Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Pravilnik o pravima na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2015. godinu

Puno ime propisa: Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2015. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2015. godini.

Član 2

Pod sadržajem zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se postupci i metodi dijagnostike, lečenja i rehabilitacije radi sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja, a koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Član 3

Pod obimom zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se broj i dužina trajanja postupaka i metoda dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, kao i druge veličine kojima se može izraziti obim pojedinih sadržaja zdravstvene zaštite (sistematsko pružanje zdravstvenih usluga u određenom vremenskom periodu i dr.), a koji čine sadržaj prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 4

Zdravstvenu zaštitu utvrđenu ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje kod davaoca zdravstvenih usluga u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) kojim se bliže uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za određene vrste zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje nisu hitne može se utvrditi redosled korišćenja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja osiguranog lica, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vreme čekanja ne može da bude takvo da ugrozi zdravlje ili život osiguranog lica (u daljem tekstu: lista čekanja).

Član 5

Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uređeni ovim pravilnikom, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i fiksni iznos participacije usklađen je sa Planom zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu i Finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu.

Član 6

Zdravstvena zaštita koja se uređuje ovim pravilnikom sprovodi se u skladu sa posebnim republičkim programima zdravstvene zaštite koji se donose u skladu sa zakonom.

Član 7

Novčani iznos do punog iznosa cene zdravstvenih usluga, kao i novčani iznos sredstava iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova), odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice (u daljem tekstu: participacija) plaća osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, odnosno lekove.

II SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Član 8

Pravo na zdravstvenu zaštitu koje se obezbeđuje obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;

2) preglede i lečenje žena u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) preglede i lečenja u slučaju bolesti i povrede;

4) preglede i lečenje bolesti usta i zuba;

5) medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede;

6) lekove i medicinska sredstva;

7) proteze, ortoze i druga pomagala za kretanje, stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh i govor, stomatološke nadoknade, kao i druga pomagala (u daljem tekstu: medicinsko-tehnička pomagala).

 1. Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Član 9

Osiguranom licu se, radi očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti i drugih poremećaja zdravlja, obezbeđuju sledeće mere:

1) zdravstveno vaspitanje koje se sprovodi organizovanjem posebnih predavanja ili davanja saveta od strane zdravstvenih radnika u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja, sticanjem znanja i navika o zdravom načinu života, otkrivanju i suzbijanju faktora rizika.

Zdravstveno vaspitanje iz stava 1. ove tačke, sprovodi se naročito u vezi sa bolestima zavisnosti, HIV infekcijom, ranim otkrivanjem bolesti i ishranom kroz:

– individualni rad savetovanjem,

– grupni rad (rad u maloj grupi),

– aktivne metode učenja (predavanja, kreativne radionice, demonstracione vežbe, izložbene edukacije, kampovi za decu obolelu od šećerne bolesti, hemofilije, progresivnih neuromišićnih bolesti i dr.);

2) preventivni i ostali pregledi dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, žena u vezi sa trudnoćom i odraslih osoba u skladu sa republičkim programom prevencije i ranog otkrivanja bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, odnosno skrining programa;

3) preventivne stomatološke i profilaktičke mere za prevenciju bolesti usta i zuba kod trudnica i dece do navršenih 18 godina života, do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) zdravstveno vaspitanje u vezi sa planiranjem porodice, prevencijom neželjene trudnoće, kontracepcijom i hirurškom sterilizacijom, testiranjem na trudnoću, dijagnostikom i lečenjem seksualno prenosivih bolesti i HIV infekcije;

5) vakcinacija, imunoprofilaksa i hemoprofilaksa koja je obavezna prema republičkom programu imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti;

6) higijensko-epidemiološke i druge zakonom predviđene mere i postupke u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem i lečenjem HIV infekcije i drugih zaraznih bolesti i sprečavanjem njihovog širenja.

 1. Pregledi i lečenje u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom

Član 10

Ženama u vezi sa planiranjem porodice, u trudnoći, za vreme porođaja i materinstva do 12 meseci obezbeđuju se:

1) pregledi i lečenje od strane ginekologa i babice koji se odnose na planiranje porodice, trudnoću (uključujući prenatalni period, porođaj i postporođajni period), stanja koja mogu da izazovu komplikaciju trudnoće, kao i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

2) bolničko lečenje kada je medicinski neophodno i porođaj u zdravstvenoj ustanovi;

3) patronažne posete i pomoć porodilji i rutinska nega novorođenčeta od strane patronažne sestre;

4) dijagnostika i lečenje steriliteta.

Pod pregledom u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se i prenatalno i genetsko testiranje i druge preventivne mere, u skladu sa medicinskim standardima.

Pod lečenjem steriliteta u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana podrazumevaju se i dva pokušaja vantelesnog oplođenja kod žena do navršenih 40 godina života u skladu sa kriterijumima odgovarajuće republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

 1. Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda

Član 11

Obolelom, odnosno povređenom osiguranom licu, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:

1) ukazivanje hitne medicinske pomoći na mestu medicinske hitnosti ili u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa);

2) hitan sanitetski prevoz za bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica.

Hitan sanitetski prevoz obuhvata prevoz sanitetskim vozilom zbog bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica do najbliže zdravstvene ustanove koja je osposobljena za nastavak daljeg lečenja obolelog, odnosno povređenog;

3) sanitetski prevoz koji nije hitan, kada je opravdan i medicinski neophodan.

Sanitetski prevoz koji nije hitan obuhvata prevoz do zdravstvene ustanove u kojoj se pruža zdravstvena zaštita koja je opravdana i medicinski neophodna, kao i prevoz iz zdravstvene ustanove do kuće osiguranog lica.

Sanitetski prevoz koji nije hitan opravdan je i medicinski neophodan u slučaju da transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje osiguranog lica.

Upotrebu sanitetskog vozila i nalog za korišćenje sanitetskog vozila daje izabrani lekar, odnosno lekarska komisija, u skladu sa ovlašćenjima koja imaju na osnovu Zakona.

