Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala i indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO)

(„Sl. glasnik RS“, br. 52/2012, 62/2012 – ispr., 73/2012 – ispr., 1/2013 i 7/2013 – ispr.)
I OSNOVNE ODREDBE 
 
 
Član 1 
Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.
Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.
II VRSTE POMAGALA 
 
 
Član 2 
Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:
1. protetička sredstva (proteze);
2. ortotička sredstva (ortoze);
3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;
4. očna pomagala;
5. slušna pomagala;
6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;
7. stomatološke nadoknade.
Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.
Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.
Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, definisane standarde izrade pomagala, delove, količine, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.
III INDIKACIJE I STANDARD 
 
 
Član 3 
Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti – Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).
Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala – serijski proizvedena pomagala, pomagala proizvedena po nalogu odgovarajućeg lekara za određeno osigurano lice, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.
Za pomagala, utvrđenog standarda iz stava 2. ovog člana, Republički fond određuje najviše cene pomagala u skladu sa zakonom.
IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA 
 
 
1. Propisivanje pomagala 
 
 
Član 4 
Osigurano lice ima pravo na pomagalo koje propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabrani lekar na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i postavljene indikacije i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“ koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP).
Izuzetno od stava 2. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta „Obrazac LR-1“ (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 5 
Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.
Obrazac iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.
Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.
Član 6 
Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.
Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.
Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.
Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.
Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.
Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem obrasca.
Član 7 
Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers – pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 90 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.
Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo osiguranom licu.
Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) ne vraćaju se.
2. Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala 
 
 
Član 8 
Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.
V ROK TRAJANJA POMAGALA 
 
 
Član 9 
Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.
Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju – u najmanjoj dužini trajanja.
Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke, odnosno izrade pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.
Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.
Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala bez ocene lekarske komisije.
VI ISPORUKA POMAGALA 
 
 
Član 10 
Osiguranom licu se izdaje, na osnovu odgovarajućeg obrasca, pomagalo na teret sredstava Republičkog fonda kod ortopedskog, optičarskog preduzeća, apoteke, radnje ili drugog pravnog subjekta sa kojim Republički fond ima zaključen ugovor o isporuci pomagala (u daljem tekstu: isporučilac), osim za koncentrator kiseonika čija se isporuka vrši preko zdravstvene ustanove.
Republički fond obezbeđuje osiguranom licu pomagalo i delove pomagala koji su dostupni na domaćem tržištu, zaključivanjem ugovora sa isporučiocem.
Pomagala koja Republički fond obezbeđuje u smislu stava 2. ovog člana, moraju da imaju dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.
Obaveza isporučioca 
 
 
Član 11 
Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema odgovarajućem obrascu.
Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog odgovarajućeg obrasca.
Član 12 
Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac, odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).
Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.
Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača pomagala ili dela pomagala.
Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.
Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.
Član 13 
Određene vrste pomagala koja se izdaju osiguranom licu, isporučilac, obeležava markicom pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Markicom iz stava 1. ovog člana obeležavaju se sledeća pomagala:
1. invalidska kolica;
2. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja;
3. bolnički krevet sa trapezom;
4. sobna dizalica;
5. antidekubitus dušek;
6. koncentrator kiseonika;
7. brajeva pisaća mašina;
8. reproduktor.
Markica iz stava 1. ovog člana je sigurnosna PVC nalepnica, izrađena od belog samouništavajućeg (polivinil hlorid) materijala, pravougaonog oblika, sa zaobljenim uglovima, širine 19 mm, dužine 45 mm, boja štampe crna. Na vrhu nalepnice na sredini je tekst „Republički fond za zdravstveno osiguranje“, u drugom redu je bar-kod, a ispod bar koda nalazi se numerički prikaz od 11 brojeva po Lunovom algoritmu.
Markica se štampa u dva primerka. Isporučilac pomagala jedan primerak markice lepi na pomagalo, a drugi primerak markice lepi na obrazac za propisivanje pomagala koje je izdato.
Markicu iz stava 1. ovog člana štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.
Ukoliko se osiguranom licu izdaje korišćeno pomagalo, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na obrascu OPP, umesto zalepljene markice, isporučilac upisuje serijski broj sa markice koja se nalazi na pomagalu.
VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA 
 
 
Član 14 
Lekar specijalista koji je propisao pomagalo, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, vrši proveru funkcionalnosti pomagala, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu, potvrđivanjem da je isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:
– da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, koje sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;
– da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;
– da je osigurano lice korisnik pomagala.
Proveru funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala. Proveru funkcionalnosti po pravilu vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, a izuzetno, u slučaju sprečenosti, lekar specijalista iste specijalnosti u toj zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: lekar specijalista).
O izvršenoj proveri iz stava 1. ovog člana sačinjava se izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan primerak za isporučioca.
Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom. Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 3. ovog člana.
Član 15 
U slučaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporučeno pomagalo, koji je podnet matičnoj filijali u roku od 15 dana od dana potvrđene funkcionalnosti, direktor matične filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri člana u sastavu od jednog lekara odgovarajuće specijalnosti, isporučioca spornog pomagala i lica zaposlenog u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.
Direktor matične filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog člana i u slučaju pismenog prigovora osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporučeno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana provera funkcionalnosti.
Komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno ocenu po prigovoru osiguranog lica.
Ako komisija iz stava 1. ovog člana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.
VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA 
 
 
Član 16 
Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.
Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.
Osigurano lice ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.
Osigurano lice ima pravo na remont pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.
Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.
Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.
Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.
U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:
1. naziv pomagala;
2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;
3. serijski broj markice za pomagala;
4. proizvođač, odnosno isporučilac;
5. garantni rok pomagala;
6. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;
7. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;
8. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;
9. potpis i pečat ovlašćenog servisera.
Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.
Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont pomagala.
Član 17 
Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.
Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek funkcionalno, odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.
Član 18 
Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.
Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrši lekar odgovarajuće specijalnosti.
Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.
Član 19 
Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.
Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.
IX KORIŠĆENA POMAGALA 
 
