Početna Magazin Godine Ekonomija Pozajmljivati novac od BH Pošte za penzije nije zakonito

Pozajmljivati novac od BH Pošte za penzije nije zakonito

Pozajmljivati novac od BH Pošte za penzije nije zakonito

Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je finansijski revizorski izveštaj BH Pošte. Konstatovali su da po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj Društva. Međutim, skrenuli su pažnju na jednu stvar – nezakonite kombinacije sa Fondom PIO/MIO.

Naime, na osnovu Odluke Skupštine Društva o prestruktuiranju raspoloživih novčanih sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar, u svrhu angažmana za isplatu penzija pre dostavljanja doznake od strane Federalnog zavoda PIO/MIO, od 6. oktobra 2015. godine, na koju je prethodnu saglasnost dala Vlada Federacije BiH – do kraja 2015. godine u više navrata davane su pozajmice Federalnom zavodu PIO/MIO za isplatu penzija.

„Davanje pozajmica Federalnom zavodu PIO/MIO u svrhu isplate penzija nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, obzirom da su prema istom Zakona takve aktivnosti strogo zabranjene“, naveli su revizori u izveštaju.

U okviru stalnih sredstava BH Pošte iskazana su dugoročna ulaganja 40.000.000 KM (20.260.000 evra) od kojih BH Pošta ne ostvaruje, niti će ostvarivati nikakvu ekonomsku korist. Naime, radi se o uloženim sredstvima JP PTT saobraćaja BiH Sarajevo u 2001. godini u izgradnju autoceste Sarajevo – Zenica.

„Vlada Federacije BiH je još 2009. godine doniela Odluku o prenosu prava i obaveza po tom osnovu na Federaciju BiH. Organi upravljanja (Uprava, Nadzorni odbor, Skupština) nisu preduzeli sve aktivnosti da se sprovede Odluka Vlade, a ova ulaganja ne ispunjavaju uslove i zahteve za priznavanje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), što je imalo za posledicu da su i sredstva i kapital precenji za navedeni iznos“.

izvor: N1/cafe.ba