Sanitetski prevoz iz stava 1. ove tačke obezbeđuje zdravstvena ustanova u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova i opšteg akta Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) pregledi i lečenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i u kući osiguranika, od strane izabranog lekara;

5) ambulantni pregledi i lečenje kod specijaliste i zdravstvenog saradnika po uputu izabranog lekara;

6) laboratorijska, rendgenska i druga dijagnostika koja je predložena od izabranog lekara ili lekara specijaliste, a medicinski je neophodna i opravdana za dijagnostiku i lečenje bolesti ili povrede;

7) stacionarno lečenje kada je opravdano i medicinski neophodno, koje obuhvata preglede i lečenje od strane lekara specijaliste, medicinsku negu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne nege i ishranu, odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Stacionarno lečenje opravdano je i medicinski neophodno ako potrebna zdravstvena zaštita (dijagnostika, lečenje ili rehabilitacija) ili njen deo može isključivo da se pruži u stacionarnim zdravstvenim uslovima, odnosno ako se ne može obezbediti ambulantnim i kućnim lečenjem.

Lice koje je u terminalnoj fazi bolesti, nepokretno, odnosno pokretno uz pomoć drugih lica, a kome je potrebno palijativno zbrinjavanje, ima pravo na kratkotrajno bolničko lečenje radi primene simptomatske terapije i zdravstvene nege osiguranog lica;

8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Pravo na pratioca iz stava 1. ove tačke ceni lekarska komisija filijale.

Pravo na pratioca za vreme putovanja ili za vreme putovanja i boravka u drugom mestu obezbeđuje se osiguranom licu mlađem od 18 godina života, odnosno starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica;

9) kućno lečenje koje je opravdano i medicinski neophodno i palijativno zbrinjavanje.

Kućno lečenje je opravdano i medicinski neophodno u slučaju kada je od strane izabranog lekara ili lekara specijaliste indikovana primena parenteralnih lekova, medicinskih i rehabilitacionih procedura koje zdravstveni radnik može da pruži u kućnim uslovima osiguranom licu koje je nepokretno ili licu čije kretanje zahteva pomoć drugog lica.

Kućno lečenje se sprovodi i kao nastavak stacionarnog lečenja.

Palijativno zbrinjavanje je sveobuhvatna i kontinuirana briga o osiguranom licu obolelom od malignih tumora, bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa, opstruktivne bolesti pluća, bolesti HIV/AIDS, posledica saobraćajne nesreće i traumatizma u terminalnom stadijumu bolesti. Cilj palijativnog zbrinjavanja osiguranog lica je manje patnje, više dostojanstva i bolji kvalitet života.

 1. Pregledi i lečenje bolesti usta i zuba

Član 12

Osiguranom licu obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima, i to najmanje:

1) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog (uključujući pokretni ortodonski aparat i stomatološke nadoknade u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju medicinsko-tehnička pomagala), odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, kao i lica starijih od 18 godina koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica;

2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;

3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije organa i tkiva, odnosno operacija na srcu;

5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;

6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;

7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;

8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;

9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;

10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života.

Smatra se da osigurano lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života iz stava 1. ove tačke ukoliko je ostvarilo pravo na naknadu za tuđu negu i pomoć po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i socijalnoj zaštiti.

11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. Zakona.

Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na pregled i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. Zakona.

 1. Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede

Član 13

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.

Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.

Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.

Rehabilitacijom glasa i govora osiguranom licu obezbeđuju se medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.

Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.

Osiguranom licu se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.

Osiguranom licu obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije u okviru indikacionog područja kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Pravo na pratioca za vreme rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se, kao oblik produžene rehabilitacije, i prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti za indikacije utvrđene opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Pravo na medicinsku rehabilitaciju u slučaju povrede i bolesti, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužina trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju.

 1. Lekovi i medicinska sredstva

Član 14

Pravo na lekove i medicinska sredstva obuhvata:

1) pravo na lekove sa Liste lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) pravo na medicinska sredstva koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja se propisuju na nalog ili se ugrađuju u organizam osiguranog lica u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju vrste i standard medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od pet dana kod akutnih oboljenja i stanja.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu, u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 30 dana kod hroničnih oboljenja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem i terapijom lekom istog internacionalnog nezaštićenog naziva, koja u periodu od godinu dana pre propisivanja leka nije menjana, lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana.

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja (Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, osiguranom licu obezbeđuje se i:

– lek koji nije na Listi lekova, a za koji je izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji samo za medicinske indikacije utvrđene dozvolom za stavljanje leka u promet,

– lek koji nije na Listi lekova, a za njega nije izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji, samo za medicinske indikacije utvrđene u dozvoli za stavljanje u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Osiguranom licu, lek iz stava 6. ovog člana, obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova po generičkom, odnosno zaštićenom imenu leka, a da su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti lečenja.

Mišljenje tri lekara specijaliste iz stava 7. ovog člana obavezno potpisuje i direktor zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja obezbeđuje lek, odnosno lice koje on ovlasti.

Zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa koja je uvela lek u terapiju, u obavezi je da osiguranom licu obezbedi lek iz stava 6. ovog člana za sve vreme primene terapije, kao i da prati terapijski efekat njegove primene u toku:

– stacionarnog lečenja;

– lečenja u dnevnoj bolnici;

– ambulantno-polikliničkog lečenja.

Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, obezbeđuje osiguranom licu i lekove za lečenje te bolesti koji se ne nalaze u Listi lekova, a koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju i imaju visok stepen efikasnosti u lečenju.

Zdravstvena ustanova iz stava 10. ovog člana, obezbeđuje osiguranom licu lekove koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 11. ovog člana donosi odluku o upotrebi lekova koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na predlog tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, pojedinačno za svako osigurano lice.

Osiguranom licu obezbeđuje se lek i za indikaciju koja nije sadržana u dozvoli za stavljanje u promet u Republici Srbiji, ali je sadržana u dozvoli za stavljanje leka u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Osiguranom licu lek iz stava 13. ovog člana obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova po generičkom, odnosno zaštićenom imenu leka, a da su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti lečenja.

 1. Medicinsko-tehnička pomagala

Član 15

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, kao i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt osiguranog lica.

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste medicinsko-tehničkih pomagala i indikacije za njihovo korišćenje, standardi materijala od kojih se izrađuju, rokovi trajanja, odnosno nabavke, održavanje i njihovo zanavljanje, kao i način i postupak ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala.

