesa
Skrining/rano otkrivanje depresijePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput godišnje za osobe starije od 18 godina
Skrining/rano otkrivanje raka debelog crevaPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput u dve godine za osobe oba pola starosti od navršenih 50 do navršenih 74 godina
Poseta patronažne sestre porodiciPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput godišnje
Revakcinacija protiv tetanusaPostupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.Jedanput na svakih 10 godina (od navršenih 30 godina), ukupno četiri
Žene od navršenih 15 godina i višePreventivni ginekološki pregledPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput godišnje
Žene generativnog doba (od navršenih 15 do navršenih 49 godina)Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodicePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput godišnje
Žene od navršenih 25 do navršenih 64 godinaSkrining/rano otkrivanje raka grlića matericePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJednom u tri godine ako su prethodna dva negativna
Žene od navršenih 50 do navršenih 69 godinaSkrining/rano otkrivanje raka dojkePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštiteJedanput u dve godine
Trudnice prvi trimestarPreventivni pregled trudnicePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput
Ultrazvučni pregledUtvrđivanja starosti trudnoće i stanja ploda.Jedanput
Trudnice, drugi i treći trimestarKontrolni pregled trudnicePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUČetiri puta, a kod visoko rizičnih trudnoća prema proceni ginekologa
Ultrazvučni pregledOdređivanje visine fundusa, položaja, veličine i stanja ploda.Tri puta, a kod visokorizičnih trudnoća prema proceni ginekologa
Poseta patronažne sestre porodiciPostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput, a kod visokorizičnih trudnoća prema nalogu ginekologa
PorodiljaPreventivni pregled porodiljePostupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMUJedanput posle porođaja nakon šest do osam nedelja. Jedanput nakon šest meseci od porođaja

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPAVRSTASADRŽAJOBIM
1234
Odojče od drugog meseca do kraja prve godinePreventivni pregledPostupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od roditelja i pregleda vrši procena i identifikacija faktora rizika za pojavu pojedinih oralnih oboljenja; definisanje preventivnih mera i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput do navršenih 12 meseci
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.Jedanput do navršenih 12 meseci
Druga godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.Jedanput
Treća godina životaSistematski stomatološki pregled sa obradom podatakaNiz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: pripremu pacijenta, uzimanje anamneze od roditelja, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Rö i dr.), savet roditeljima o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracijePregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora, savet roditelju i unos podataka u dokumentacijuJedanput
Četvrta i peta godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracijePregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Šesta godina života (pred polazak u školu)Stomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracijePregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molaraMehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Sedma godina života (prvi razred)Sistematski stomatološki pregled sa obradom podatakaNiz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr.), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijeneIsticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida)Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molaraMehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Osma godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijeneIsticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida)Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molaraMehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Deveta, 10. i 11. godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijeneIsticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida)Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
12 godina životaSistematski stomatološki pregled sa obradom podatakaNiz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida)Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput,
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
13 godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida)Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput,
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
14 godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
15/16/17/18/19 godina životaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Lica od 20 do navršene 26 godine života za vreme visokoškolskog obrazovanjaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagePriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Trudnice prvi trimestarStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput u prvom trimestu
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Trudnice drugi i treći trimestarStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju,Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput
Serijska aplikacija koncentrovanih floridaPregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima koncentrovanih fluorida. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
PorodiljaStomatološki pregledAnamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijeneIzabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.Jedanput
Uklanjanje naslagaPriprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.Jedanput

 

III. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

POPULACIONA GRUPAVRSTASADRŽAJOBIM
Od prvog do četvrtog razreda osnovne školeRad u velikoj grupiPrevencija zaraznih bolesti – higijenske navike (lična i školska higijena, pravilna ishrana i higijena stanovanja).Jedanput u školskoj godini po temi
Od petog do osmog razreda osnovne školeRad u velikoj grupiPrevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta); borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; seksualno prenosive bolesti.Jedanput u školskoj godini po temi
Od prvog do četvrtog razreda srednje školeRad u velikoj grupiPrevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta) borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; prevencija kradiovaskularnih bolesti; seksualno prenosive bolesti.Jedanput u školskoj godini po temi

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE U PREDŠKOLSKIM, ŠKOLSKIM I VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

IV.1. PREDŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONA GRUPAVRSTASADRŽAJOBIM
Četvrta, peta i šesta godina životaRad u maloj grupi (šest-devet osoba)Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.Jedanput u četvrtoj, jedanput u petoj i jedanput u šestoj godini
Životna demonstracija (šest-devet osoba)Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene).Jedanput

