Početna Magazin Godine Ekonomija Stotine miliona dinara za komisije čiji rad niko ne kontroliše

Stotine miliona dinara za komisije čiji rad niko ne kontroliše

Stotine miliona dinara za komisije čiji rad niko ne kontroliše

U Press centru UNS-a, 13. jula 2016. godine, predstavljen je izveštaj o svrsishodnosti brojnih komisija koje postoje u Srbiji i koje plaćaju građani Srbije. Prenosimo Rezime i preporuke iz ovog izveštaja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Državne revizorske institucije Državna revizorska institucija izvršila je reviziju svrsishodnosti sa temom: „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“.

Prema dostavljenim podacima, potpisanim i overenim od strane odgovornih lica 191 korisnika javnih sredstava, tokom 2014. godine, ukupno je bilo formiranih 6.860 komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela, od čega je članovima 2.610 komisija (oko 38%) isplaćena naknada u 2014. godini u ukupnom iznosu 904,6 miliona dinara.

Analizom podataka, na osnovu uspostavljenih kriterijuma (kvantitativnih i kvalitativnih) izabrano je 14 subjekata revizije (Generalni sekretarijat Vlade; tri ministarstva, tri grada i sedam opština), koji su tokom 2014. godine imali 324 komisije čijim članovima je u 2014. godini isplaćena naknada za rad u iznosu od 364,8 miliona dinara.

Stotine miliona dinara poreskih obveznika troši se na plaćanje komisija bez jasnih kriterijuma i bez kontrole njihovog rada.

Subjekti revizije ne vode jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o komisijama, zbog čega dostavljeni podaci o formiranim i plaćenim komisijama ne odgovaraju utvrđenom stanju.

Osnivači u velikoj meri nisu komisijama definisali rok završetka posla i način izveštavanja, a postoje slučajevi kada nisu definisani ni cilj i zadatak, što utiče na efikasan rad komisija. Bez jasno definisanog cilja i zadatka, nema rezultata rada komisija. Komisijama nije određen rok završetka posla, što dovodi do toga da traju godinama.

Ne postoje ili nisu jasno definisani kriterijumi za osnivanje komisija, broj članova i visinu naknada za rad u komisijama, što stvara rizik od prekomernog trošenja sredstava. Osnivači komisija samostalno procenjuju potrebu formiranja komisija, što za posledicu ima veliki broj formiranih i plaćenih komisija. Ne postoje ili nisu jasno definisani kriterijumi za broj i strukturu članova komisija. Rukovodioci organa koriste diskreciono pravo u određivanju naknada, što dovodi do velikih razlika u načinu obračuna i visini naknada.

U najvećoj meri se rad komisija preklapa sa redovnim poslovima organa. Rukovodioci organa formiraju komisije za obavljanje istih ili sličnih poslova koji su u izvornoj nadležnosti subjekata revizije, zbog čega se isti ili sličan posao dva puta plaća. Različiti organi subjekata revizije formiraju dve komisije sa istim ili sličnim zadatkom. Članovi komisija primaju platu za redovan rad i ostvaruju naknadu za rad u komisijama.

Rukovodioci u najvećoj meri ne preispituju opravdanost postojanja i svrsishodnost rada komisija što za posledicu ima veliki broj komisija i značajna sredstva koje se izdvajaju za njihov rad. Nadzor, praćenje i izveštavanje o radu nisu usmereni ka efikasnom radu komisija. Realizacija zadataka i održavanje sednica nije uslov za isplatu naknada za rad u komisiji.

(Ne)zainteresovnost rukovodstva za Izveštaj o reviziji svrsishodnosti „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“ efikasnost rada komisija, dovelo je do povećanja/smanjenja isplaćenih naknada za rad komisija u periodu 2013 – 2015. godine.

Državna revizorska institucija, nakon sprovedene revizije „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“ u cilju unapređenja sistema osnivanja i rada komisija, predlaže sledeće preporuke:

Vladi Republike Srbije da:

  • U javnom sektoru utvrdi i preispita broj stalnih radnih tela, broj članova, pravo na naknadu i normativno uredi ovu oblast;
  • Utvrdi merila, kriterijume za visinu naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih privremenih radnih tela u javnom sektoru;
  • Obaveže korisnike javnih sredstava da na transparentan način izveštavaju i obeledanjuju podatke stalnih i privremenih radnih tela, svih njenih članova, način plaćanja i visinu naknade po članu.

Subjektima revizije da:

  • Uspostave jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o komisijama na način da se iz tih evidencija može utvrditi osnivač komisije, ukupan broj formiranih i plaćenih komisija, pravni osnov formiranja, ukupan broj članova komisija, broj održanih sednica, visina isplaćenih naknada za rad u komisijama, kao i podatak da li je dostavljen izveštaj o radu ili obavljenom poslu i učini ih javno dostupnim;
  • Preispitaju opravdanost formiranih komisija i drugih radnih tela, i potrebu osnivanja novih, osim onih predviđenih zakonom;
  • Prilikom osnivanja komisija i drugih radnih tela jasno definišu cilj i zadatak, broj članova, rok izvršenja zadataka, visinu naknade, rezultat rada komisije, način izveštavanja o radu, kao i način kontrole njihovog rada;
  • Preispitaju potrebu plaćanja i visinu naknada za rad u komisijama, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.