Član 16

Sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti primarne stomatološke zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite koje se sprovode van zdravstvene ustanove i preventivnih mera u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite koje se sprovode u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, sadržaj i obim zdravstvene zaštite u hitnim medicinskim stanjima u oblasti primarne zdravstvene zaštite i pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, koji su uređeni ovim pravilnikom, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

III ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UZ PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Član 17

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata:

1) stacionarno lečenje – po bolničkom danu 50 dinara
2) rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu 50 dinara
3) pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu (osim preventivnog pregleda) 50 dinara
4) kratka poseta izabranom lekaru 50 dinara
5) sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju) (osim u slučaju preventivnog pregleda) 50 dinara
6) rendgenski pregled i snimanje – po uputu 50 dinara
7) pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu 100 dinara
8) Pregled – po uputu:
– na skeneru i osteodenzitometru 300 dinara
– na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija), 900 dinara
– na magnetnoj rezonanci 600 dinara
9) pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu 150 dinara
10) ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.) 50 dinara
11) rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge) 50 dinara
12) pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu 50 dinara
13) hirurške zahvate van operacione sale 50 dinara
14) kućno lečenje – po danu 50 dinara
15) sanitetski prevoz koji nije hitan:
– na području opštine, grada 50 dinara
– van opštine na području filijale 100 dinara
– van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno 150 dinara
16) hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela 5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara
17) implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji 5% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji
18) implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 17) ovog člana 20% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji
19) medicinsko-tehnička pomagala:
– protetička sredstva (proteze) 10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala
– ortotička sredstva (ortoze) 10% od utvrđene cene pomagala
– posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika 10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala
– pomagala za omogućavanje glasa i govora 10% od utvrđene cene pomagala
– ortopedske cipele 20% od utvrđene cene pomagala
– naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju 10% od utvrđene cene pomagala
– slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju 10% od utvrđene cene pomagala, a najviše do 30.000 dinara
– akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života 35% od utvrđene cene proteze
20) stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica 20% od utvrđene cene usluge
21) stomatološki pregledi i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije organa i tkiva 10% od utvrđene cene usluge
22) lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina – po zubu nakon završenog lečenja 50 dinara
23) preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9, stav 1. tačka 3) ovog pravilnika 35% od utvrđene cene usluge
24) promenu pola iz medicinskih razloga
– po hirurškoj intervenciji
35% od utvrđene cene usluge

Član 18

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tač. 1) i 2) ovog pravilnika ne plaća participaciju utvrđenu u tač. 5) do 10) tog člana za vreme stacionarnog lečenja.

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tačka 14) ovog pravilnika ne plaća participaciju za zdravstvene usluge obuhvaćene kućnim lečenjem koje je opravdano i medicinski neophodno iz člana 11. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika.

Pratilac osiguranog lica za vreme stacionarnog lečenja, odnosno produžene rehabilitacije osiguranog lica, ne plaća participaciju iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 19

Participacija za lekove utvrđena je u Listi lekova.

Kada lek sa Liste lekova ne može da se nabavi u apoteci sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, osigurano lice ima pravo na naknadu vrednosti nabavljenog leka i to:

1) za lek nabavljen u Republici Srbiji u apoteci sa kojom Republički fond nema zaključen ugovor, naknada vrednosti leka utvrđuje se u visini iznosa koji za nabavljeni lek Republički fond plaća apoteci sa kojom ima zaključeni ugovor uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova;

2) za lek nabavljen u inostranstvu naknada vrednosti leka utvrđuje se u dinarskoj vrednosti leka prema srednjem zvaničnom kursu koji važi na dan isplate naknade za kupljeni lek uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova.

IV ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U PUNOM IZNOSU BEZ PLAĆANJA PARTICIPACIJE

Član 20

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, odnosno 100% od cene zdravstvene usluge obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 9. ovog pravilnika;

2) preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, dva pokušaja vantelesnog oplođenja, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

3) preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života uključujući i medicinsko – tehnička pomagala, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa i ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9. stav 1, tačka 3) ovog pravilnika), starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, osiguranih lica iz člana 12. stav 1. tač. 10) i 11) ovog pravilnika, žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja, pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela, kao i lica sa urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica (uključujući fiksni ortodonski aparat);

5) preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;

6) preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro-mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;

7) preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;

8) preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;

9) pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;

10) medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ovog člana;

11) koncentrator kiseonika;

12) očne proteze, naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom preko ± 9, teleskopske naočare i lupu.

Član 21

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ i koja su po ovom osnovu obavezno zdravstveno osigurana, obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

Član 23

Zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije, obezbeđuje se licima koja su svojstvo osiguranika u smislu Zakona stekla kao:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovine ljudima;

14) lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije;

15) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

16) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

17) samohrani roditelj sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

Članovima uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7)-9), 11), 14) i 17) ovog člana obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom.

Član 24

Osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u članu 25. st. 1 i 2. ovog pravilnika, kao i članovima njihovih porodica, zdravstvena zaštita se obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 25

Iznos iz člana 24. ovog pravilnika, za osiguranika koji živi sam, utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu uvećane za 30%, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Iznos iz stava 1. ovog člana, za osiguranika i članove njegove porodice utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu po članu porodice, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Članovima porodice u smislu ovog pravilnika smatraju se: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 26

Prihode iz člana 24. ovog pravilnika za osiguranika i članove njegove porodice čine prihodi od:

1) zarade, penzije, kao i ugovorene naknade svih članova porodice, u skladu sa zakonom;

2) poljoprivrede i šumarstva;

3) samostalne delatnosti;

4) kapitala;

5) nepokretnosti;

6) kapitalne dobiti.

Prihod iz stava 1. tačka 1) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnom kalendarskom mesecu pre podnošenja zahteva.

Prihod iz stava 1. tač. 2) do 6) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini pre podnošenja zahteva, odnosno poslednji poznat podatak o tom prihodu koji se vodi kod nadležnog organa preračunat na mesečni nivo.

Član 27

Za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 24. ovog pravilnika, osiguranik za sebe i članove svoje porodice podnosi zahtev matičnoj filijali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na „Obrascu UP-1“, koji je pravougaonog oblika, dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac zahteva iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 28

Uz zahtev iz člana 27. ovog pravilnika, osiguranik podnosi dokaze o ostvarenim prihodima i to:

1) za zaradu – potvrdu poslodavca o visini isplaćene zarade;

2) za penziju – kopiju dokumenta o isplaćenoj penziji;

3) za ugovorenu naknadu – potvrdu isplatioca o visini ugovorene naknade

4) za prihode od poljoprivrede i šumarstva, samostalnih delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti – uverenje o visini prihoda na koji se plaća porez, izdato od nadležnog organa prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno prema mestu nepokretnosti ili obavljanja samostalne delatnosti.

