Početna Magazin Godine Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Iako Ustav Republike Srbije garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, a postoji i politička volja pretočena u strateške ciljeve, Srbija još uvek nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Zato je UG „Snaga prijateljstva – Amity“, uz podršku 53 organizacije iz cele Srbije, uputilo apel Ministarstvu pravde za donošenje ovog zakona.

Iako Ustav Republike Srbije još od 2006. godine garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, a postoji i politička volja pretočena u strateške ciljeve, kroz Strategiju razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji (2010. godina), potom Nacionalnu Strategiju reforme pravosuđa za period 2013.-2018. (2013. godine), a najskorije i Akcioni plan za Poglavlje 23, Srbija još uvek nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Udruženje građana „Snaga prijateljstva – Amity“, kao organizacija koja od svog osnivanja radi sa ljudima i trudi se da što većim prisustvom na terenu prepozna potrebe ugroženih ranjivih grupa, i da na osnovu toga gradi preporuke za unapređenje politika, u središte pažnje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći želi da stavi čoveka.

„Ovo nije zakon koji će odlučiti o nečijoj materijalnoj i nematerijalnoj dobiti, već zakon koji treba da doprinese zaštiti čoveka, njegovog života i prava koja mu pripadaju. Ovo nije zakon forme, već zakon potrebe. Smatramo da građani, kao pravni subjekti, ne smeju da budu žrtve nedovoljne spremnosti na kompromis strana koje učestvuju u izradi ovog Zakona“, navodi se na sajtu Amity.

Zato je ovo udruženje, uz podršku 53 organizacije iz 25 gradova/opština Srbije, među kojima su i tri mreže sa preko 150 članica, Ministarstvu pravde uputilo Apel za ponovno pokretanje procedure za izradu i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Sadržaj ovog apela, kao i spisak organizacija koje su ga podržale, prenosimo u nastavku.


Ministarstvo pravde Republike Srbije
Ministar pravde Nela Kuburović

Apel za vraćanje u proceduru
Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Poštovana,

Obraćamo Vam se u ime naše i još 53 organizacije civilnog društva koje rade za/sa osetljivim društvenim grupama sa apelom za hitno vraćanje u proceduru Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Među 53 potpisnice za podršku Apelu su i tri mreže OCD sa preko 150 članica.

Član 67. Ustava Republike Srbije, u stavu 1 definiše da: „Svakome se, pod uslovima određenim zakonom, jemči pravo na pravnu pomoć.“, kao i (stav 3): „Zakonom se određuje kada je pravna pomoć besplatna“. Na žalost, iako ova obaveza datira od usvajanja Ustava 2006. godine, mi do današnjeg dana nemamo Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Dodatno zabrinjava činjenica da je postojao Nacrt ovog Zakona, ali kako nije postignuta saglasnost oko definicija pojedinih članova tog Zakona, isti je povučen iz procedure.

Ne želeći da na sebe uzimamo ulogu medijatora između suprotstavljenih mišljenja oko Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, želimo da:

1) Podsetimo samo na neke činjenice, koje ukazuju na nužnost donošenja ovog Zakona:

  • Podaci o socio-ekonomskom položaju građana. Prema Anketi o prihodima i uslovima života iz 2015. godine, 41,3% stanovništva Republike Srbije se nalazi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dok je 25,4% njih u riziku od siromaštva. U apsolutnom siromaštu, tj, bez mogućnosti da zadovolje osnovne životne potrebe nalazi se oko 9% populacije. Stepen uključenosti i zaštite najvećeg dela njih u značajnoj meri zavisi od njihove lične sposobnosti i sposobnosti institucija da ih na podjednak način uključe u sistem pravne podrške i zaštite.
  • Podaci o diskriminaciji i nasilju. Prema istraživanju (2013. godine) Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 16% građana opšte populacije je doživelo neki oblik diskriminatornog ponašanja, dok je, kada su u pitanju osetljive društvene grupe, taj procenat znatno veći. S druge strane, prema istraživanju realizovanom u okviru projekta „Nasilje u porodici – pregled uprt u evropsko pravo“ (2016. godina) čak 70% građana smatra da je porodično nasilje veliki društveni problem. I u jednom i u drugom slučaju žrtve ne trpe samo emotivnu bol koja je nemerljiva već u pojedinim slučajevima dolazi i do smrtnog ishoda. Kao jedan od najvećih izazova jeste upravo pravna zaštita žrtava.
  • Izveštaj o stanju u pravosuđu, Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije daje snažnu preporuku da se u skladu sa Ustavom obezbedi besplatna pravna pomoć prema uslovima koje će propisati zakon. Ovo tim pre što su i same sudske takse znatno veće u odnosu na prosečna primanja nego što je to slučaj u zemljama u regionu.

