Početna Magazin Godine Srbija Ministarstvo pravde i državne uprave

Ministarstvo pravde i državne uprave

Ministarstvo pravde i državne uprave

Delokrug Ministarstva pravde i državne uprave utvrđen je u članu 10. Zakona o ministarstvima i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:

  • krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima, obligacione odnose, nasleđivanje, postupak pred sudovima, izuzev stečajnog postupka, organizaciju i rad pravosudnih organa,, itd.
  • izvršenje krivičnih sankcija, rehabilitaciju, pomilovanje, izručenje, prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti, itd.
  • sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku, advokaturu i druge pravosudne profesije, sudsku stražu, statistiku i analitiku rada pravosudnih organa, međunarodnu pravnu pomoć, itd.
  • pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka, itd.
  • sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, Zaštitnika građana, upravnu inspekciju, upravni postupak i upravni spor, izbore za republičke organe, radne odnose u državnim organima, itd.
  • matične knjige, službenu upotrebu jezika i pisma, neposredno izjašnjavanje građana, birački spisak, političko i drugo organizovanje (osim sindikalnog), itd.
  • vođenje registra političkih stranaka, crkava i verskih zajednica, saveta nacionalnih manjina, pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima, itd.