Za članove porodice koji ne ostvaruju zaradu, penziju, odnosno ugovorenu naknadu, podnosilac prijave na zdravstveno osiguranje dostavlja overenu kopiju radne knjižice ili izvod iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim za decu do kraja propisanog školovanja.

Član 29

Osiguraniku za koga se utvrdi da ispunjava uslove da koristi zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 25. ovog pravilnika, ovlašćeni radnik matične filijale o tome unosi podatak u ispravu o zdravstvenom osiguranju, tako što u rubrici „UPOZORENJE“ upisuje tekst: „UP-2 za _____ godinu“ koji overava svojim parafom i pečatom matične filijale.

Izuzetno, na zahtev osiguranika, matična filijala dužna je da izda potvrdu o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1, na „Obrascu UP-2“.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se za osiguranika i u potrebnom broju primeraka za članove njegove porodice.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podatak o pravu na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i potvrda na „Obrascu UP-2“ imaju rok važnosti do 31. decembra 2015. godine, odnosno do stupanja na snagu Pravilnika za 2016. godinu.

Član 30

Osiguranim licima iz člana 22. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove, potvrde odgovarajućeg udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđivanje zdravstvene zaštite.

Osiguranicima i članovima uže porodice osiguranika iz člana 23. st. 1. i 2. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Osiguranicima i članovima porodice osiguranika iz člana 24. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, na osnovu overene isprave o zdravstvenom osiguranju.

Član 31

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije u punom iznosu označava se šifrom 000.

Član 32

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, označava se sledećim šiframa, i to:

mere iz člana 20. tačka 1) ovog pravilnika 532
pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 2) ovog pravilnika 512
pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija iz člana 20. tač. 3) i 4) ovog pravilnika 511
pregledi i lečenje iz člana 20. tač. 5) i 6) ovog pravilnika 531
pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 7) ovog pravilnika 521
pregledi, lečenje i rehabilitacija iz člana 20. tačka 8) ovog pravilnika 538
pružanje hitne medicinske pomoći i hitan sanitetski prevoz iz člana 20. tačka 9) ovog pravilnika 539
medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20. tač. 10), 11) i 12) ovog pravilnika 533

Član 33

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se šifrom 501.

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osigurana lica iz člana 22. tačka 1) ovog pravilnika 513
za osigurana lica iz člana 22. tačka 2) ovog pravilnika 515
za osigurana lica iz člana 22. tačka 3) ovog pravilnika 522
za osigurana lica iz člana 22. tačka 4) ovog pravilnika 540

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima iz člana 23. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika 231
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika 232
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika 233
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika 234
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika 235
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika 236
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika 237
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika 238
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika 239
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika 240
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika 241
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 12) ovog pravilnika 244
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 13) ovog pravilnika 245
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 14) ovog pravilnika 242
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 15) ovog pravilnika 246
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 16) ovog pravilnika 247
za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 17) ovog pravilnika 248
za osigurana lica iz člana 23. stav 2. ovog pravilnika 243

Član 34

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 24. ovog pravilnika označava se šifrom 001.

Član 35

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 39. ovog pravilnika označava se šifrom 111.

V NAJVIŠI GODIŠNJI IZNOS PARTICIPACIJE, NAČIN I POSTUPAK NAPLAĆIVANJA PARTICIPACIJE

Član 36

Iznos participacije utvrđene članom 17. ovog pravilnika za zdravstvenu zaštitu koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i fiksnog (nominalnog) iznosa participacije za lekove utvrđene u Listi lekova, a koje osigurano lice plaća u toku kalendarske godine, može iznositi najviše 1/2 mesečne zarade osiguranika, odnosno 1/2 penzije osiguranika isplaćene za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za osigurana lica koja nisu ostvarila zaradu, odnosno penziju iz stava 1. ovog člana, najviši godišnji iznos participacije utvrđuje se u visini 1/2 prosečne neto zarade u Republici Srbiji isplaćene u poslednjem mesecu u prethodnoj kalendarskoj godini po podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U najviši godišnji iznos participacije iz st. 1. i 2. ovog člana ne uračunava se plaćena participacija za implantate, medicinska sredstva, medicinsko-tehnička pomagala i procentualno učešće za lekove sa Liste lekova.

Član 37

Participaciju utvrđenu ovim pravilnikom naplaćuje davalac zdravstvene usluge posle pružene zdravstvene usluge.

Davalac zdravstvene usluge dužan je da osiguranom licu izda račun o naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana,

Račun iz stava 2. ovog člana pravougaonog je oblika sa oznakom „Obrazac RP“, dimenzija 148×105 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje formata A6.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana popunjava se u dva primerka od kojih jedan primerak zadržava izdavalac računa.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 38

Participaciju za lekove utvrđenu u Listi lekova naplaćuje apoteka prilikom izdavanja leka, ako na obrascu lekarskog recepta nije naznačeno da se osiguranom licu lek obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije.

O naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana, osiguranom licu apoteka izdaje fiskalni račun.

Član 39

Ako osigurano lice u toku kalendarske godine plati iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prestaje da plaća participaciju kada mu matična filijala izda potvrdu o prestanku plaćanja participacije.

Osiguranom licu za koje se utvrdi da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana matična filijala izdaje potvrdu na „Obrascu UP-3“ o prestanku plaćanja participacije do kraja kalendarske godine.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana matična filijala izdaje na zahtev osiguranog lica i na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji: računa, odnosno fiskalnog računa iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 40

Ako je plaćeni iznos participacije u toku kalendarske godine veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prilikom izdavanja potvrde iz člana 39. ovog pravilnika, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije osiguranom licu.

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

Član 41

Ukoliko je plaćeni iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. st. 1. i 2. ovog pravilnika, a osigurano lice nije podnelo zahtev iz člana 39. stav 4. ovog pravilnika, po isteku kalendarske godine, na zahtev osiguranog lica, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika (račun, odnosno fiskalni račun).