2) Podsetimo na samo neka zakonska i podzakonska akta kojima se Republika Srbija obavezala na donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

  • Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji iz 2010. godine (Sl. glasnik RS, broj 74/2010), kao glavni cilj navodi stvaranje delotvornog, efikasnog i održivog sistema besplatne pravne pomoći u kojoj se država obavezala na stvaranje zakonskog okvira za njegovo funkcionisanje.
  • Nacionalna Strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (Sl. glasnik RS, broj 57/2013) takođe ukazuje da se bolji pristup pravosuđu može omogućiti i usvajanjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kojim bi se doprinelo i boljoj efikasnosti pravosudnog sistema.
  • Akcioni plan za Poglavlje 23 iz 2016. godine gde se država obavezala da nastavi sa unapređenjem zakonodavnog i normativnog okvira u oblasti zaštite i promocije osnovnih prava. Stremeći ka tom cilju, u okviru tačke 3.7. Procesne garancije, Republika Srbija se obavezala da do III kvartala 2016. godine Usvoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći sa podzakonskim aktima (do I kvartala 2017.), kao i da će obezbediti sredstva za njegovu primenu.

Obaveza Republike Srbije da stvori uslove za uživanje i zaštitu prava na pravnu pomoć proističe i iz univerzalnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, kao što su: Opšta deklaracija o pravima čoveka, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta i dr.

Bez daljeg navođenja razloga za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao instrumenta povećanja nivoa dostupnosti pravde socijalno isključenim i osetljivim društvenim grupama, smatramo da su se formiranjem Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije stekli neophodni uslovi za hitan nastavak rada na ovom Zakonu i njegovo usvajanje te stoga apelujemo da se sa tim odmah započne.

Smatramo da građani, kao pravni subjekti, ne smeju da budu žrtve nedovoljne spremnosti na kompromis strana koje učestvuju u izradi ovog Zakona.

Prilog: Spisak od 53 OCD/mreža OCD koje podržavaju ovaj apel.

U Beogradu, 31.08.2016.
mr Nadežda Satarić, predsednik Upravnog odbora
Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity

Organizacije civilnog društva (OCD) i mreže OCD koje su podržale Apel Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity za vraćanje u proceduru Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći:

1. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, Vesna Petrović, 064/824-65-01
2. Viktorija, Kragujevac, Mirjana Milenković, 062/286-354
3. Gerontološko društvo Bor, Penzionerska 1, Lepa Dodić, 030/425-052
4. Gerontološko društvo Srbije, Beograd, dr Miloš Nemanjić, 011/32-31-950
5. Grupa Mašta, Prijepolje, Dragan Kuveljić, 063/840-60-22
6. Dijalog, Valjevo, Aleksandar Milijašević, 063/332-529
7. Ekološko društvo Dragačevo, Guča, Dušan R. Ivanović, 063/416-614
8. Ženski Romski Centar, Veliki Crljeni, Slobodanka Vasić, 063/775-37-72
9. Zajedno zajedno, Beograd, Snežana Miličić, 063/335-027
10. Iskrica Inicijativa za dodatnu podršku, Zaječar, Konstantin Anđelković, 060/30-14-666
11. Caritas „Sv. Anastazija“, Sremska Mitrovica, Kristina Dragišić, 063/117-3005
12. Caritas Srbije, Beograd, Vladislav Varga, 011/361-69-40
13. Caritas Subotica, Subotica, Gabor Ric, 062/293-863
14. Kokoro, Bor, Milojka Milivojević, 030/24-96-761
15. Laris, Čačak, Ljiljana Petrović, 064/13-37-144
16. Lastavica, Beograd, Sanja Miloradović, 063/853-02-18
17. Lužničke rukotvorine Ž.E.C., Babušnica, Karolina Stamenković, 069/684-735
18. Mreža organizacija za decu Srbije (75 članica), Beograd, Saša Stefanović, 011/26-09-577
19. Nexus, Vranje, Vesna Cvetković, 017/74-31-484
20. Novosadski humanitarni centar, Novi Sad, Perica Mandić, 021/423-021
21. Organizacija kreativnog okupljanja – OKO, Beograd, Zoran Zlatković, 064/55-49-526
22. Prevent, Novi Sad, Nebojša Đurasović, 060/688-90-90
23. Roditelj Temerin, Zorica Momčilović, 064/549-12-50
24. Savez slepih Srbije, Beograd, Milan Stošić, 011/3286-706
25. Savez udruženja slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“, Beograd, Vesna Nestorović – Coka, 011/30-87-546
26. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar, Semiha Kačar, 064/428-17-71
27. Svetionik, Loznica, Aleksandra Gajić, 065/313-46-70
28. Sigma Plus, Niš, Gorana Ilić, 063/474-964
29. Smart kolektiv, Beograd, Neven Marinović, 011/2659-700
30. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd, Lada Protić, 065/20-50-501
31. Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma (75 članica), Beograd, Osman Balić, 062/434-582
32. Udruženje građana za pomoć raseljenima sa Kosova i Metohije „Sveti Spas“, Beograd, Zlatko Mavrić, 065/408-62-55
33. Udruženje osoba sa razvojnim smetnjama „Jednakost“, Prijepolje, Hamed Nuković, 033/711-510
34. Udruženje penzionera iz Hrvatske Beograd, Jovan Kablar, 060/554-66-22
35. Udruženje penzionera opštine Mladenovac, Radmila Miletić, 011/8230-700
36. Udruženje penzionera opštine Stari grad, Beograd, Snežana Šantić, 011/3242-112
37. Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS), Beograd, Dragan Drašković, 011/616-90-01
38. Udruženje sindikata penzionera Srbije, Beograd, Milorad Vujasinović, 063/329-952
39. Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Užice, Dragomir Pop Mitić, 031/522-969
40. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd, Nataša Vučković, 011/36-27-780
41. Forum žena Mali Iđoš, Eržebet Židai, 063/885-62-26
42. Centar za dečija prava, Kraljevo, Marijana Minić, 064/89-53-200
43. Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“, Vrdnik, Olgica Stojić, 022/465-822
44. Centar za razvoj neprofitnog sektora, Beograd, Aleksandar Bratković, 011/26-26-113
45. Centar za razvoj sindikalizma, Mladenovac, Srećko Mihailović, 063/289-187
46. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin, Vladimir Ilić, 023/511-066
47. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Beograd, Mimica Živadinović, 011/367-53-18
48. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, Niš, Katica Ranđelović, 063/104-12-08
49. Centar za samostalni život osoba sa inveliditetom, Bor, Slobodan Stojanović, 030/24-96-510
50. Centar za samostalni život osoba sa inveliditetom, Kragujevac, Milena Stojanović, 069/27-26-564
51. Crveni krst Požega, Snežana Đurić, 064/88-63-527
52. Crveni krst Srbije, Beograd, Vesna Milenović, 011/26-22-121
53. Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, Beograd, mr Dragan M. Makojević, 011/36-72-971