Prijave za turističke vaučere 2020.

Prijave za turističke vaučere za godišnji odmor u Srbiji 2020. od 13. maja na šalterima JP Pošta Srbije.

Penzioneri, studenti i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći će od 13. maja da apliciraju za korišćenje 400.000 vaučera za odmor u Srbiji.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Turistički vaučeri 2020.

Građani Srbije vaučere mogu iskoristiti do 20. novembra ove godine.

Do sada vaučeri nisu mogli da se koriste u Beogradu i Novom Sadu. Izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju vaučera proširena je mogućnost korišćenja vaučera za smeštaj u ugostiteljskim objektima i u ova dva najveća grada Srbije.

Promenjeni su i uslovi koje korisnik vaučera treba da ispuni. Sada je limit primanja za radno angažovana lica, kao i za ratne vojne invalide i civilne invalide rata povećan sa 60.000 na 70.000 dinara.

Šta su turistički vaučeri za odmor u Srbiji?

Turističkim vaučerom se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge.

Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume plati sam. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.

Turistički vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika. Smeštaj za koji se koristi vaučer mora trajati najmanje pet noći.

korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalide, kao i civilne invalide rata, podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Potencijalni korisnici treba da na šalterima JP Pošta Srbije podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.

Kako se prijaviti za turistički vaučer 2020?

Prijavu treba čitko popuniti i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja o rezervaciji.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument. Potvrda treba da bude potpisana od strane ugostitelja. Takođe, obavezno mora da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se isključivo na šalterima JP Pošta Srbije, na teritoriji cele Republike Srbije.
Prijave građana JP Pošta Srbije će primati do 15. oktobra 2020. godine.

Obrazac prijave možete naći na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: Obrazac prijave za turističke vaučere za odmor u Srbiji 2020.

Šta se prilaže uz prijavu

  • Penzioneri – Penzioneri prilažu fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
  • Zaposleni sa primanjima nižim od 70.000 dinara mesečno – Zaposleni prilažu original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
  • Studenti – Studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Podsećamo da je JP Pošta Srbije još u januaru objavilo uputstvo za dobijanje vaučera za odmor u Srbiji 2020. godine: Vaučeri za odmor u Srbiji 2020.