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Osigurana lica koja na dan početka primene ovog pravilnika koriste pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 3/14), nastavljaju da koriste zdravstvenu zaštitu po odredbama ovog pravilnika.

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 3/14).

Član 44

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA* U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPA VRSTA SADRŽAJ OBIM
Novorođenče (prvi mesec) Vakcinacija protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima Jedanput (prema kalendaru vakcinacije)
Skrining fenilketonurije i hipotireoidizma Postupak prema Stručno metodološkom uputstvu za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (SMU)** Jedanput do petog dana po rođenju
Rana detekcija prematurne retinopatije Postupak prema SMU Jedanput, samo kod dece sa rizikom (telesna masa ispod 2000 gr ili rođeni pre 37. nedelje gestacije)
Poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodilji Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Pet puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom po nalogu pedijatra
Preventivni pregled pedijatra na terenu Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput do 15. dana po rođenju, samo kod dece sa rizikom
Odojče (od drugog meseca do kraja prve godine) Vakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B i hemofilusa influence. Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Tri puta (prema kalendaru vakcinacije)
Preventivni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Šest puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom, po proceni pedijatra
Ultrazvučni pregled radi ranog otkrivanja displazije kukova Postupak prema SMU Jedanput
Test funkcije govora Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Dva puta, samo kod dece sa rizikom
Poseta patronažne sestre porodici Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Dva puta kod sve dece, a četiri puta kod dece sa smetnjama u razvoju

___________
* Preventivne mere obezbeđuju se 100% iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno bez plaćanja participacije
** SMU – Stručno metodološko uputstvo za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine.

Druga godina života Preventivni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Dva puta (u uzrastu od 13 do 15 meseci i u uzrastu od 18 do 24 meseca)
Test funkcije čula sluha Odgovarajući test Jedanput samo kod dece sa rizikom
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečje paralize Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Jedanput
Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Jedanput
Poseta patronažne sestre porodici Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput
Treća godina života Kontrolni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput, samo kod one dece kod koje je na preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Četvrta godina života Preventivni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput
Oftalmološki pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Poseta patronažne sestre porodici Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput
Test funkcije govora Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Peta godina života Kontrolni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Sedma godina života, odnosno pred polazak u školu Preventivni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput
ORL pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Oftalmološki pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Fizijatrijski pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Test funkcije govora Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zaušaka i crvenke Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Jedanput
Osma, deseta, dvanaesta, četrnaesta, šesnaesta i osamnaesta godina života Preventivni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Po jedanput u svakoj navedenoj godini života
Vakcinacija protiv hepatitisa B Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. U dvanaestoj godini, samo za decu koja do tada nisu vakcinisana
Oftalmološki pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput u četrnaestoj godini
Deveta, jedanaesta, trinaesta, petnaesta, sedamnaesta i devetnaesta godina života Kontrolni pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput u navedenom uzrastu, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje
Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i dečje paralize Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Jedanput u petnaestoj godini
Odraslo stanovništvo (19 i više godina) Preventivni pregled odraslih Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite – U 20. godini jedanput,
– u 22. godini jedanput,
– od navršenih 23 do navršenih 34 godine jedanput u pet godina,
– od navršenih 35 godina i više jedanput u dve godine
Skrining/rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput u pet godina (za muškarce od navršenih 35 do navršenih 69 godina, a za žene od navršenih 45 do navršenih 69 godina ili za žene mlađe od 45 godina posle menopauze) ukoliko nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja
Skrining/rano otkrivanje dijabetesa tipa 2 Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput u tri godine kod osoba oba pola sa navršenih 35 godina ukoliko nemaju registrovano oboljenje od dijabetesa
Skrining/rano otkrivanje depresije Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput godišnje za osobe starije od 18 godina
Skrining/rano otkrivanje raka debelog creva Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput u dve godine za osobe oba pola starosti od navršenih 50 do navršenih 74 godina
Poseta patronažne sestre porodici Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput godišnje
Revakcinacija protiv tetanusa Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Jedanput na svakih 10 godina (od navršenih 30 godina), ukupno četiri
Žene od navršenih 15 godina i više Preventivni ginekološki pregled Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput godišnje
Žene generativnog doba (od navršenih 15 do navršenih 49 godina) Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput godišnje
Žene od navršenih 25 do navršenih 64 godina Skrining/rano otkrivanje raka grlića materice Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jednom u tri godine ako su prethodna dva negativna
Žene od navršenih 50 do navršenih 69 godina Skrining/rano otkrivanje raka dojke Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Jedanput u dve godine
Trudnice prvi trimestar Preventivni pregled trudnice Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput
Ultrazvučni pregled Utvrđivanja starosti trudnoće i stanja ploda. Jedanput
Trudnice, drugi i treći trimestar Kontrolni pregled trudnice Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Četiri puta, a kod visoko rizičnih trudnoća prema proceni ginekologa
Ultrazvučni pregled Određivanje visine fundusa, položaja, veličine i stanja ploda. Tri puta, a kod visokorizičnih trudnoća prema proceni ginekologa
Poseta patronažne sestre porodici Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput, a kod visokorizičnih trudnoća prema nalogu ginekologa
Porodilja Preventivni pregled porodilje Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU Jedanput posle porođaja nakon šest do osam nedelja. Jedanput nakon šest meseci od porođaja

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPA VRSTA SADRŽAJ OBIM
1 2 3 4
Odojče od drugog meseca do kraja prve godine Preventivni pregled Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od roditelja i pregleda vrši procena i identifikacija faktora rizika za pojavu pojedinih oralnih oboljenja; definisanje preventivnih mera i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput do navršenih 12 meseci
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima) Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece. Jedanput do navršenih 12 meseci
Druga godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima) Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece. Jedanput
Treća godina života Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: pripremu pacijenta, uzimanje anamneze od roditelja, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Rö i dr.), savet roditeljima o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima) Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora, savet roditelju i unos podataka u dokumentaciju Jedanput
Četvrta i peta godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima) Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece. Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Šesta godina života (pred polazak u školu) Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima) Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Sedma godina života (prvi razred) Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr.), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida) Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Osma godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida) Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)
Deveta, 10. i 11. godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida) Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
12 godina života Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida) Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput,
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
13 godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovanih florida) Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput,
a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i prevenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)
14 godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
15/16/17/18/19 godina života Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini
Lica od 20 do navršene 26 godine života za vreme visokoškolskog obrazovanja Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslage Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Trudnice prvi trimestar Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput u prvom trimestu
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Trudnice drugi i treći trimestar Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju, Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput
Serijska aplikacija koncentrovanih florida Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima koncentrovanih fluorida. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Porodilja Stomatološki pregled Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju. Jedanput
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba. Jedanput
Uklanjanje naslaga Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju. Jedanput

 

III. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

POPULACIONA GRUPA VRSTA SADRŽAJ OBIM
Od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Rad u velikoj grupi Prevencija zaraznih bolesti – higijenske navike (lična i školska higijena, pravilna ishrana i higijena stanovanja). Jedanput u školskoj godini po temi
Od petog do osmog razreda osnovne škole Rad u velikoj grupi Prevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta); borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; seksualno prenosive bolesti. Jedanput u školskoj godini po temi
Od prvog do četvrtog razreda srednje škole Rad u velikoj grupi Prevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta) borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; prevencija kradiovaskularnih bolesti; seksualno prenosive bolesti. Jedanput u školskoj godini po temi

 

 1. SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE U PREDŠKOLSKIM, ŠKOLSKIM I VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

IV.1. PREDŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONA GRUPA VRSTA SADRŽAJ OBIM
Četvrta, peta i šesta godina života Rad u maloj grupi (šest-devet osoba) Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme. Jedanput u četvrtoj, jedanput u petoj i jedanput u šestoj godini
Životna demonstracija (šest-devet osoba) Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene). Jedanput

IV.2. ŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPE VRSTA SADRŽAJ OBIM
Od prvog do osmog razreda osnovne škole Rad u maloj grupi (šest-devet osoba) Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme. Jedanput u toku školske godine
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba) Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme. Jedanput u toku školske godine
Životna demonstracija (šest-devet osoba) Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene). Jedanput u toku školske godine
Od prvog do četvrtog razreda srednje škole Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba) Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme. Jedanput u toku školske godine

IV.3 VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPE VRSTA SADRŽAJ OBIM
Studenti do navršene 26 godine života Rad u maloj grupi (šest-devet osoba) Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme. Jedanput u toku školske godine
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba) Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca. Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija) Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme. Jedanput u toku školske godine

 

 1. SADRŽAJ I OBIM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U HITNIM MEDICINSKIM STANJIMA

U hitnim medicinskim stanjima sadržaj zdravstvene zaštite čine:

NA MESTU POVREĐIVANJA I RAZBOLJEVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
Prva pomoć Prva pomoć
Lekarski pregled Lekarski pregled
Medicinska dijagnostika i intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i terapijskih procedura Potrebna dijagnostička i laboratorijska ispitivanja

Medicinska intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i opservacija

Sanitetski prevoz Sanitetski prevoz

 

 1. PREGLEDI I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA

VI.1. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA
(član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Dijagnostika rizika za nastanak karijesa Jedanput
2 Dijagnostika rizika za nastanak parodontopatija Jedanput
3 Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba Jedanput po zubu – trajno
4 Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba Jedanput po zubu – trajno
5 Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba Jedanput po zubu – trajno
6 Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena Jedanput po zubu – trajno
7 Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena Jedanput po zubu – trajno
8 Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po kanalu) Do deset puta po kanalu po zuba
9 Preventivni ispun Jedanput u toku 24 meseca po zubu
10 Amalgamski ispun na jednoj površini kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu
11 Amalgamski ispun na dve površine kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu
12 Amalgamski ispun na tri površine kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu
13 Glasjonomerni ispun kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu
14 Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu
15 Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece do navršene 15 godine života Jedanput po zubu.
16 Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka Jedanput po zubu – trajno
17 Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) Jedanput po zubu – trajno
18 Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) Jedanput po zubu – trajno
19 Plastika plika i frenuluma Jedanput po pliki i frenulumu – trajno
20 Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave Jedanput po ortodonskom aparatu
21 Analiza ortopantomografa Jedanput po ortodonskom aparatu
22 Izrada i analiza studijskog modela Jedanput po ortodonskom aparatu
23 Aktivni pokretni ortodontski aparat Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
24 Funkcionalni ortodontski aparat Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
25 Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata Jedanaest po ortodonskom aparatu
26 Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom Po potrebi-posle isteka garantnog roka od 6 meseci
27 Delerova maska
kod dece uzrasta do 12 godina života
Jedanput-trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
28 Vestibularna ploča,
kod dece uzrasta do 10 godine života
Jedanput, u skladu sa
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
29 Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama Po potrebi
30 Zbrinjavanje dece sa otežanom saradnjom za stomatološku intervenciju Po potrebi

VI.2. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.2.1. KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.2.2. STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU, KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI STEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.2.3. KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)

 

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena Jedanput po kanalu zuba – trajno
2 Retretman kanala korena (po kanalu) Jedanput po kanalu zuba – trajno
3 Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima – po kanalu Jedanput po kanalu zuba – trajno
4 Kompozitni ispun na bočnim zubima Jedanput po zubu u toku 24 meseca
5 Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda) Jedanput po zubu u toku 24 meseca
6 Kompozitni inlej Jedanput po zubu u toku 50 meseca
7 Resekcija jednokorenih zuba Jedanput po zubu – trajno
8 Resekcija gornjih dvokorenih zuba Jedanput po zubu – trajno
9 Resekcija trokorenih zuba Jedanput po zubu – trajno
10 Hemisekcija i disekcija zuba Jedanput po zubu – trajno
11 Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka Jedanput po zubu – trajno

VI.3. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.3.1. KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.3.2. STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI TEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)
VI.3.3. KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)
VI.3.4. KOD OSIGURANIH LICA PRE TRANSPLANTACIJE BUBREGA, ODNOSNO OPERACIJE NA SRCU, (član 41. stav 1. tačka 4) Zakona)
VI.3.5. KOD OSIGURANIH LICA U OKVIRU PREOPERATIVNOG I POSTOPERATIVNOG TRETMANA MALIGNIH BOLESTI U MAKSILOFACIJALNOM PREDELU, (član 41. stav 1. tačka 5) Zakona)
VI.3.6. KOD OSIGURANIH LICA KOD KOJIH JE U TOKU ŽIVOTA ZBOG OBOLJENJA ILI POVREDE DOŠLO DO GUBITKA POJEDINIH TELESNIH ILI PSIHIČKIH FUNKCIJA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI DA SAMOSTALNO OBAVLJAJU AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 10) Zakona)
VI.3.7. KOD OSIGURANIKA IZ ČLANA 22. ZAKONA