IV.2. ŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPEVRSTASADRŽAJOBIM
Od prvog do osmog razreda osnovne školeRad u maloj grupi (šest-devet osoba)Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.Jedanput u toku školske godine
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.Jedanput u toku školske godine
Životna demonstracija (šest-devet osoba)Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene).Jedanput u toku školske godine
Od prvog do četvrtog razreda srednje školeRad u velikoj grupi (više od 30 osoba)Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.Jedanput u toku školske godine

IV.3 VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPEVRSTASADRŽAJOBIM
Studenti do navršene 26 godine životaRad u maloj grupi (šest-devet osoba)Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.Jedanput u toku školske godine
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija) Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.Jedanput u toku školske godine

 

 1. SADRŽAJ I OBIM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U HITNIM MEDICINSKIM STANJIMA

U hitnim medicinskim stanjima sadržaj zdravstvene zaštite čine:

NA MESTU POVREĐIVANJA I RAZBOLJEVANJAU ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
Prva pomoćPrva pomoć
Lekarski pregledLekarski pregled
Medicinska dijagnostika i intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i terapijskih proceduraPotrebna dijagnostička i laboratorijska ispitivanja

Medicinska intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i opservacija

Sanitetski prevozSanitetski prevoz

 

 1. PREGLEDI I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA

VI.1. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA
(član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Dijagnostika rizika za nastanak karijesaJedanput
2Dijagnostika rizika za nastanak parodontopatijaJedanput
3Vitalna amputacija pulpe mlečnih zubaJedanput po zubu – trajno
4Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zubaJedanput po zubu – trajno
5Mortalna amputacija pulpe mlečnih zubaJedanput po zubu – trajno
6Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korenaJedanput po zubu – trajno
7Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korenaJedanput po zubu – trajno
8Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po kanalu)Do deset puta po kanalu po zuba
9Preventivni ispunJedanput u toku 24 meseca po zubu
10Amalgamski ispun na jednoj površini kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu
11Amalgamski ispun na dve površine kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu
12Amalgamski ispun na tri površine kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu
13Glasjonomerni ispun kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu
14Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu
15Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece do navršene 15 godine životaJedanput po zubu.
16Hirurško vađenje impaktiranih očnjakaJedanput po zubu – trajno
17Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)Jedanput po zubu – trajno
18Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)Jedanput po zubu – trajno
19Plastika plika i frenulumaJedanput po pliki i frenulumu – trajno
20Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glaveJedanput po ortodonskom aparatu
21Analiza ortopantomografaJedanput po ortodonskom aparatu
22Izrada i analiza studijskog modelaJedanput po ortodonskom aparatu
23Aktivni pokretni ortodontski aparatJedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
24Funkcionalni ortodontski aparatJedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
25Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparataJedanaest po ortodonskom aparatu
26Reparatura ortodontskog aparata sa otiskomPo potrebi-posle isteka garantnog roka od 6 meseci
27Delerova maska
kod dece uzrasta do 12 godina života
Jedanput-trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
28Vestibularna ploča,
kod dece uzrasta do 10 godine života
Jedanput, u skladu sa
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
29Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebamaPo potrebi
30Zbrinjavanje dece sa otežanom saradnjom za stomatološku intervencijuPo potrebi

VI.2. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.2.1.KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.2.2.STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU, KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI STEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.2.3.KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)

 

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korenaJedanput po kanalu zuba – trajno
2Retretman kanala korena (po kanalu)Jedanput po kanalu zuba – trajno
3Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima – po kanaluJedanput po kanalu zuba – trajno
4Kompozitni ispun na bočnim zubimaJedanput po zubu u toku 24 meseca
5Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda)Jedanput po zubu u toku 24 meseca
6Kompozitni inlejJedanput po zubu u toku 50 meseca
7Resekcija jednokorenih zubaJedanput po zubu – trajno
8Resekcija gornjih dvokorenih zubaJedanput po zubu – trajno
9Resekcija trokorenih zubaJedanput po zubu – trajno
10Hemisekcija i disekcija zubaJedanput po zubu – trajno
11Hirurško vađenje impaktiranih umnjakaJedanput po zubu – trajno