 
Član 20 
Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.
Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako matična filijala ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.
Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.
Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.
Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.
Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale, osim koncentratora kiseonika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.
Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.
Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 7. ovog pravilnika.
Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora kiseonika koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.
Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.
Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim pravilnikom.
Član 21 
Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.
O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.
Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje Republički fond zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje.
Za pomagala koja su vraćena, a rađena su po meri osiguranog lica, ne utvrđuje se dotrajalost, već se recikliraju.
X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA 
 
 
Član 22 
Osigurano lice plaća participaciju za izdato pomagalo u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno pomagalo.
XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND 
 
 
1. Protetička sredstva (proteze) 
 
 
1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete 
 
 
Član 23 
Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.
Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.
Član 24 
Proteze za gornje ekstremitete jesu:
1. estetska proteza šake;
2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;
3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;
4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;
5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;
6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.
Član 25 
Proteze za donje ekstremitete jesu:
1. proteza za stopalo;
2. potkolene (transtibijalne) proteze;
3. proteza posle dezartikulacije kolena;
4. natkolena (transfemoralna) proteza;
5. proteza posle dezartikulacije kuka.
Član 26 
Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar – ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.
Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.
Član 27
Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.
Član 28 
Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.
Član 29 
Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.
1.2. Spoljna proteza za dojku 
 
 
Član 30 
Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku.
1.3. Epiteze (estetske proteze) 
 
 
Član 31 
Osigurano lice ima pravo na epitezu koja predstavlja estetsku zamenu izgubljenog dela tela: uha, nosa ili lica kada rekonstruktivnim zahvatom nije moguća restauracija.
Epiteze mogu biti:
1. epiteza za uho;
2. epiteza za nos;
3. epiteza za lice.
Epiteze iz stava 2. ovog člana propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti uz mišljenje lekara specijaliste stomatološke protetike zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou da je neophodna odgovarajuća epiteza, jer nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze.
2. Ortotička sredstva (ortoze) 
 
 
2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu 
 
 
Član 32 
Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.
Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Član 33 
Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:
1. ortoze za gornje ekstremitete;
2. ortoze za donje ekstremitete;
3. ortoze za kičmu – spinalne ortoze.
Član 34
Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.
2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova 
 
 
Član 35 
Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po Pavliku i Atlanta aparat.
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave 
 
 
3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima 
 
 
Član 36 
Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.
Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.
Član 37 
Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.
Član 38 
Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.
Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.
3.2. Invalidska kolica 
 
 
Član 39 
Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).
Član 40 
Invalidska kolica jesu:
1. invalidska kolica na ručni pogon;
2. dečija invalidska kolica;
3. elektromotorna invalidska kolica.
Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.
Član 41 
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica.
Član 42 
Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.
3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja 
 
 
Član 43 
Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.
Član 44 
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:
1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);
2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;
3. metalni ortopedski štap sa krivinom;
4. metalne podlakatne štake.
Član 45 
Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).
Član 46 
Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.
3.3.2. Ostala pomoćna pomagala 
 
 
Član 47 
Ostala pomoćna pomagala jesu:
1. bolnički krevet sa trapezom;
2. sobna dizalica;
3. antidekubitus dušek;
4. pojasevi.
3.4. Sanitarne sprave 
 
 
Član 48 
Sanitarne sprave jesu:
1. endotrahealne kanile;
2. električni inhalator sa maskom;
3. koncentrator kiseonika;
4. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;
5. urin kateteri i urinarni kondom;
6. pelene;
7. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;
8. spoljna insulinska portabilna pumpa;
9. silikonski upijajući flaster.
Član 49 
Koncentrator kiseonika, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.
Koncentrator kiseonika se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika.
U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.
Član 50 
Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, kolostomu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.
Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.
Član 51 
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.
Član 52 
Osigurano lice kod koga postoji nevoljno pražnjenje creva odnosno bešike, ima pravo na pelene.
Član 53 
Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine – endokrinolog ili lekar subspecijalista endokrinologije, odnosno specijalista pedijatrije – endokrinolog ili lekar subspecijalista endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.
Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu, korišćenje i utvrđivanje roka trajanja spoljne insulinske portabilne pumpe (u daljem tekstu: stručna komisija).
Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave endokrinologijom. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.
Lekar specijalista koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.
Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.
Sedište stručne komisije je u Kliničkom centru Srbije.
Član 54 
Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.
Spoljna insulinska portabilna pumpa se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama.
U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.
4. Očna pomagala 
 
 
Član 55 
Očna pomagala jesu:
1. naočare (ram i stakla za korekciju);
2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);
3. lupa (staklo za povećanje);
4. kontaktna sočiva;
5. očne proteze;
6. tiflotehnička pomagala i to:
– Brajeva pisaća mašina;
– reproduktor;
– Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);
– naočari sa tamnim staklima;
– beli štap za slepe;
– ultrazvučni štap za slepe;
– govorni softver za srpski jezik.
Član 56 
Nova mineralna ili plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.
Član 57 
Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.
Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.
Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sočiva.
Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva.
Član 58 
Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze – poliranjem, jednom godišnje.
5. Slušna pomagala 
 
 
Član 59
Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 – 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.
Član 60 
Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL – subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.
Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.
Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 40 DB u najmanje dve govorne ispitivane frekvencije (1000 – 4000 Hz), ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora, a ostala osigurana lica imaju pravo na jedan slušni aparat.
Član 61 
Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: komisija).
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na „Obrascu ZM“ koji je propisan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove komisije.
Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni aparat osiguranom licu ne može da bude član komisije koja daje stručno mišljenje za isto osigurano lice.
Komisija je dužna da svoje pisano, obrazloženo stručno mišljenje odmah dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj komisiji koja je zahtevala stručno mišljenje.
Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 3. ovog člana, na predlog direktora filijale utvrđuje mesto zasedanja, vreme rada i broj sednica komisije u filijali u kojoj je obrazovana.
Član 62 
Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal – individualne olive.
Član 63 
Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.
6. Pomagala za omogućivanje glasa i govora 
 
