Početna Magazin Godine Novine u sporu povodom revizije invalidskih penzija

Novine u sporu povodom revizije invalidskih penzija

Novine u sporu povodom revizije invalidskih penzija

Prenosimo tekst Zorice Tršić, advokatice iz Agencije Direkta o medijskoj kampanji protiv invalidskih penzionera, koju su organizovali Fond PIO i nadležni ministar Aleksandar Vulin.

Tradicija u manipulisanju invalidskim osiguranjem

U iščekivanju rešenja, koje će Direkcija Fonda PIO doneti u izvršenju presude Upravnog suda povodom revizije invalidskih penzija, prosto je nužno podsetiti se na medijsku kampanju protiv invalidskih penzionera, koju su organizovali Fond PIO i nadležni Ministar Aleksandar Vulin. Fond PIO inače ima bogato iskustvo u manipulisanju invalidskim osiguranjem, obzirom da od 2001. godine, u pravilnim vremenskim intervalima od četiri-pet godina, priprema i montira navodne afere invalidskih penzija. Sve afere Fonda počinju u medijima kao afere veka, a okončavaju se oslobađajućim presudama na osnovu kojih Fond PIO isplaćuje basnoslovne naknade šteta lažno optuženim lekarima i oštećenim penzionerima, naravno uz zakonsku zateznu kamatu.

Obzirom da niko do sada nije snosio odgovornost za montiranje afera i obezbeđivanje lažnih dokaza u Sektoru za veštačenje, pretpostavlja se da Fond u aferama ostvaruje sigurnu dobit. Obzirom da se u Direkciji obezbeđuju lažni dokazi i da organima krivičnog gonjenja stručnu pomoć pruža upravo Direkcija Fonda, to je u ovoj oblasti stečeno veliko iskustvo na osnovu koga je donet zaključak da je prestala potreba za aferama i saradnjom sa krivičnim organima, obzirom da se nezakonitom revizijom invalidskih penzija, mogu postići isti finansijski efekti.

Pljačka pod radnim nazivom „Revizija invalidskih penzija“

Stoga je Fond PIO pristupio racionalizaciji i pokretanju skraćenog postupka pljačke pod radnim naslovom revizija invalidskih penzija, kako bi se ceo postupak držao pod kontrolom i u okviru kuće. Međutim i ovaj skraćeni postupak doživeo je krah, zajedno sa pravničkom strukom koja je pala na kolena pred organima veštačenja. Diplomirani pravnici Fonda, javno su se odrekli primene zakona i umesto toga prihvatili kao punovažan osnov za donošenje rešenja o ukidanju invalidskih penzija, uslužne nalaze fingiranih Komisija za utvrđivanje promena, donetih po proteku zakonskih rokova.

Moralni i stručni pad zaposlenih u Sektoru za ostvarivanje prava na području celog RFPIO Srbije traje od 2005. godine i, sa poslednjom revizijom invalidskih penzija, može se zaključiti da je nezaustavljiv, obzirom da se Ministarstvo rada i socijalne politike u potpunosti saglasilo sa sprovođenjem otvorenih zloupotreba u invalidskom osiguranju, čime se odreklo svoje zakonom poverene funkcije nadzora nad zakonitošću rada i akata Fonda.

Spasonosna nezavisnost i samostalnost Upravnog suda

Penzionerima je stoga, ostao samo Upravni sud. Uprkos medijskoj kampanji Fonda i nadležnog Ministra, kojom je vršen otvoren pritisak na javnost i na pravosuđe, Upravni sud je donošenjem rešenja za odlaganje izvršenja upravnih akata Fonda PIO, pokazao ne samo svoju nezavisnost i samostalnost u odlučivanju, već i razumevanje stanja u društvu, zahvaćenom krizom i propadanjem najsiromašnijeg sloja građana.

