Sindikat penzionera „Nezavisnost“ o Strategiji za unapređenje položaja starih

Sindikat penzionera „Nezavisnost“ poslao je predloge Ministarki za brigu o porodicu i demografiju prof. dr Dariji Kisić za Javnu raspravu o Strategiji za unapređenje položaja starih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sindikat penzionera „Nezavisnost“ poslao je predloge za Javnu raspravu o Strategiji za unapređenje položaja starih lica.

Predsednik Sindikata penzionera „Nezavisnost“ Miloš Grabundžija dao je načelnu primedbu da je od početka izrade Strategijie za unapređenje starih lica trebalo uključiti u radnu grupu i predstavnike reprezentativnih penzionerskih organizacija, poimenice Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ i Savez penzionera Srbije. Kako je naglašeno, Strategiju o starima najbolje mogu uraditi upravo stare osobe.

Predlozi za Javnu raspravu o Strategiji za unapređenje položaja starih

1)

Dopuniti naziv Strategije tako da glasi „Strategija za unapređenje položaja penzionera i starih lica u Republici Srbiji“. Kako navodi Sindikat penzionera „Nezavisnost“, značajan je broj invalidskih i porodičnih penzionera koji imaju manje od 65 godina starosti, a svi penzioneri treba da budu jednako tretirani.

2)

Treba osnovati, kao stalno telo Vlade Republike Srbije, Nacionalni savet za unapređenje položaja penzionera i starih lica. Reprezentativna udruženja bi, na nacionalnom nivou, birala svoje predstavnike za sastav Nacionalnog saveta. Članovima bi mandat trajao dve godine.

Nacionalni savet bi imao zadatak da daje predloge resornom ministarstvu. Takođe bi usko sarađivao sa svim udruženjima penzionera i starih lica, organizacijama invalida i drugim udruženjima na nacionalnom nivou, kao i starim osobama koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Posebnu ulogu Nacionalni savet bi ostvarivao kroz saradnju sa Fondom PIO. Ovo nacionalno telo bi pripremilo predloge za eventualnu transformaciju Fonda PIO, kao i za odgovorno gazdovanje Fondom, i učešćem u raspodeli dobiti od infrastrukturnih objekata koji su građeni ili kupovani sredstvima Fonda (banje, hoteli, autoput, zgrade, kompanije itd).

3)

Sindikat penzionera „Nezavisnost“ predlaže i da se dopuni zakonsko uređivanje oblasti zaštite penzionera i starih lica u postupku sa plenidbom imovine od strane javnih izvršitelja. Stara lica čija je penzija niža od prosečne ne bi, ovom zakonskom uredbom, mogla biti predmet plenidbe stana ili kuće ako u njoj žive i ako im služi kao jedini stambeni objekat za život porodice.

Za penzionere i stara lica cena troškova javnih izvršitelja mora biti niža za 60 odsto nego cena za ostale građane. Ovo se predlaže imajući u vidu da je prosečna penzija manja od prosečne plate.

4)

Oblast mirnog rešavanja sporova između penzionera i starih lica sa jedne, i državnih organa i organizacija, zdravstvenih i apotekarskih ustanova, Fonda PIO i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, sa druge strane, treba urediti zakonom.

Posebno telo, koje može biti oformljeno i u okviru postojeće Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na efikasan i delotvoran način bi se pozabavilo međusobnim spovorima između penzionera i države i banaka. To bi dovelo do rasterećenja rada sudova, a pripadnici ove grupacije bi svoja prava jednostavnije i brže ostvarili. Alternativa može biti proširenje nadležnosti postojeće Republičke agencije za mirno rešavenje sporova starih lica.

5)

Sindikat penzionera „Nezavisnost“ predlaže dopunu Strategije, uz obaveznu izmenu Zakona o PIO, radi bolje zaštite socijalnog položaja penzionera i starih lica. U Čl. 28 Zakona o PIO dopuniti sledeće: “ Nakon smrti supružnika, drugi supružnik ima pravo na porodičnu penziju kao dodatak supružnikove penzije do 30 odsto koji se uvećava na postojeći iznos lične penzije.“

6)

Strategiju treba dopuniti i tako da je obaveza države i lokalnih samouprava u svim sedištima glavnih filijala Fonda PIO i sedištima RFZO sa reprezentativnim penzionerskim udruženjima, otvaranje savetovališta za preventivnu zdravstvenu zaštitu i objekata za dnevni boravak penzionera i starih lica. U ovaj projekat obavezno uključiti, kao partnerske organizacije, domove zdravlja i centre za socijalni rad.

Za realizaciju ovih projekata Sindikat penzionera „Nezavisnost“ je spreman da razgovara i na Radnoj grupi o eventualnim korekcijama ili izmenama i dopunama. Na tom finalnom sastanku, Sindikat je spreman da dopuni ko su nosioci aktivnosti, rokovi za realizcaiju i pojedinačna zaduženja za realizaciju.

Predlog Ministarki za brigu o porodicu i demografiju Dariji Kisić potpisao je, ispred Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“, predsednik ove organizacije Miloš Grabundžija.

FotografijaRene Böhmer za Unsplash

Pogledajte intervju sa predsenikom Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ Milošem Grabundžijom