 
Član 64 
Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora – elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat – elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.
7. Stomatološke nadoknade 
 
 
Član 65 
Stomatološke nadoknade su:
1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;
2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;
3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.
Član 66 
Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.
Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.
U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja i reparature) snosi Republički fond.
Član 67 
Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.
XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA 
 
 
Član 68 
Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:
1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“;
2. Lekarski recept – „Obrazac LR-1“;
3. Obrazac reversa;
4. Ocena prvostepene lekarske komisije – Obrasci OLK-SP 1 i OLK-SP 2;
5. Ocena drugostepene lekarske komisije – Obrasci OLK-SP 3 i OLK-SP 4;
6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala – Obrazac IPF;
7. Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata – „Obrazac ZM“.
Član 69 
Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“ iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 70 
Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.
Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u količini određenoj u Listi pomagala.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 71 
Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a drugi ostaje filijali.
Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Član 72 
Za pomagala za koja je Listom pomagala propisana ocena lekarske komisije, prvostepena lekarska komisija na obrascima ocene prvostepene lekarske komisije OLK-SP1 i OLK-SP2 (u daljem tekstu: OLK-SP1 i OLK-SP2) daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala, ocenu o opravdanosti servisiranja pomagala, ocenu o popravci dela pomagala i zameni dela pomagala.
Na obrascima ocene drugostepene lekarske komisije OLK-SP3 i OLK-SP4 (u daljem tekstu: OLK-SP3 i OLK-SP4), daje se ocena drugostepene lekarske komisije u postupku ostvarivanja prava na pomagala po prigovoru osiguranog lica.
Obrasci OLK-SP1 do OLK-SP4 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana popunjavaju se i štampaju preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.
Član 73 
Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala – IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Član 73a 
Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata – „Obrazac ZM“ iz člana 68. tačka 7. ovog pravilnika popunjava se i štampa preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.
Član 74 
Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 
Član 75 
Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 22/08 – prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 – ispravka, 115/08, 120/08 – ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.
Član 76 
Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, matična filijala, prilikom izdavanja korišćenog pomagala osiguranom licu, lepi markicu na pomagalo ako pomagalo nije imalo markicu zbog primene ranije važećeg pravilnika po kome takva obaveza nije bila propisana.
Član 77 
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 22/08 – prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 – ispravka, 115/08, 120/08 – ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).
Član 78 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.
Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2013) 
Član 7 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
LISTA POMAGALA 
 
 
1. Protetička sredstva (proteze) 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja najmanje u mesecima (I grupa do 7g, II grupa preko 7 do 18g, III grupa preko 18 do 65g, IV grupa preko 65g) 
 
Proteze za gornje ekstremitete 
001 Estetska proteza šake 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1
– urođeni nedostatak šake i prstiju (Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 48 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem antebrachii, Z89.2
– urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 48 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem antebrachii, Z89.2
– urođeni nedostatak podlaktice
(Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice)
IV grupa preko 65 godina: 84 meseci sa remontom na 60 meseci (mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice)
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
– St. post amputationem antebrachii bill. Z89.3
– uz priložen test separacije i psihološko testiranje
– samo za dominantnu ruku
– prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
– estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: –
II grupa preko 7 do 18 godina: 36 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: –
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (estetske šake i suspenzije)
IV grupa preko 65 godina: 84 meseci sa remontom na 60 meseci (estetske šake i suspenzije)
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (mehaničke šake, rotora i suspenzije)
IV grupa preko 65 godina: 84 meseci sa remontom na 60 meseci (mehaničke šake, rotora i suspenzije)
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (spoljni lakat, rotor, mehaničke šake, suspenzije)
IV grupa preko 65 godina: 84 meseci sa remontom na 60 meseci (spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije)
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna) 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
– St. post amputationem brachii bilateralis Z89.3 uz očuvan pokret u ramenu,
– uz priložen test separacije i psihološkog testiranja
– samo za dominantnu ruku
– prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
– estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: –
II grupa preko 7 do 18 godina: 60 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci
IV grupa preko 65 godina: –
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem art. Humeroscapularis
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije)
IV grupa preko 65 godina: 84 meseci sa remontom na 60 meseci (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije)
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji nedostatak nadlaktice ili podlaktice
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
– izabrani lekar kada se propisuje bez proteze
Rok trajanja najmanje u mesecima: 2 meseca
011 Elastični zavoj (2 komada – samo jednom u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje Z89
Propisivanje – lekar spec. fizikalne medicine
Rok trajanja najmanje u mesecima: trajno
Proteze za donje ekstremitete 
012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem digitorum et partium pedis Z89.4
– urođeni nedostatak dela stopala i prstiju (Aplasia pedum et digitorum congenita Q 72.3)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec, fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z89.4
– urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.3
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije i
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji: 
 
– St. post amputationem transtibiialis Z89.5
– urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik, medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci sa remontom na 36 meseci (stopala, suspenzije, adaptera, podkolenog dela i maleola)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem transtibiialis Z89 5
– urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik, medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem genus Z89.5
– urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec, fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 24 meseca
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem transfemoralis Z89.6
– urođeni defekt nadkolenice Q72.0
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji: St. post amputationem coxae Z89.6
Propisivanje: 
 
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 12 meseci
III grupa preko 18 do 65 godina: 24 meseca
IV grupa preko 65 godina: 60 meseci
020 Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji nedostatak potkolenice ili natkolenice
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
– izabrani lekar kada se propisuje bez proteze
Rok trajanja najmanje u mesecima: 2 meseca
021 Elastični zavoj 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji amputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje – 2 komada, a kod transfemoralne amputacije – 3 komada
Propisivanje – lekar spec. fizikalne medicine ZU u kojoj se vrši priprema patrljka za prvo protetisanje
Rok trajanja: trajno
Spoljna proteza za dojku 
023 Spoljna proteza za dojku 
 
