Početna Magazin Godine Ekonomija DDOR-Garant preuzima dobrovoljne penzijske fondove Societe Generale Štednja i Ekvilibrio

DDOR-Garant preuzima dobrovoljne penzijske fondove Societe Generale Štednja i Ekvilibrio

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzija“ a.d. Beograd odlučilo da prenese prava na Društvo „DDOR-Garant“

Narodna banka Srbije je na sednici Izvršnog odbora 11. jula 2013. godine Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR-Garant“ a.d. Beograd izdala dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“, s obzirom na to da je Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzija“ a.d. Beograd odlučilo da prestane da obavlja delatnost društva za upravljanje i da prenese prava upravljanja fondovima koje je organizovalo na Društvo „DDOR-Garant“.

Propisima je predviđeno da Narodna banka Srbije, istovremeno sa izdavanjem Društvu „DDOR-Garant“ dozvola za upravljanje pomenutim fondovima, oduzme dozvolu za upravljanje tim fondovima Društvu „Societe Generale Penzija“, odnosno da mu oduzme i dozvolu za rad, jer to društvo ne upravlja nijednim drugim fondom, nakon čega ono pokreće postupak dobrovoljne likvidacije.

Celokupna imovina fonda je u svakom trenutku odvojena od imovine društva za upravljanje i nalazi se na računu u kastodi banci, tako da prestanak postojanja društva za upravljanje ne može da utiče na sredstva članova fonda. „Unicredit Bank Srbija“ a.d. Beograd, koja je u prethodnom periodu obavljala kastodi usluge za fondove „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“, nastaviće s pružanjem tih usluga, što znači da se dosadašnji način uplate sredstava neće menjati.

Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova tih fondova neće biti promenjeno. Sva prava članova tih dobrovoljnih penzijskih fondova ostaju nepromenjena ili se položaj članova, eventualno, poboljšava (npr. najviša moguća naknada prilikom uplate biće smanjena sa 3%, odnosno 2,75% na 2,7%).

Društvo „DDOR-Garant“ će u roku od osam dana članove fondova „Societe Generale Štednja“ i „Societe Generale Ekvilibrio“ pisanim putem obavestiti o nastalim promenama i njihovom pravu da, ako više ne žele da budu članovi ovih fondova, svoj račun mogu da prenesu u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje – u roku od 60 dana od dana prijema tog obaveštenja, pri čemu troškove ovog prenosa snosi Društvo „DDOR-Garant“, objavljeno je na sajtu NBS.