Početna Magazin Godine Penzija Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Republike Srbije…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Član 1. 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), u članu 7. stav 2. menja se i glasi:
„Obveznici doprinosa na osnovicu, za osiguranike iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana su i poslodavci, odnosno drugi isplatioci prihoda na istu osnovicu kao i osiguranici, a po stopi propisanoj ovim zakonom.”
Član 2. 
U članu 13. st. 2. i 3. menjaju se i glase: „Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce iz stava 1. ovog člana ne umanjuje se za iznos od 11.000 dinara iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana.
Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i iznos koji predstavlja zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske
planove, umanjen za iznos od 5.214 dinara mesečno.”
Stav 4. briše se.
U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: „st. 1. do 4.” zamenjuju se rečima: „st. 1. do 3.”.
Član 3. 
Član 22. menja se i glasi: 
„Član 22.
Osnovica doprinosa za preduzetnike koji u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana porez plaćaju na stvarni prihod je:
1) mesečni iznos lične zarade u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana, ili
2) oporeziva dobit ako preduzetnik ne isplaćuje ličnu zaradu iz tačke 1) ovog stava.
Ako preduzetnik isplaćuje ličnu zaradu osnovica doprinosa utvrđuje se u skladu sa članom 13. st. 2. i 3. ovog zakona.
Za preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod osnovica doprinosa je paušalno utvrđen prihod u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.
Osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana za preduzetnike je i osnovica dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, a koji preduzetnik ostvaruje u skladu sa zakonom.”
Član 4. 
U članu 23. stav 1. menja se i glasi: 
„Osnovica doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva je najniža mesečna osnovica iz člana 37. ovog zakona.”
Stav 2. briše se.
U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „stav 1.”
Član 5. 
Član 24. briše se. 
Član 6. 
Član 27. menja se i glasi: 
„Član 27.
Osnovica doprinosa za poljoprivrednike koji su u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti je:
1) mesečni iznos lične zarade u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana, ili
2) oporeziva dobit ako poljoprivrednik ne isplaćuje ličnu zaradu iz tačke 1) ovog stava.
Ako poljoprivrednik iz stava 1. ovog člana isplaćuje ličnu zaradu osnovica doprinosa utvrđuje se u skladu sa članom 13. st. 2. i 3. ovog zakona.
Osnovica doprinosa za poljoprivrednike, osim poljoprivrednika iz stava 1. ovog člana, je najniža mesečna osnovica iz člana 38. ovog zakona.”
Član 7. 
U članu 44. stav 1. tačka 1) procenat: „22%” zamenjuje se procentom: „24%”.
U stavu 2. tačka 1) menja se i glasi: 
„1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 13% za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, a 11% za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona;”.
Član 8. 
Član 50. menja se i glasi: 
„Član 50.
Preduzetniku koji prekine obavljanje delatnosti u skladu sa zakonom, obaveza plaćanja doprinosa miruje u periodu u kojem ne obavlja delatnost.
Preduzetnik iz stava 1. ovog člana može nastaviti plaćanje doprinosa i u periodu u kojem ne obavlja delatnost.”
Član 9. 
U članu 51. stav 3. reči: „30. u” zamenjuju se rečima: „poslednjeg dana u”.
Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi: 
„Ako poslodavac u roku iz stava 3. ovog člana ne obračuna i ne uplati doprinose za prethodni mesec, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.”
U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stavom 3.” zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.”.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.
Član 10. 
Posle člana 52. dodaje se član 52a, koji glasi: 
„Član 52a
Preduzetnik, odnosno poljoprivrednik iz člana 27. stav 1. ovog zakona, koji ostvaruje ličnu zaradu u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana, dužan je da sam obračuna i plati doprinose na isplaćenu zaradu po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način na koji je to propisano za plaćanje poreza na zaradu, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.”
Član 11. 
Član 53. menja se i glasi: 
„Član 53.
Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član.”
Član 12. 
Član 58. menja se i glasi: 
„Član 58.
Za preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike iz člana 27. stav 3. ovog zakona, izuzev lica iz člana 65b ovog zakona, obavezu doprinosa utvrđuje rešenjem Poreska uprava.”
Član 13. 
Član 65a menja se i glasi: 
„Član 65a
Dinarski iznos iz člana 13. stav 3. ovog zakona usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Usklađeni dinarski iznos iz stava 1. ovog člana objavljuje Vlada.
Usklađeni dinarski iznos iz stava 1. ovog člana primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.”
Član 14. 
U članu 72. stav 1. posle reči: „doprinose” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ne uplati doprinose obračunate od strane Poreske uprave”, a reči: „član 51. st. 1. do 4” zamenjuju se rečima: „član 51. st. 1. do 5”.
Član 15. 
U članu 73. posle reči: „preduzetnik” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poljoprivrednik iz člana 27. stav 1. ovog zakona”, a reči: „član 60. stav 1” zamenjuju se rečima: „član 52a i član 60. stav 1”.
Član 16. 
U članu 74. reči: „član 51. stav 5” zamenjuju se rečima: „član 51. stav 6”.
Član 17. 
Isplatioci koji su do dana početka primene ovog zakona izvršili isplatu dela zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate obračunavaju i plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11) zaključno sa konačnom isplatom te zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate.
Član 18. 
Osnovica doprinosa za preduzetnike, odnosno poljoprivrednike koji su u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koji se u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana opredele da od 1. jula 2013. isplaćuju ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje, je lična zarada.
Član 19. 
Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 20. 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredba člana 9. st. 2. do 4. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.