 

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Stomatološki pregled Jedanput, ako pregled nije izvršen u okviru preventivnih mera
2 Stomatološki pregled – kontrolni Jedanput
3 Specijalistički pregled Jedanput po oboljenju
4 Specijalistički pregled – kontrolni Do dva puta po oboljenju
5 Konsultativni pregled u drugoj ustanovi Jedanput po oboljenju
6 Specijalistički pregled nastavnika Jedanput po oboljenju
7 Specijalistički pregled nastavnika-kontrolni Do dva puta po oboljenju
8 Specijalistički pregled pacijenata sa hroničnim bolnim sindromom u orofacijalnom predelu i plan terapije Po potrebi
9 Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem Po potrebi
10 Lokalna aplikacija leka (toxavit) Jedanput po zubu – trajno
11 Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) Jedanput po zubu – trajno
12 Vitalna amputacija Jedanput po zubu – trajno
13 Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu) Do tri puta po kanalu zuba
14 Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu Do dva puta po kanalu zuba
15 Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu Do tri puta po kanalu zuba
16 Vađenje stranog tela iz kanala korena Jedanput po kanalu zuba – trajno
17 Amalgamski ispun na jednoj površini Jedanput po zubu u toku 24 meseca
18 Amalgamski ispun na dve površine Jedanput po zubu u toku 24 meseca
19 Amalgamski ispun na tri površine Jedanput po zubu u toku 24 meseca
20 Nadogradnja frakturiranog zuba Jedanput po zubu u toku 24 meseca
21 Glasjonomerni ispun Jedanput po zubu u toku 24 meseca
22 Kompozitni ispun na prednjim zubima Jedanput po zubu u toku 24 meseca
23 Selektivno brušenje zuba (po zubu) Jedanput po zubu – po potrebi
24 Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici Jedanput po vilici
25 Obrada parodontalnog džepa po zubu Jedanput po zubu – po potrebi
26 Vađenje zuba Jedanput po zubu – trajno
27 Komplikovano vađenje zuba Jedanput po zubu – trajno
27 Hirurško vađenje zuba Jedanput po zubu – trajno
28 Prva pomoć kod dentalgija Po potrebi
29 Lečenje alveolita Po potrebi
30 Ekstraoralna incizija abscesa Po potrebi
31 Intraoralna incizija abscesa Po potrebi
32 Drenaža parodontalnog abscesa Po potrebi
33 Zaustavljanje krvarenja Po potrebi
34 Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem Po potrebi
35 Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa Po potrebi
36 Primarna plastika OAK Po potrebi
37 Antišok terapija Po potrebi
38 Etiološka dijagnostika konsekutivnih oboljenja Po potrebi
39 Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenju Po potrebi
40 Intralezijska i perilezijska aplikacija leka Po potrebi
41 Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga Po potrebi
42 Kiretaža oralne sluzokože Po potrebi
43 Kauterizacija tkiva Po potrebi
44 Eliminacija iritacija oralne sluzokože Po potrebi
45 Uklanjanje mukoznih cista Po potrebi
46 Uklanjanje manjih viličnih cista Po potrebi
47 Uklanjanje većih viličnih cista Po potrebi
48 Revizija sinusa – Caldwell – Luc Po potrebi
49 Uklanjanje splinta/šine Po potrebi
50 Biopsija Po potrebi
51 Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija Po potrebi
52 Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija Po potrebi
53 Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje Po potrebi
54 Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice Po potrebi
55 Maligni tumori usne – „V“ ekscizija Po potrebi
56 Maligni tumori usne „W“ ekscizija Po potrebi
57 Uklanjanje konaca Po potrebi
58 Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije Po potrebi
59 Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije lokalnog Po potrebi
60 Nekrektomija po seansi Po potrebi
61 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal Po potrebi
62 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde Po potrebi
63 Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba Po potrebi
64 Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe kod osoba sa neuralgijama Po potrebi
65 Periferne blokade alkoholom u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije Po potrebi
66 Centralne blokade u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije Po potrebi
67 Površinska lokalna anestezija Po potrebi
68 Infiltraciona anestezija Po potrebi
69 Anestezija u oralnoj hirurgiji Po potrebi
70 Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji Po potrebi
71 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama Po potrebi
72 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhalacionoj sedaciji Po potrebi
73 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedaciji Po potrebi
74 Rendgenografija zuba intraoralna Po potrebi
75 Ortopantomogram Po potrebi
76 Telerendgen Po potrebi
77 Snimak facijalnog masiva Po potrebi
78 Snimak paranazalnih šupljina Po potrebi
79 Snimak orbita Po potrebi
80 Snimak jagodičnih lukova Po potrebi
81 Intraoralni metodi radiografisanja Po potrebi
82 Snimak donje vilice u tri pravca Po potrebi
83 Snimak temporo mandibularnih zglobova Po potrebi
84 Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezda Po potrebi
85 Sijalografija Po potrebi
86 Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezdi Po potrebi
87 Kraniogram (PA i profil lobanje) Po potrebi
88 Vratni deo kičme u dva pravca Po potrebi
89 CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta Po potrebi
90 CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom Po potrebi
91 CT pregled donje vilice bez kontrasta Po potrebi
92 CT pregled donje vilice sa kontrastom Po potrebi
93 CT pregled vrata bez kontrasta Po potrebi
94 CT pregled vrata sa kontrastom Po potrebi
95 CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrasta Po potrebi
96 CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastom Po potrebi
97 Rekonstrukcija CT slike Po potrebi
98 CT pregled orbita bez kontrasta Po potrebi
99 CT pregled orbita sa kontrastom Po potrebi

VI.4. NEOPHODAN STOMATOLOŠKI TRETMAN KOD OSOBA SA UROĐENIM ILI STEČENIM TEŽIM DEFORMITETOM LICA I VILICE (član 41. stav 1. tačka 8) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa urođenim i težim stečenim deformitetima lica i vilica Jedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca Jedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3 Stimulator
kod osiguranih lica uzrasta od 0-12 meseci
Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
4 Opturator proteza za urođene anomalije Jedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
5 Parcijalna akrilatna proteza,
kod osiguranih lica kod kojih postoji:
– urođeni parcijalni nedostatak zuba,
– parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine života
Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
6 Totalna proteza
kod osiguranih lica kod kojih postoji urođeni nedostatak svih zuba
Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

