Pogrešno tumačenje švajcarske formule za usklađivanje penzija

USPVLS skreće pažnju javnosti na pogrešno tumačenje švajcarske formule za usklađivanje penzija i neprofesionalno izveštavanje pojedinih medija. Prenosimo saopštenje USPVLS-a.

U toku javne rasprave i posle usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, 6. decembra 2019. godine, u medijima se pojavljuju nepotpune i netačne informacije o sadržaju i načinu primene tzv švajcarske formule za usklađivanje penzija.

U medijima se često pojavljuju eksperti koji nisu upoznati sa zakonskim rešenjem i sa tumačenjima koja su netačna. Navodimo primer priloga novinarke Svetlane Milošević Popović u vestima u 18 sati na TV Prva. Takođe, skrećemo pažnju i na nepotpuna tumačenja člana Fiskalnog saveta Vlade Republike Srbije Nikole Altiparmakova u emisiji na TV N1.

Odredbe novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO

Da ne bi bilo zabune, navodimo sadržaj člana 22. tek usvojenog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO:

Član 22.

Član 80. menja se i glasi:

„Penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Usklađivanje penzije u smislu stava 1. ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i promeni potrošačkih cena za period od 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu.“

Iz navedenih odredbi može se zaključiti da se usklađivanje vrši:

  • Jednom godišnje, počev od penzije za januar koja se isplaćuje u febraru,
  • Sa polovinom rasta cena i polovinom rasta zarada,
  • Na osnovu statističkih podataka o rastu cena i zarada u periodu od 12 meseci koji prethodi junu prethodne godine.

Na osnovu usvojenih zakonskih odredbi, usklađivanje penzija u 2020. godini će biti izvršeno sa januarskom penzijom koja se isplaćuje u februaru 2020. godine tako što će penzije biti usklađene sa polovinom rasta cena i polovinom rasta zarada u periodu od juna 2018. godine do juna 2019. godine. Na takav način, rast cena i zarada u drugoj polovini 2019. godine neće biti uračunat u formulu za usklađivanje penzija u 2020. već tek u 2021. godini. Podsećamo da su penzije do decembra usklađivane u kraćem vremenskom periodu od formule koja je tek usvojena.

„Odloženo“ usklađivanja penzija sa rastom cena i zarada za godinu dana je posebnost švajcarske formule u Srbiji kojom su penzioneri i javnost u Srbiji prevareni.

Šta zapravo donosi ovakva švajcarska formula za usklađivanje penzija

Analize primene usvojenog modela usklađivanja penzija u Srbiji od strane ekonomskih stručnjaka ukazuju na:

  • Dalje smanjivanje odnosa prosečne penzije u odnosu na prosečnu platu,
  • Opasnost smanjivanja realne vrednosti penzija u situacijama u kojima bi rast cena odnosno inflacije bio veći od rasta zarada.

Smanjivanje obaveze poslodavaca uplate doprinosa PIO za zaposlene sa 12 odsto na 11,5 odsto je ugrožavanje prihoda Fonda PIO jer se finansijsko rasterećenje poslodavaca moglo izvršiti smanjenjem poreza na dohodak a ne doprinosa PIO.

Doprinosi PIO u Srbiji nisu veći nego u većini drugih država. Doprinosi PIO koji se plaćaju na zarade zaposlenih ne smeju da se tretiraju kao nameti nego kao ulaganje zaposlenih za buduću penziju i sigurnu starost. Na ovakav način se smanjuju prihodi Fonda PIO i povećava njegova zavisnost od budžeta. To vodi ka njegovom pretvaranju u državni penzioni fond što on po Zakonu o PIO nije!

Sud u Strazburu

Isto tako, izjava predstavnika Fiskalnog saveta na TV N1, o tome da je Sud za ljudska prava u Strazburu dao svoj konačan stav o donošenju i primeni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija je neosnovana zbog toga što se predstavka o kojoj je odlučivano u Strazburu nije odnosila na prava pojedinaca koji su iskoristili sve mogućnosti sudske zaštite u Srbiji. U ovom trenutku, u Strazburu je nekoliko takvih predstavki o kojima treba da se odlučuje.

Predlažemo da se o ovom pitanju organizuje sučeljavanje naših i predstavnika Ministarsta za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije