DZ Palilula – Ambulanta Vrbovski

  • Vrbovski b.b, Padinska Skela
  • 11213 Beograd – Palilula
  • tel: 011 8811 069