Mesečna novčana naknada – Zakon o rehabilitaciji

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je saopštenje u kojem se daju podrobnija objašnjenja kada je u pitanju mesečna novčana naknada po Zakonu o rehabilitaciji.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Chris Barbalis sa Unsplash

Zakon o rehabilitaciji uređuje rehabilitaciju i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava.

Po ovom zakonu, rehabilitovano lice ima pravo na poseban staž. Ovaj staž se računa u dvostrukom trajanju za vrema lišenja slobode. Rehabilitivanom licu priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž. Ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog zakona, ovo vreme se priznaje u efektivnom stanju, a najduže do dve godine.

Mesečna novčana naknada po Zakonu o rehabilitaciji

Rehabilitovano lice ima pravo na mesečnu novčanu naknadu.

Uslov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu jeste da rehabilitovano lice ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža. Poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zato se on ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije.

Poseban penzijski staž po Zakonu o rehabilitaciji predstavlja samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu.

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na mesečnu naknadu

Rehabilitovano lice može da podnese zahtev za ostvarivanje prava na mesečnu naknadu. Uz zahtev, podnosi dokaze potrebne za odlučivanje:

 • presuda kojom se lice rehabilituje
 • dokaze koji sadrže podatke o dužini trajanja lišenja slobode, odnosno dokaze o nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode
 • dokaz o otvorenom tekućem računu.

Na osnovu kompletne dokumentacije, filijale Fonda donose rešenje o pravu i visini novčane naknade. Taj postupak je, kako navode u Fondu PIO, u toku. Oni koji su dobili pozitivna rešenja već su u sistemu isplate naknada.

Iznos mesečne novčane naknade

Mesečna novčana naknada (poseban dodatak), prema Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje se u visini od 50 odsto prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnoj godini. U pitanju je prosečna neto zarada, dakle, bez poreza i doprinosa. Pravo na mesečnu novčanu naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnetog zahteva.

Mesečna novčana naknada za lica rehabilitovana po Zakonu o rehabilitaciji iznosi:

 • 37.467,00 dinara za 2023. godinu
 • 32.932,00 dinara za 2022. godinu
 • 30.037,00 dinara za 2021. godinu
 • 27.460,00 dinara za 2020. godinu
 • 24.825,00 dinara za 2019. godinu
 • 23.947,00 dinara za 2018. godinu
 • 23.049,00 dinara za 2017. godinu
 • 22.216,00 dinara za 2016. godinu
 • 22.265,00 dinara za 2015. godinu
 • 21.966,00 dinara za 2014. godinu
 • 20.688,50 dinara za 2013. godinu
 • 18.988,00 dinara za 2012. godinu

Rehabilitovanom licu, mesečna novčana naknada isplaćuje se jednom mesečno, 15. dana u mesecu za prethodni mesec.

Nasleđivanje

U slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak), lice koje je snosilo troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Neisplaćeni iznosi mesečne novčane naknade (posebnog dodatka) koji pripadaju korisniku do dana njegove smrti, predmet su ostavinskog rešenja kojim se utvrđuje zakonski naslednik.