VI.3. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.3.1.KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.3.2.STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI TEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.3.3.KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)
VI.3.4.KOD OSIGURANIH LICA PRE TRANSPLANTACIJE BUBREGA, ODNOSNO OPERACIJE NA SRCU, (član 41. stav 1. tačka 4) Zakona)
VI.3.5.KOD OSIGURANIH LICA U OKVIRU PREOPERATIVNOG I POSTOPERATIVNOG TRETMANA MALIGNIH BOLESTI U MAKSILOFACIJALNOM PREDELU, (član 41. stav 1. tačka 5) Zakona)
VI.3.6.KOD OSIGURANIH LICA KOD KOJIH JE U TOKU ŽIVOTA ZBOG OBOLJENJA ILI POVREDE DOŠLO DO GUBITKA POJEDINIH TELESNIH ILI PSIHIČKIH FUNKCIJA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI DA SAMOSTALNO OBAVLJAJU AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 10) Zakona)
VI.3.7.KOD OSIGURANIKA IZ ČLANA 22. ZAKONA

 

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Stomatološki pregledJedanput, ako pregled nije izvršen u okviru preventivnih mera
2Stomatološki pregled – kontrolniJedanput
3Specijalistički pregledJedanput po oboljenju
4Specijalistički pregled – kontrolniDo dva puta po oboljenju
5Konsultativni pregled u drugoj ustanoviJedanput po oboljenju
6Specijalistički pregled nastavnikaJedanput po oboljenju
7Specijalistički pregled nastavnika-kontrolniDo dva puta po oboljenju
8Specijalistički pregled pacijenata sa hroničnim bolnim sindromom u orofacijalnom predelu i plan terapijePo potrebi
9Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjemPo potrebi
10Lokalna aplikacija leka (toxavit)Jedanput po zubu – trajno
11Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)Jedanput po zubu – trajno
12Vitalna amputacijaJedanput po zubu – trajno
13Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu)Do tri puta po kanalu zuba
14Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanaluDo dva puta po kanalu zuba
15Endodontska terapija inficirane pulpe po kanaluDo tri puta po kanalu zuba
16Vađenje stranog tela iz kanala korenaJedanput po kanalu zuba – trajno
17Amalgamski ispun na jednoj površiniJedanput po zubu u toku 24 meseca
18Amalgamski ispun na dve površineJedanput po zubu u toku 24 meseca
19Amalgamski ispun na tri površineJedanput po zubu u toku 24 meseca
20Nadogradnja frakturiranog zubaJedanput po zubu u toku 24 meseca
21Glasjonomerni ispunJedanput po zubu u toku 24 meseca
22Kompozitni ispun na prednjim zubimaJedanput po zubu u toku 24 meseca
23Selektivno brušenje zuba (po zubu)Jedanput po zubu – po potrebi
24Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po viliciJedanput po vilici
25Obrada parodontalnog džepa po zubuJedanput po zubu – po potrebi
26Vađenje zubaJedanput po zubu – trajno
27Komplikovano vađenje zubaJedanput po zubu – trajno
27Hirurško vađenje zubaJedanput po zubu – trajno
28Prva pomoć kod dentalgijaPo potrebi
29Lečenje alveolitaPo potrebi
30Ekstraoralna incizija abscesaPo potrebi
31Intraoralna incizija abscesaPo potrebi
32Drenaža parodontalnog abscesaPo potrebi
33Zaustavljanje krvarenjaPo potrebi
34Zaustavljanje krvarenja hirurškim putemPo potrebi
35Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusaPo potrebi
36Primarna plastika OAKPo potrebi
37Antišok terapijaPo potrebi
38Etiološka dijagnostika konsekutivnih oboljenjaPo potrebi
39Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenjuPo potrebi
40Intralezijska i perilezijska aplikacija lekaPo potrebi
41Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslagaPo potrebi
42Kiretaža oralne sluzokožePo potrebi
43Kauterizacija tkivaPo potrebi
44Eliminacija iritacija oralne sluzokožePo potrebi
45Uklanjanje mukoznih cistaPo potrebi
46Uklanjanje manjih viličnih cistaPo potrebi
47Uklanjanje većih viličnih cistaPo potrebi
48Revizija sinusa – Caldwell – LucPo potrebi
49Uklanjanje splinta/šinePo potrebi
50BiopsijaPo potrebi
51Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. RegijaPo potrebi
52Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. RegijaPo potrebi
53Uklanjanje tumora sluzokože usne dupljePo potrebi
54Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilicePo potrebi
55Maligni tumori usne – “V” ekscizijaPo potrebi
56Maligni tumori usne “W” ekscizijaPo potrebi
57Uklanjanje konacaPo potrebi
58Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regijePo potrebi
59Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije lokalnogPo potrebi
60Nekrektomija po seansiPo potrebi
61Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanalPo potrebi
62Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezdePo potrebi
63Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zglobaPo potrebi
64Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe kod osoba sa neuralgijamaPo potrebi
65Periferne blokade alkoholom u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgijePo potrebi
66Centralne blokade u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgijePo potrebi
67Površinska lokalna anestezijaPo potrebi
68Infiltraciona anestezijaPo potrebi
69Anestezija u oralnoj hirurgijiPo potrebi
70Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgijiPo potrebi
71Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebamaPo potrebi
72Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhalacionoj sedacijiPo potrebi
73Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedacijiPo potrebi
74Rendgenografija zuba intraoralnaPo potrebi
75OrtopantomogramPo potrebi
76TelerendgenPo potrebi
77Snimak facijalnog masivaPo potrebi
78Snimak paranazalnih šupljinaPo potrebi
79Snimak orbitaPo potrebi
80Snimak jagodičnih lukovaPo potrebi
81Intraoralni metodi radiografisanjaPo potrebi
82Snimak donje vilice u tri pravcaPo potrebi
83Snimak temporo mandibularnih zglobovaPo potrebi
84Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezdaPo potrebi
85SijalografijaPo potrebi
86Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezdiPo potrebi
87Kraniogram (PA i profil lobanje)Po potrebi
88Vratni deo kičme u dva pravcaPo potrebi
89CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrastaPo potrebi
90CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastomPo potrebi
91CT pregled donje vilice bez kontrastaPo potrebi
92CT pregled donje vilice sa kontrastomPo potrebi
93CT pregled vrata bez kontrastaPo potrebi
94CT pregled vrata sa kontrastomPo potrebi
95CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrastaPo potrebi
96CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastomPo potrebi
97Rekonstrukcija CT slikePo potrebi
98CT pregled orbita bez kontrastaPo potrebi
99CT pregled orbita sa kontrastomPo potrebi