Indikacije – Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena potpuna amputacija dojke Z90.1
Propisivanje – izabrani lekar na osnovu otpusne liste
Rok trajanja najmanje u mesecima: 12 meseci
Epiteze (estetske proteze) 
024 Epiteza za uho 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji nedostatak celog uha, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze
Propisivanje: 
 
– lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 24 meseca
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 36 meseci
025 Epiteza za nos 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji nedostatak celog nosa Z90.0, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze
Propisivanje: 
 
– lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 24 meseca
III grupa preko 18 do 65 godina: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 36 meseci
026 Epiteza za lice 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji koštano mišićni defekt lica, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze Z90.0
Propisivanje: 
 
– lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 7 godina: 12 meseci
II grupa preko 7 do 18 godina: 24 meseca
III grupa preko 18 do 65 god: 36 meseci
IV grupa preko 65 godina: 36 meseci
2. Ortotička sredstva (ortoze) 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja najmanje u mesecima (I grupa do 18 godina; II grupa preko 18 godina) 
Ortoze za gornje ekstremitete 
029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
033 Štitnik za lakat (par) 
 
Indikacije – Za decu do 18 godine obolelu od:
– Haemophilia A (D 66)
– Haemophilia B (D 67)
Propisivanje – lekar spec. – subspec. hematolog
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: –
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju – plastična (statička) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Monoplegia extremitatis superioris (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
– Arthritis Puerilis M08
– Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godine života
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 60 meseci
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Arthrogryposis (Q 74.3)
– St. post fracturam ossis navicularis male sanata S62.0
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 60 meseci
038 Štitnik za koleno (par) 
 
Indikacije – Za decu do 18 godine obolelu od:
– Haemophilia A (D 66)
– Haemophilia B (D 67)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. – subspec. hematolog
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: –
Ortoze za donje ekstremitete 
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji;
– paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
– paraliza n. peroneusa G57.3
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
– slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Paraplegija i parapareza
– Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– monoplegia donjeg ekstremiteta (083.1)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05)
– paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
– Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat) 
 
Indikacije: 
 
– Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8 cm.
– Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.
Propisivanje: 
 
lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 12 meseci
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički) 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji deformitet tipa „O“ ili „X“ kolena (Q74.1)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: –
048 Ortoza za kukove – dinamička 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji stanje „visećeg“ kuka zbog:
– subluksacije kuka
– luksacija endoproteze (T84)
– luksacije tumor-proteze (T84)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
049 Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo – dvozglobna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: –
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) 
 
Indikacije – Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 6 meseci
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
– Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 za cipele 12
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Paraplegija i parapareza
– Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 za cipele 12
Ortoze za lečenje iščašenih kukova 
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 6 meseci
II grupa preko 18 godina: –
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 6 meseci
II grupa preko 18 godina: –
056 Atlanta aparat – ortoza 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 7 godina:
– kod Pertesove bolesti (Legg-Calve – Perthesova bolest – M91.1)
– kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 6 meseci
II grupa preko 18 godina: –
Ortoza za kičmu – spinalne ortoze 
061 Tomas kragna – jednodelna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
– Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
– Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
– Luxatio colli multiplex (S 13.3)
– Spondylolisthesis (M 43,1) sa neurološkim ispadima
– degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec.. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
062 Tomas kragna – dvodelna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Fractura colli (S 12)
– maligni procesi u vratnom delu kičme
– patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
– Haernia disci sa neurološkim ispadima
– stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
– stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
– Spondilytis, alia specificata (M46.8)
– Spondylitis, non specifikata (M46.9)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Fractura colli (S 12)
– patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
067 TLSO sa tri tačke oslonca 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
– Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
– Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
– stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
– Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
068 TLSO dinamička – korektivna 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (Gr2 i GR3)
– Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
– Neoplasma malignum columnae vertebralis (C 41.2)
– Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordozom (M40) i to kod dece ženskog pola uzrasta do 15 god i dece muškog pola do 16 godina.
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
071 LSO stabilizaciona ortoza 
 
Indikacije – U roku od tri meseca kod osiguranog lica kod koga postoji:
– Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
– Spondylolisthesis (M 43.1) od 25%
– Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 36 meseci
201 Pectus carinatum aparat 
 
Indikacije – Osigurano lice:
– ženskog pola od 4 do 15 godina, muškog pola od 4 do 16 godina, kod kojih postoji:
– Pectus carinatum Q67.7
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: –
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja najmanje u mesecima (I grupa do 18 godina; II grupa preko 18 godina) 
Ortopedske cipele 
073 Ortopedske cipele sa ulošcima 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 18 godina sa:
– nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna);
– Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna); Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
– izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 18 meseci
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo 
 
Indikacije – Osigurano lice sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec, ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 18 meseci
075 Ortopedske cipele za Talipes equines 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 18 meseci
076 Ortopedske cipele za Talipes equinovarus 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q 66.0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 18 meseci
077 Ortopedske cipele za elephantiasis  
 
Indikacije – Osigurano lice sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. – sub. spec. vaskularni hirurg
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja najmanje u mesecima: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 18 meseci
Invalidska kolica 
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica 
 
Indikacije – Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
– sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
– tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
– cerebralna paraliza (G80)
– paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
– hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV) maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog – lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
 
1. 60 meseci kod osiguranih lica:
– do 18 g. života
– na školovanju do 26 god. života
– za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica – ojačana 
 
Indikacije – Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kod koga postoji:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
– sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
– tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
– cerebralna paraliza (G80)
– paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
– hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
– teški oblici elefantijaze kod kojih je stanje donjih ekstremiteta takvo da je onemogućen hod;
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
 
1. 60 meseci kod osiguranih lica:
– do 18 g. života
– na školovanju do 26 godina života
– za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu 
 
Indikacije – Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
– kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
– sa cerebralnom paralizom;
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
 
1. 60 meseci kod osiguranih lica:
– do 18 g. života
– na školovanju do 26 god. života
– za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana 
 