Invalidski penzioneri uglavnom imaju minimalne penzije, u iznosu od oko 13.000 dinara. Sa tim prihodom, najčešće izdržavaju i bračnog druga, koji je preko korisnika penzije zdravstveno osiguran, sve češće i punoletne, a nezaposlene članove porodice, izmiruju obaveze za struju, vodu, komunalije, poreze, kredite i već godinama se nalaze na egzistencijalnom minimumu. Nezakonitom akcijom Fonda PIO dovedeni su u opasnost da bez svoje krivice prestanu da izmiruju obaveze i postanu beskućnici, uz naravno prateće zdravstvene poteškoće i to u situaciji kad im je nezakonito uskraćeno pravo na zdravstveno osiguranje, kao što je članovima porodice u slučaju njihove smrti uskraćeno pravo na pogrebne troškove.

Iako je odlaganje izvršenja rešenja u suštini privremena mera, rešenja Upravnog suda donošena u hitnom postupku u roku od pet dana, bila su jedina slamka spasa za koju su se hvatali invalidski penzioneri, oštećeni, osramoćeni i odbačeni od institucije, koja je osnovana upravo sredstvima njihovih doprinosa. Upravni sud je imao ulogu jedinog vatrogasca, koji kofama vode pokušava da gasi veliki požar u kome strada 300.000 invalidskih penzionera, dok je stručna javnost ostala gluva i nema na očiglednu pljačku najsiromašnijeg sloja građana, i na lišavanje prava na besplatno lečenje verifikovanih bolesnika, koji su tokom radnog veka, svoje doprinose ulagali u Fond PIO, kao u imovinu, koju će koristiti za slučaj bolesti i starosti.

Osnovna velika i osnovna mala ljudska prava

Potpuno je razumljivo da se stručna javnost ne bavi sićom od 13.000 dinara mesečno, iako je burno protestvovala kad je država stavljala ruku u džep korisnika visokih i maksimalnih iznosa penzija, na osnovu čega je poslata poruka da postoje osnovna velika i osnovna mala ljudska prava od kojih se brane isključivo ona prva. Ministar je bio vrlo određen u svojoj kampanji, naglašavajući da su u Fondu godinama ranije vršene zloupotrebe, a kako se zloupotrebe, daleko bilo, više ne vrše u Fondu, to je krajnje vreme da se ova organizacija oslobodi ostataka prošlosti tj. invalidskih penzionera.

Ministar je bio eksplicitan u svojoj izjavi datoj medijima: „Hoćemo da stvar isteramo do kraja, sve mora biti završeno u skladu sa zakonom i moramo da skinemo veliki teret sa invalidskih penzionera da ne bi dozvolili da ih stalno neko gleda popreko i sumnja da su lažni. Ovim postupkom i velikim radom zaposlenih u Fondu PIO mi taj problem konačno rešavamo.“

Toliko je ova izjava bila „ubedljiva i primerena“ stanju u Ministarstvu i Fondu PIO, da bi pitanja stečenih prava, pretpostavke nevinosti, zastarelosti krivičnog gonjenja, zabrane retroaktivnog važenja zakona bila potpuno neprimerena, te stoga nisu ni postavljena. Posle donetih presuda Upravnog suda, stvar se očigledno neće isterati do kraja na način, kako je to Ministar zamislio, ali će se završiti u skladu sa zakonom, osim ako zakon ne ispunjava očekivanja Ministra, pa se naloži i revizija zakona. Ako je moguća revizija stečenih prava priznatih pravosnažnim rešenjima, onda je moguća i revizija zakona i sudskih presuda.

Nepoštovanje najvišeg suda u upravnoj oblasti

Fond PIO je i pre podrške Ministra Vulina, bio hermetički zatvorena, od korisnika otuđena i u Evropi jedina organizacija za socijalno osiguranje koja ne poštuje najviši sud u upravnoj oblasti. To se jasno vidi po rešenjima Direkcije u izvršenju presuda, čijom izrekom se žalba formalno uvažava, a faktički u obrazloženju rešenja daje nalog prvostepenim organima da postupaju suprotno primedbama iz presuda. Time se oštećeni penzioneri vrte u začaranom krugu, jer ih birokratija Fonda PIO materijalno, fizički i psihički iscrpljuje, kako bi odustali od opravdanih i osnovanih zahteva i kako bi se sredstva namenjena za isplatu zakonskih penzija preusmerila na nenamenska trošenja i nagrade ovlašćenim službenim licima za istrajnost u ugrožavanju imovine i života invalidskih penzionera.