VI.5. PROTETSKE NADOKNADE U OKVIRU POSTTUMORSKE REHABILITACIJE I REKONSTRUKCIJE LICA I VILICE
(član 41. stav 1. tačka 9) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Privremena opturator proteza Jedanput u šest meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2 Definitivna opturator proteza Jedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3 Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilica Jedanput po nadoknadi
4 Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Jedanput po nadoknadi
5 Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Jedanput po nadoknadi
6 Readaptacija i reokludacija opturatora Po potrebi
7 Facijalna epiteza za lice Jedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
8 Facijalna epiteza za nos Jedanput u za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
9 Facijalna epiteza za uvo Jedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
10 Readaptacija epiteze Po potrebi

VI.6. IZRADA AKRILATNE TOTALNE I SUBTOTALNE PROTEZE KOD OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA ŽIVOTA
(član 41. stav 1. tačka 7) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Parcijalna akrilatna proteza Jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2 Totalna proteza Jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
3 Reparatura proteze – prelom ploče Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
4 Dodatak zuba u protezi Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
5 Dodatak kukice u protezi Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
6 Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilat Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci
7 Podlaganje proteze indirektno Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

VI.7. URGENTNI STOMATOLOŠKI I HIRURŠKI PREGLEDI I LEČENJE POVREDA ZUBA I KOSTIJU LICA
(član 41. stav 1. tačka 6) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Stomatološki pregled Jedanput po povredi
2 Stomatološki pregled – kontrolni Do tri puta po povredi
3 Specijalistički pregled Jedanput po povredi
4 Specijalistički pregled – kontrolni Do tri puta po povredi
5 Prva pomoć kod povreda Po potrebi
6 Primarna obrada rane-intraoralno Po potrebi
7 Zaustavljanje krvarenja Po potrebi
8 Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem Po potrebi
9 Replantacija stalnih zuba Po potrebi
10 Repozicija luksirane donje vilice Po potrebi
11 Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom Po potrebi
12 Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u dece Po potrebi
13 Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece Po potrebi
14 Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture Po potrebi
15 Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom Po potrebi
16 Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom Po potrebi
17 Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije Po potrebi
18 Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije Po potrebi
19 Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice Po potrebi
20 Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije Po potrebi
21 Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom Po potrebi
22 Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom – splintom Po potrebi
23 Rendgenografija zuba intraoralna Po potrebi
24 Ortopantomogram Po potrebi
25 Telerendgen Po potrebi
26 Snimak facilajnog masiva Po potrebi
27 Snimak paranazalnih šupljina Po potrebi
28 Snimak orbita Po potrebi
29 Snimak jagodičnih lukova Po potrebi
30 Intraoralni metodi radiografisanja Po potrebi
31 Snimak donje vilice u tri pravca Po potrebi
32 Snimak temporo mandibularnih zglobova Po potrebi
33 Kraniogram (PA i profil lobanje) Po potrebi
34 CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta Po potrebi
35 CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom Po potrebi
36 CT pregled donje vilice bez kontrasta Po potrebi
37 CT pregled donje vilice sa kontrastom Po potrebi
38 Rekonstrukcija CT slike Po potrebi
39 CT pregled orbita bez kontrasta Po potrebi
40 CT pregled orbita sa kontrastom Po potrebi

VI.8. HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ODRASLE
(član 41. stav 1. tačka 3) Zakona)

REDNI BROJ VRSTA USLUGE OBIM I SADRŽAJ USLUGE
1 Prva pomoć kod dentalgija Po potrebi
2 Ekstraoralna incizija abscesa Po potrebi
3 Intraoralna incizija abscesa Po potrebi
4 Drenaža parodontalnog abscesa Po potrebi
5 Zaustavljanje krvarenja Po potrebi
6 Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem Po potrebi
7 Primarna plastika OAK Po potrebi
8 Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa Po potrebi
9 Lečenje alveolita Po potrebi
10 Antišok terapija Po potrebi

 

 

Obrazac UP-1

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Sl. glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. _____), podnosim

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1)
(ime i prezime) (mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2) Izjavljujem da*:
2.1 živim sam 2.2 živim u zajedničkom domaćinstvu sa članovima porodice i to:

 

Rd.
br.
Ime i prezime Srodstvo JMBG LBO
1. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3) Uz zahtev podnosim za sebe i članove porodice sledeće dokaze:

NAPOMENA:

Članovi porodice iz tač. 2) i 3) ovog zahteva su: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Podnosilac zahteva
U ______________________________ _________________________
(datum i mesto) (potpis)

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke

51014.36/65

 

Obrazac UP-2

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Sl. glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. _____), a po podnetom zahtevu _________________________ iz _________________________, izdaje se:

POTVRDA

ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1) iz
(ime i prezime) (mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| i

2) Članovima porodice*:

Rd.
br.
Ime i prezime Srodstvo JMBG LBO
1. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3) Potvrda se izdaje sa rokom važnosti do 31. decembra 2015. godine, a najkasnije do stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu.

4) Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

Ovlašćeno lice
MP _____________________

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke

51014.36/66

 

Obrazac UP-3

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj:
Datum

Na osnovu člana ____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Službeni glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. _____), a po podnetom zahtevu ___________________________________________ iz ________________________, izdaje se:

POTVRDA

O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE U TOKU 2015. GODINE

 

iz
(ime i prezime) (mesto, ulica i broj)
JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| i

Ima pravo na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije od __________ do 31. decembra 2015. godine, zbog plaćene participacije u iznosu koji je veći od najvišeg godišnjeg iznosa participacije utvrđenog za 2015. godinu.

Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

Ovlašćeno lice
MP _____________________

51014.36/67

 

Obrazac RP

 

 

Obrazac RP
(izdavalac računa) (broj kartona/protokola
/istorije bolesti)
(mesto i datum)

 

RAČUN
O NAPLAĆENOJ PARTICIPACIJIBr_______/________

 

Osiguranom licu
(ime i prezime)

 

iz , broj zdravstvene
(mesto)

 

knjižice/potvrde , na ime participacije za

 

(naziv zdravstvene usluge, medicinsko-tehničkog pomagala, implantata ili drugog vida zdravstvene zaštite)

 

naplaćeno je din. (slovima: ),

 

M.P. (potpis lica koje je izdalo račun)

 

51014.36/68