Indikacije – Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
– kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
– sa cerebralnom paralizom (G80)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
 
1. 60 meseci kod osiguranih lica:
– do 18 g. života
– na školovanju do 26 god. života
– za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci
128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna) 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu
Propisivanje: 
 
– lekar specijalista neurolog uz mišljenje specijaliste fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 84 meseca
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena 
 
Indikacije – Osigurana lica uzrasta od 3 do 16 godina, sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koja su potpuno zavisna od drugog lica
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica 
 
Indikacije – Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0; G82.1 i G82.2);
– sa metastazama u donjim ekstremitetima;
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10)
– Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
– Encephalitis (G09)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
083 Toaletna kolica 
 
Indikacije – Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu, obolelo od:
– paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
– cerebralne paralize (G80)
– težih oblika mišićne distrofije (G71)
– kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora) 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, a zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. neurolog ili spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
– 96 meseci sa remontom kolica na 60 meseci,
– rok 24 meseca za dva akumulatora
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica 
 
Indikacije – Osigurano lice sa:
– paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
– tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
Propisivanje: 
 
– spec. fizikalne ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 36 meseci
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja 
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje 
 
Indikacije – Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
– nedostatka jedne noge;
– paralize jedne noge;
– pareza jedne noge;
– skraćenja jedne noge;
– ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge
Propisivanje: 
 
– spec. fizikalne medicine ili spec. Neurolog
– overa Filijale uz revers
Rok trajanja: 
 
uzrast do 18 godina: 12 meseci
uzrast preko 18 godina: 36 meseci
Indikacije – Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
– preloma noge;
– posle operacije na donjim ekstremitetima
Propisivanje: 
 
– spec fizikalne medicine ili spec. neurolog
– overa Filijale uz revers
Rok trajanja: 2-4 meseca
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak jedne noge;
– paraliza jedne noge;
– pareza jedne noge;
– skraćenje jedne noge;
– ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge
Propisivanje: 
 
– spec. fizikalne medicine ili spec, neurolog
– overa Filijale uz revers
Rok trajanja: 60 meseci
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom 
 
Indikacije – Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano
Propisivanje: 
 
– lekar spec. neurolog
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 60 meseci
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 60 meseci
190 Metalne podlakatne štake 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od:
– Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– Sequelae poliomyelitidis (B 91)
– Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 60 meseci
Ostala pomoćna pomagala 
093 Bolnički krevet sa trepezom 
 
Indikacije – Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5);
– teških neuromišićnih bolesti
– cerebralne paralize (G80)
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 10 godina
094 Sobna dizalica 
 
Indikacije – Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u krevetu zbog:
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
– visoke amputacije obe noge uz slabost ruku procenjenu ispod 3
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 10 godina
095 Antidekubitus dušek 
 
Indikacije – Osigurano lice koje zbog:
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
– paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
– teških neuromišićnih bolesti mora duže vreme da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno – komunalne uslove
Propisivanje: 
 
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 8 godina
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća
Propisivanje: 
 
– lekar spec. hirurg
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast do 18 godina: 8 meseci
uzrast preko 18 godina: 36 meseci
135 Pojas za trbušnu kilu 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća
Propisivanje – lekar spec. hirurg
Rok trajanja: 
 
uzrast do 18 godina: 8 meseci
uzrast preko 18 godina: 36 meseci
Sanitarne sprave 
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile godišnje
Propisivanje – lekar spec. ORL
Rok trajanja: 12 meseci
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile
Propisivanje – lekar spec. ORL
Rok trajanja: 6 meseci
098 Električni inhalator sa maskom 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
– trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
– trajne, teške astme (FEV1 ≤ 60%) Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze (E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
Propisivanje: 
 
– lekar spec. – subspec. pulmolog ili spec. pneumoftiziolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
– 5 godina
– 8 godina
– 5 godina
099 Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
– parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mm Hg) ili SaO2 ≤ 88%
– parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz:
– znake plućne hipertenzije,
– periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca,
– policitemiju (hemotokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja. Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
Propisivanje: 
 
– lekar subspec. pulmolog uz mišljenje jednog subspec pulmologa ili lekar spec. pneumoftiziolog uz mišljenje jednog spec. pneumoftiziloga
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije
Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 god. najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene ileostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne ileostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene ileostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne ileostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene kolostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne kolostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom; 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene kolostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne kolostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
139 Disk podloga sa kesama za urostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene urostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne urostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne urostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– kod privremene urostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
– kod stalne urostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– kod stalne urostome za naredna propisivanja: izabrani lekar
141 Krema za negu stome 
 
Indikacije – iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana)
Propisivanje – izabrani lekar
 
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina 
 
Indikacije – postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana)
Propisivanje – izabrani lekar
193 Silikonski upijajući flaster 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2 (Halopeau-Siemens syndrome) u količini do 6 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje spec. dermatovenerologa ZU sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu 
 
Indikacije – Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93)
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga
Rok trajanja: 12 meseci
101 Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom 
 
Indikacije – Osigurano lice, kod stanja:
– inkontinencije urina ili
– retencije urina koja se ne može hirurški rešiti
dobija za period od 3 meseca: 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa
 
 
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod stanja:
– neurogene retencije zbog povrede kičme
– ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60 lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa
 
 
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom 
 
Indikacije – Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od 3 meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa
 
 
102 Pelene 
 
Indikacije – za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. psihijatra
– lekarska komisija – mišljenje važi 12 meseci
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
– lekarska komisija jednom u 12 meseci
Indikacije – za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa ili spec. urologa
– lekarska komisija – mišljenje važi 12 meseci
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
– lekarska komisija jednom u 12 meseci
Indikacije – za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa
– lekarska komisija – mišljenje važi 12 meseci
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
– lekarska komisija jednom u 12 meseci
 
 
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči insulinom propisanim u obliku bočica Utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30 kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza) a izdaje se za period od 3 meseca. Uz bočice se propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina iz bočice
Propisivanje: 
 
– izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
 
 
146 Pen špric 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula
Propisivanje: 
 
– lekar subspec. endokrinolog ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 10 godina
147 Igle za pen špric 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od – D. Mellitus:
– uzrasta do 26 godina života
– trudnica (bez obzira na godine života) koji koriste pen špric prema broju propisanih dnevnih doza insulina: 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar
Dodatne indikacije – Ostala osigurana lica na: inteziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Dodatne indikacije – Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
148 Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 26 godina obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) sa nestabilnim – insulin zavisnim dijabetom, koje je obučeno za samokontrolu 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
 
 
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od – D. Mellitus koje se leči insulinom;
– uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja dnevnih doza insulina
– trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina
– preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno)
Propisivanje: 
 
– lekar subspec. endokrinolog ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 10 godina
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) 
 
Indikacije – Osigurano lice obolelo od – D. Mellitus koje se leči insulinom:
– uzrasta do 26 godina života
– trudnica (bez obzira na godine života) prema broju dnevnih doza insulina 50-150 komada traka mesečno i 50-150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
– preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Propisivanje: 
 
– izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
– lekarska komisija najduže na 12 meseci
 
 
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa 
 
Indikacije 1 – Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina – Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije;
Propisivanje: 
 
– lekar specijalista interne medicine-endokrinolog ili lekar subspec. endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
– lekar specijalista pedijatrije-endokrinolog ili lekar subspec. endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)
Rok trajanja utvrđuje stručna komisija
 
 
Indikacije 2 – Osigurano lice ženskog pola, obolela od D. mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom, koje ima lošu glikoregulaciju, uz dva priložena nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, u periodu od najviše šest meseci prekoncepcijskog perioda i za vreme trudnoće uz priložen nalaz ginekologa, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije
Indikacije 3 – Osigurana lica do 15 god. starosti na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze
Propisivanje: 
 
– mišljenje stručne komisije
– mišljenje stručne komisije
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde se vrši isporuka i izdavanje pomagala i vođenje evidencije
Rok trajanja utvrđuje stručna komisija
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu 
 
Indikacije – Osigurano lice koje dobije i spoljnu insulinsku portabilnu pumpu ima pravo i na:
– katetere 10 kom. mesečno
– špriceve 10 kom. mesečno Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou
Propisivanje: 
 
– za prvo propisivanje: lekar subspecijalista endokrinolog KCS,
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar uz otpusnu listu i mišljenje subspec. endokrinologa ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
 
 
4. Očna pomagala 
 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja najmanje u mesecima (I grupa do 18 godina, II grupa preko 18 godina) 
105 Ram za naočare 
 
Indikacije – Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida
Propisivanje: po postupku i uz odgovarajuća stakla za korekciju vida
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 60 meseci
153 Stakla za korekciju vida (mineralna) 
 
Indikacije 1 – Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast od 7 do 18 godina: 24 meseca
stariji od 18 godina: –
Indikacije 2 – Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D
Propisivanje: 
– lekar spec. oftamolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: –
stariji od 18 godina: 60 meseci
Indikacije 3 – Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D
Propisivanje: 
– lekar spec. oftamolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: –
stariji od 65 godina: 60 meseci
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska) 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast do 7 godina: 24 meseca
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5,0 D na jednom ili oba oka 
 
Indikacije – Osigurano lice – starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) – starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast od 7 do 18 godina: 24 meseca
stariji od 18 godina: 60 meseci
155 Lentikularna stakla 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 60 meseci
156 Prizma – folija 
 
Indikacije – dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog uz otpusnu listu
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 24 meseca
106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3 uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 48 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
184 Lupa (staklo za povećanje) 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3) uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 48 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
107 Tvrda kontaktna sočiva 
 
Indikacije – Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
– Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
– Aphakia monocularis (H 27.0)
– Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
– Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
– Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
– Aphakia Billateralis (H 27.0)
– Aniridia (Q 13.1)
– Albinismus ocularis (E 70.3)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja – stariji od 16 godina: 24 meseca
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva 
 
Indikacije – Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
– Aphakia monocularis (H 27.0)
– Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
– Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
– Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast od 3 godine do 16 godina: 12 meseci
stariji od 16 godina: 24 meseca
158 Meka kontaktna sočiva 
 
Indikacije – Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
– Aphakia monocularis (H 27.0)
– Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
– Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
– Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
uzrast do 3 godine: 6 meseci
uzrast do 16 god.: 12 meseci
159 Terapeutska kontaktna sočiva 
 
Indikacije – Osigurano lice kod oboljenja:
– bulozna keratopatija (H18.1)
– recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
– trofični ulkus rožnjače (H16.0)
– lagoftalmus (H02.2)
– kauzome (povrede) rožnjače
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: dok traje terapija a najduže 12 meseci
108 Puna (potpuna) očna proteza 
 
Indikacije – Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
160 Ljuspasta očna proteza 
 
Indikacije – Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 12 meseci
II grupa preko 18 godina: 48 meseci
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje 
 
Indikacije – Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
Rok trajanja: 3 meseca
Tiflotehnička pomagala 
109 Brajeva pisaća mašina 
Indikacije – Za slepa osigurana lica obučena za korišćenje Brajevog pisma ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 15 godina
162 Reproduktor 
 
Indikacije – Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 10 godina
163 Brajev sat za slepe džepni 
 
Indikacije – Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– lekar spec, oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 12 godina
182 Brajev sat za slepe ručni 
 
Indikacije – Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 12 godina
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase 
 
Indikacije – Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 3 godine
165 Beli štap za slepe 
 
Indikacije – Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
Rok trajanja: 2 godine
183 Ultrazvučni štap 
Indikacije – Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo
Propisivanje: 
 
Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec, oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Rok trajanja: 3 godine
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica 
 
Indikacije – Slepo osigurano lice:
– učenik – počev od V razreda osnovne škole,
– student.
– zaposleni,
– kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez ove vrste govornog softvera.
Propisivanje: 
 
– lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
– overa filijale
Rok trajanja: 5 godina
5. Slušna pomagala 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja najmanje u mesecima (I grupa do 18 godina; II grupa preko 18 godina) 
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
– sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Indikacije – Osigurano lice starije od 18 godina
– sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
– sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 84 meseca
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
– sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Indikacije – Osigurano lice starije od 18 godina
– sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
– sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 84 meseca
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: 84 meseca
185 Specijalne baterije za zaušni procesor 
 
Indikacije – Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom (na teret Fonda) nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije (3 kom.), u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca
Propisivanje – izabrani lekar uz otpusnu listu
Rok trajanja:
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa) 
 
Indikacije – Osigurana lica uzrasta do 18 godina sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 40 decibela (DB) koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 herca (Hz) ima pravo na dva slušna aparata (za svako uho poseban)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: 24 meseca
II grupa preko 18 godina: –
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja) 
 
Indikacije 1 – Osigurana lica starija od 18 godina sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: –
II grupa preko 18 godina: 84 meseca
Indikacije 2 – Osigurana lica starija od 18 godina sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologa
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Rok trajanja: 
 
I grupa do 18 godina: –
II grupa preko 18 godina: 84 meseca
6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Rok trajanja 
111 Elektrolarings – Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije) 
 
Indikacije: 
 
– trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava sporazumevanje
Za prvo propisivanje: 
 
– lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Propisivanje za baterije: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
Rok trajanja: 
 
Rok za aparat i punjač za baterije: 10 godina
Rok za baterije (2 kom.): 2 godine
7. Stomatološke nadoknade 
Šifra i Naziv pomagala / Indikacije / Propisivanje / Najmanji rok trajanja 
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu 
112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
– skraćeni ili prekinut zubni niz
Propisivanje: 
 
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 60 meseci
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
– skraćeni ili prekinut zubni niz
Propisivanje: 
 
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 60 meseci
169 Totalna proteza za gornju vilicu 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici
Propisivanje: 
 
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 60 meseci
170 Totalna proteza za donju vilicu 
 
Indikacije – Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici
Propisivanje: 
 
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 60 meseci
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat 
 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 12 meseci
171 Funkcionalni ortodontski aparat 
 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 12 meseci
194 Vestibularna ploča 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 10 godina kod koga postoje nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 12 meseci
195 Delerova maska 
 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: trajno
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema 
196 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: trajno
197 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: trajno
114 Totalna proteza za gornju vilicu 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00,0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
172 Totalna proteza za donju vilicu 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
173 Parcijalna akrilatna proteza 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji:
– parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
– parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine
Propisivanje: 
 
– izabrani stomatolog
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
174 Stimulator 
 
Indikacije – Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji
– rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)
Propisivanje: 
 
– lekar spec. ortopedije vilica ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 1 mesec
175 Obturator proteze za urođene anomalije 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji rascep zubnog nastavka
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 48 meseci
176 Privremena obturator proteza 
 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 6 meseci
177 Definitivna obturator proteza 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 48 meseci
178 Facijalna epiteza za nos 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji
– defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
179 Facijalna epiteza za uvo 
 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
180 Facijalna epiteza za lice 
 
 
Indikacije – Osigurano lice kod koga postoji defekt koštano mišićnog dela lica i očno-kapačnog regiona zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
Propisivanje: 
 
– lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Najmanji rok trajanja: 
 
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci
Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci
ŠIFARNIK POMAGALA 
 
 
1. Protetička sredstva (proteze) 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
Proteze za gornje ekstremitete 
001 Estetska proteza šake 
 
00150 estetska rukavica / individualna izrada-plastika
00121 punjenje / plastika
00130 insert / metal
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) 
 
00211 ležište / plastika
00220 podlakatni estetski deo / plastika/metal
00233 estetska šaka / plastika/metal
00240 estetska rukavica / plastika
00251 suspenzija / metal/plastika/tkanina
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza) 
 
00310 ležište dvostrukog zida / plastika
00320 podlakatni deo / plastika/metal
00330 mehanički zglob klizni (rotor) / metal/plastika
00340 mehanička šaka / metal/plastika
00351 suspenzija / metal/plastika/tkanina
00360 estetska rukavica / plastika
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza 
 
00411 ležište / plastika
00420 elektrode / metal
00430 kabl elektrode / metal/plastika
00440 mioelektrična šaka / metal/plastika
00450 estetska rukavica / plastika
00460 baterija / Ni-Cd
00470 punjač baterija / serijski proizvod
00480 lulica / plastika
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza 
 
00511 ležište / plastika
00520 nadlakatni deo / plastika/metal
00530 podlakatni deo / plastika/metal
00541 estetska šaka / plastika/metal
00550 estetska rukavica / plastika
00560 suspenzija / koža/plastika/tkanina
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) 
 
00611 ležište / plastika
00620 nadlakatni deo / plastika/metal
00630 lakatni zglob sa kočnicom / plastika/metal
00640 podlakatni deo / plastika/metal
00650 rotor / plastika
00660 mehanička radna šaka / metal/plastika
00670 suspenzija / plastika/koža/tkanina
00680 estetska rukavica / plastika
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna) 
 
00711 ležište / plastika
00720 nadlakatni deo / plastika/metal
00730 spoljni lakatni zglob sa kočnicom / plastika/metal
00740 podlakatni deo / plastika/metal
00750 rotor / metal
00760 šaka mehanička (radna) / metal/plastika
00770 suspenzija / metal/plastika/tkanina
00780 estetska rukavica / plastika
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna) 
 
00810 ležište / plastika
00820 nadlakatni deo / plastika
00830 lakat / metal/plastika
00840 podlakatni deo / plastika/metal
00850 mioelektrična šaka / metal/plastika
00860 baterija / Ni-Cd
00870 estetska rukavica / plastika
00880 rotor / metal
00890 suspenzija / metal/plastika/tkanina
008A0 mikroprocesor / metal
008B0 mikroprekidač / metal
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena 
 