Pravi je čas da se u praksi transparentno isprati način na koji će Fond PIO postupati u izvršenju sudskih presuda, kojima su okončani upravni sporovi povodom revizije invalidskih penzija. Ovim su stvoreni uslovi da se postupanje Fonda oceni u poređenju sa ustavnim i administrativnim tradicijama država članica EU, obzirom da su osnovna prava deo opštih pravnih načela, koja imaju obavezujući karakter. Osim značaja za ugroženu i marginalizovanu kategoriju invalidskih penzionera, problem će se još više aktuelizovati usvajanjem akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koja su otvorena u Briselu.

Ukidanje penzija pritiskom na dugme

Ukoliko se na osnovu presuda Upravnog suda, rešenja Direkcije u izvršenju presude i rešenja prvostepenih organa u izvršenju rešenja Direkcije, ustanovi da nalog odlazećeg Ministra ima veću pravnu snagu od presude Upravnog suda, onda bi se problem racionalizacije radnih mesta u Direkciji Fonda PIO, mogao rešavati jednostavnim ukidanjem Sektora za ostvarivanje prava na području celog Fonda, jer bi se lako izvršila identifikacija radnih mesta bez kojih se može. Ako je po nalogu Ministra, a bez ocene zakonskih uslova, Sektor za ostvarivanje prava Fonda doneo na hiljade nezakonitih rešenja o obustavi isplate penzija i pored pravosnažnih rešenja o stečenim pravima korisnika invalidskih penzija, onda će na isti način izigrati i presude i Upravni sud.

Negiranjem zakona i ignorisanjem suda, a zahvaljujući novim tehnologijama, otvara se mogućnost da se, pritiskom na dugme, ukinu penzije određenom broju korisnika i da se istim takvim pritiskom na dugme odštampaju rešenja, koja će se dostaviti na adrese korisnika kao konačna i bez pouke o pravnom leku, nakon čega bi usledio automatski transfer sredstava namenjenih za isplatu umesto na račune korisnike na račune za pametnije namene. Za tako jednostavan posao dovoljan je program ERC-a i služba pisarnice, čime bi se oslobodile poslovne prostorije filijala za otvaranje narodnih kuhinja i to ne samo za penzionere, kojima su oduzete penzije u ovoj reviziji, već za sve korisnike penzija, kojima su u trajnim aktivnostima Direkcije Fonda, oduzimane trećine, polovine ili cele penzije bez zakonskog osnova.

Stručna pomoć advokata kao jedini način borbe

Imajući u vidu velike mogućnosti Direkcije Fonda za sprovođenje otvorenih manipulacija, lista mogućnosti u kojima se otima kora suvog hleba od penzionera još dugo neće biti iscrpljena, pa je advokatura postala jedina profesija koja je silom prilika počela da se bavi istraživačkim radom u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, preuzimajući spontano funkciju nadzora nad zakonitošću rada i akata Fonda, koja slučajno po Zakonu o PIO, pripada baš Ministarstvu rada i socijalne zaštite.

Stoga se ovim putem upućuje molba odlazećem Ministru da se pre odlaska na novu funkciju, putem medija obrati na isti način, kao što je učinio prilikom uvođenja retroaktivne primene čl. 96. st. 1. Zakona o PIO i obavesti javnost da je dao saglasnost da se dosadašnja praksa fingiranih veštačenja i lažnih nalaza veštaka u reviziji, zameni striktnom primenom zakonskih odredaba i pravila postupka, poštovanjem Upravnog suda i izvršavanjem sudskih presuda. Ubeđena sam da bi to bio mali napor za Ministra, ali veliki korak u situaciji, kad su poglavlja 23 i 24 konačno otvorena.

Adv. Zorica Tršić, Agencija Direkta


Može vas zanimati i drugi tekst adv. Zorice Tršić objavljen na portalu Penzin: Penzionere ubijaju, zar ne?


Više o radu Agencije Direkta možete pročitati ovde: Agencija Direkta