Jačanje međugeneracijske solidarnosti

Centar za podršku i inkluziju Helpnet u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i partnerima iz Poljske, Slovačke i Češke sprovodi projekat „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“. U okviru projekta snimljen je istoimeni kratki film koji možete videti u okviru ovog članka i pokrenut je portal Međugeneracijska solidarnost. Jer jedni bez drugih ne možemo.

Demografsko starenje ima značajan i dalekosežan uticaj na sve apekte socijalnog razvoja. Zbog toga je važno negovati međugeneracijsku solidarnost koju odlikuje kompleksan, specifičan sistem odnos između osoba različitih generacija na nivou porodice i čitavog društva.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Najznačajnije prepreke razvoju međugeneracijske solidarnosti jesu negativni stavovi, stereotipi i predrasude koje postoje među generacijma. Ove prepreke na prvom mestu vode ka diskriminaciji starijih. Upravo zbog ovih stereotipa društvo je uskraćeno za pozitivne efekte međugeneracijske solidarnosti, jer mladi i stariji, kao i srednja generacija, zajednički doprinose pozitivnim promenama u društvu kao i socijalnoj koheziji. Solidarnost među generacijama krucijalna je za demokratsko društvo.

Vođen stavom da umetnost može biti most među generacijama, Centar za podršku i inkluziju Help Net zauzima inovativni pristup u ohrabrivanju međugeneracijskih aktivnosti, kroz umetnički izraz. Projektom „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“, podržanog od strane Međunarodnog Višegrad Fonda, nastoje da približe generacije koristeći kreativni potencijal novih medija i filmsku umetnost. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese socijalnoj koheziji menjanjem relacija među generacijama, da unapredi njihovu međusobnu saradnju i razumevanje, da podigne nivo njihovih digitalnih kometencija, kao i da prikupi podatke o uticaju kreativnih medija na međugeneracijsku solidarnost.

Mladi i stariji imaju priliku da zajednički istraže mnoštvo kreativnih mogućnosti koje nude digitalni mediji. Više od 50 ljudi različitih generacija iz Srbije, Slovačke, Poljske i Češke obučeno je da koristi svoje pametne telefone za kreiranje filma. Najbolji snimci koji su napravljeni korišćeni su u produkciji kratkog filma „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“. Ovaj film ima za cilj da sruši predrasude koje se odnose na godine starosti i starenje, a koje uporište nalaze u patrijahalnom sistemu vrednosti, da ukaže na njihov negativni uticaj na međuljudske odnose i demokratsko društvo, kao i da negira najčešće stereotipe o omladini i seniorima.

Portal Međugeneracijska solidarnost

Jedan od najznačajnijih proizvoda projekta je portal „Međugeneracijska solidarnost„. Ovaj portal je nastao sa težnjom da stimuliše društveni aktivizam i podstakne generacijsku raznolikost nudeći nove pravce povezivanja mladih i starijih. Portal pruža uvid u rezultate koji su u ovoj oblasti postignuti, kao i stručne nalaze i preporuke za unapređenje međugeneracijske solidarnosti u Srbiji i zemljama Višegrad grupe, ali i mogućnost uključivanja u inovativne aktivnosti koje Help net organizuje u cilju rušenja socijalnog zida među generacijama.

U okviru projekta sprovodi se i sveobuhvatna medijska „Kampanja za međugeneracijsku solidarnost“ u cilju podizanja svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti i socijalne kohezije zasnovanih na razumevanju, razmeni iskustava i znanja među generacijama, zajedničkim interesima i podeli odgovornosti.

Podaci prikupljeni u okviru projekta, zaključci i preporuke do kojih se došlo, služiće svim zemljama učesnicama projekta kao osnova za razvoj javnih politika u ovoj oblasti, nacionalnih strategija i akcionih planova, kao mehanizam za unapređenje međugeneracijskog dijaloga i primer dobre prakse za promociju međugeneracijske solidarnosti.

Projektni partneri odabrani su na osnovu njihovog dugogodišnjeg i vrednog iskustva u zaštiti ljudskih prava, osobito prava ranjivih grupa, promociji ravnopravnosti, socijalne zaštite i socijalne kohezije. Projekat se realizuje u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalni rad Horelica iz Slovačke i asocijacijom TRIANON iz Češke, u periodu od oktobra 2020. do juna 2021. godine.