Početna Magazin Godine Srbija Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

U nadležnosti Ministarstva zdravlja Republike Sribje spadaju sistem zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja, doprinosa za zdravstveno osiguranje, itd.

Ministarstvo zdravlja Republike Sribje obavlja poslove državne uprave koji se odnose, između ostalog, na: 
  • sisteme zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje
  • sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje
  • zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva
  • organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika
  • zdravstvenu inspekciju
  • organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe
  • obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda
  • evidencije u oblasti zdravstva kao i druge poslove određene zakonom.
Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva obrazovani su sledeće osnovne unutrašnje jedinice: Sektor za organizaciju zdravstvene službe, Sektor za zdravstveno osiguranje, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Sektor za inspekcijske poslove, Sektor za budžetsko finansiranje i Sektor za pravne poslove.