VI.4. NEOPHODAN STOMATOLOŠKI TRETMAN KOD OSOBA SA UROĐENIM ILI STEČENIM TEŽIM DEFORMITETOM LICA I VILICE (član 41. stav 1. tačka 8) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa urođenim i težim stečenim deformitetima lica i vilicaJedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepcaJedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3Stimulator
kod osiguranih lica uzrasta od 0-12 meseci
Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
4Opturator proteza za urođene anomalijeJedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
5Parcijalna akrilatna proteza,
kod osiguranih lica kod kojih postoji:
– urođeni parcijalni nedostatak zuba,
– parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine života
Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
6Totalna proteza
kod osiguranih lica kod kojih postoji urođeni nedostatak svih zuba
Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

VI.5. PROTETSKE NADOKNADE U OKVIRU POSTTUMORSKE REHABILITACIJE I REKONSTRUKCIJE LICA I VILICE
(član 41. stav 1. tačka 9) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Privremena opturator protezaJedanput u šest meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2Definitivna opturator protezaJedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilicaJedanput po nadoknadi
4Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilicaJedanput po nadoknadi
5Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilicaJedanput po nadoknadi
6Readaptacija i reokludacija opturatoraPo potrebi
7Facijalna epiteza za liceJedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
8Facijalna epiteza za nosJedanput u za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
9Facijalna epiteza za uvoJedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
10Readaptacija epitezePo potrebi

VI.6. IZRADA AKRILATNE TOTALNE I SUBTOTALNE PROTEZE KOD OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA ŽIVOTA
(član 41. stav 1. tačka 7) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Parcijalna akrilatna protezaJedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2Totalna protezaJedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3Reparatura proteze – prelom pločePo potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
4Dodatak zuba u proteziPo potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
5Dodatak kukice u proteziPo potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
6Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilatPo potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
7Podlaganje proteze indirektnoPo potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

VI.7. URGENTNI STOMATOLOŠKI I HIRURŠKI PREGLEDI I LEČENJE POVREDA ZUBA I KOSTIJU LICA
(član 41. stav 1. tačka 6) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Stomatološki pregledJedanput po povredi
2Stomatološki pregled – kontrolniDo tri puta po povredi
3Specijalistički pregledJedanput po povredi
4Specijalistički pregled – kontrolniDo tri puta po povredi
5Prva pomoć kod povredaPo potrebi
6Primarna obrada rane-intraoralnoPo potrebi
7Zaustavljanje krvarenjaPo potrebi
8Zaustavljanje krvarenja hirurškim putemPo potrebi
9Replantacija stalnih zubaPo potrebi
10Repozicija luksirane donje vilicePo potrebi
11Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpomPo potrebi
12Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u decePo potrebi
13Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u decePo potrebi
14Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukturePo potrebi
15Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinomPo potrebi
16Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinomPo potrebi
17Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regijePo potrebi
18Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regijePo potrebi
19Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilicePo potrebi
20Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacijePo potrebi
21Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinomPo potrebi
22Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom – splintomPo potrebi
23Rendgenografija zuba intraoralnaPo potrebi
24OrtopantomogramPo potrebi
25TelerendgenPo potrebi
26Snimak facilajnog masivaPo potrebi
27Snimak paranazalnih šupljinaPo potrebi
28Snimak orbitaPo potrebi
29Snimak jagodičnih lukovaPo potrebi
30Intraoralni metodi radiografisanjaPo potrebi
31Snimak donje vilice u tri pravcaPo potrebi
32Snimak temporo mandibularnih zglobovaPo potrebi
33Kraniogram (PA i profil lobanje)Po potrebi
34CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrastaPo potrebi
35CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastomPo potrebi
36CT pregled donje vilice bez kontrastaPo potrebi
37CT pregled donje vilice sa kontrastomPo potrebi
38Rekonstrukcija CT slikePo potrebi
39CT pregled orbita bez kontrastaPo potrebi
40CT pregled orbita sa kontrastomPo potrebi

VI.8. HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ODRASLE
(član 41. stav 1. tačka 3) Zakona)

REDNI BROJVRSTA USLUGEOBIM I SADRŽAJ USLUGE
1Prva pomoć kod dentalgijaPo potrebi
2Ekstraoralna incizija abscesaPo potrebi
3Intraoralna incizija abscesaPo potrebi
4Drenaža parodontalnog abscesaPo potrebi
5Zaustavljanje krvarenjaPo potrebi
6Zaustavljanje krvarenja hirurškim putemPo potrebi
7Primarna plastika OAKPo potrebi
8Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusaPo potrebi
9Lečenje alveolitaPo potrebi
10Antišok terapijaPo potrebi

 

 

Obrazac UP-1

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu (“Sl. glasnik RS”, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br. _____), podnosim

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1)
(ime i prezime)(mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2)Izjavljujem da*:
2.1 živim sam2.2 živim u zajedničkom domaćinstvu sa članovima porodice i to:

 

Rd.
br.
Ime i prezimeSrodstvoJMBGLBO
1.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3)Uz zahtev podnosim za sebe i članove porodice sledeće dokaze:

NAPOMENA:

Članovi porodice iz tač. 2) i 3) ovog zahteva su: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Podnosilac zahteva
U _______________________________________________________
(datum i mesto)(potpis)

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke

51014.36/65

 

Obrazac UP-2

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu (“Sl. glasnik RS”, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. _____), a po podnetom zahtevu _________________________ iz _________________________, izdaje se:

POTVRDA

ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1)iz
(ime i prezime)(mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| i

2) Članovima porodice*:

Rd.
br.
Ime i prezimeSrodstvoJMBGLBO
1.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3) Potvrda se izdaje sa rokom važnosti do 31. decembra 2015. godine, a najkasnije do stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu.

4) Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

Ovlašćeno lice
MP_____________________

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke

51014.36/66

 

Obrazac UP-3

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana ____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu (“Službeni glasnik RS”, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br. _____), a po podnetom zahtevu ___________________________________________ iz ________________________, izdaje se:

POTVRDA

O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE U TOKU 2015. GODINE

 

iz
(ime i prezime)(mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| i

Ima pravo na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije od __________ do 31. decembra 2015. godine, zbog plaćene participacije u iznosu koji je veći od najvišeg godišnjeg iznosa participacije utvrđenog za 2015. godinu.

Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

Ovlašćeno lice
MP_____________________

51014.36/67

 

Obrazac RP

 

 
Obrazac RP
(izdavalac računa)(broj kartona/protokola
/istorije bolesti)
(mesto i datum)

 

RAČUN
O NAPLAĆENOJ PARTICIPACIJIBr_______/________

 

Osiguranom licu
(ime i prezime)

 

iz,broj zdravstvene
(mesto)

 

knjižice/potvrde, na ime participacije za

 

(naziv zdravstvene usluge, medicinsko-tehničkog pomagala, implantata ili drugog vida zdravstvene zaštite)

 

naplaćeno jedin. (slovima:),

 

M.P.(potpis lica koje je izdalo račun)

 

51014.36/68