00910 ležište / plastika
00920 pasivni zglob ramena / plastika/metal
00930 nadlakatni deo / plastika/metal
00940 pasivni zglob lakta / plastika/metal
00950 podlakatni deo / plastika/metal
00964 estetska šaka / plastika/metal
00970 suspenzija / plastika/metal/tkanina
00980 estetska rukavica / plastika
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) 
 
01011 navlaka nadlakatna / pamuk
01012 navlaka nadlakatna / vuna
01013 navlaka nadlakatna / sintetika
01021 navlaka podlakatna / pamuk
01022 navlaka podlakatna / vuna
01023 navlaka podlakatna / sintetika
011 Elastični zavoj (2 komada) / 011 / serijski proizvod / 2 x 1
Održavanje proteza za gornje ekstremitete 
1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka 
P01 Korekcija ležišta proteze (plastika) / 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009
P02 Bandaža nadlakatne proteze / 005; 006; 007; 008; 009
P03 Bandaža podlakatne proteze / 002: 003; 004
P04 Opravka mehaničke šake / 003; 006; 007
P05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze / 004
P06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze / 008
P07 Opravka nadlakatne mehaničke proteze / 006; 007; 009
2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka 
 
A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi / 00511; 00611; 00711; 00810; 00910
A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi / 00211; 00310; 00411
A07 Zamena nadlakatne suspenzije / 00560; 00670; 00770; 00890; 00970
A08 Zamena podlakatne suspenzije / 00251; 00351
A09 Zamena lakatnog zgloba / 00630; 00730; 00830; 00940
A10 Zamena mehaničkog ručnog zgloba (rotor) / 00330; 00650; 00750
A11 Zamena estetske šake / 00233; 00541;00964
A12 Zamena radne šake (mehaničke) / 00340; 00660; 00760
A13 Zamena estetske rukavice / 00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980
A14 Zamena mioelektrične šake / 00440; 00850
Proteze za donje ekstremitete 
012 Proteza posle delimične amputacije stopala – Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc) 
 
01210 ležište / plastika
01221 stopalo / plastika/koža
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme) 
 
01310 privremeno ležište / plastika
01321 ležište / plastika
01330 umetak / tepefon
01341 adapter / metal/drvo
01352 protetsko stopalo / plastika
01360 suspenzija / tkanina/koža
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) 
 
01410 privremeno ležište / plastika
01421 ležište / plastika
01432 umetak / tepefon
01450 potkoleni deo-maleol / drvo/plastika
01472 protetsko stopalo / plastika
01480 transtibijalna suspenzija / koža/tkanina
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 
 
11910 privremeno ležište / plastika
11921 ležište / plastika
11932 umetak / tepefon
11940 adapter / metal
11950 skeletni potkoleni deo / metal/plastika
11962 protetsko stopalo / plastika
11970 kozmetska obloga / plastika/sunđer
11980 transtibijalna suspenzija / koža/tkanina
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna) 
 
12010 privremeno ležište / plastika
12022 ležište / plastika
12030 dezartikulaciono koleno s kočnicom / metal/plastika
12040 skeletni potkoleni deo / metal
12051 protetsko stopalo / plastika
12060 kozmetska obloga / plastika/sunđer
12072 suspenzija / koža/tkanina
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 
 
12110 privremeno ležište / plastika
12121 ležište / plastika
12122 ležište / drvo
12130 adapter / metal/plastika
12140 skeletni natkoleni deo / metal/plastika
12151 mehaničko koleno – jednoosovinsko sa kočnicom / metal/plastika
12152 mehaničko koleno – sa frikcijom / metal/plastika
12153 mehaničko koleno – četvoroosovinsko / metal/plastika
12160 skeletni potkoleni deo / metal
12172 protetsko stopalo / plastika
12180 kozmetska obloga / plastika-sunđer
12191 transfermoralna suspenzija / plastika/koža
12192 suspenzija – vakuum ventil / serijski proizvod
12101 Fleksibilni umetak (za uzdužno-ovalno ležište) / plastika
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna) 
 
12210 ležište tipa kanadske korpe / koža
12211 ležište tipa kanadske korpe / plastika
12221 veštački zglob kuka sa kočnicom / plastika/metal
12222 veštački zglob kuka bez kočnice / plastika/metal
12230 skeletni natkoleni deo / metal
12240 mehaničko koleno jednoosovinsko / plastika/metal
12250 skeletni potkoleni deo / metal
12260 skočni zglob (adapter) / metal
12270 kozmetska obloga / sunđer/plastika
12282 protetsko stopalo / plastika
12290 suspenzija / koža/tkanina
122A1 mehaničko koleno-jednoosovinsko / metal
122A2 mehaničko koleno sa frikcijom / metal
122A3 mehaničko koleno-četvoroosovinsko / metal
020 Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena) 
 
02011 navlaka potkolena / pamuk
02012 navlaka potkolena / sintetika
02013 navlaka potkolena / vuna
02021 navlaka natkolena / pamuk
02022 navlaka natkolena / sintetika
02023 navlaka natkolena / vuna
021 Elastični zavoj / 021 / serijski proizvod / 2 x 1; 3 x 1
Održavanje proteza za donje ekstremitete 
1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka 
P08 Korekcija ležišta / 012; 014; 119; 120; 121;122
P09 Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba / 013, 014; 119; 122; 120, 121
P10 Korekcija visine proteze / 014; 119; 120; 121; 122
P11 Laminacija natkolenih proteza / 120; 121; 122
P12 Laminacija potkolenih proteza / 014; 119
P13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza / 119; 120; 121; 122
2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka 
A15 Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj protezi / 12022; 12121
A16 Zamena drvenog ležišta na natkolenoj protezi / 12122
A17 Zamena kožnog ležišta na natkolenoj protezi / 12210
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi / 01210; 01321; 01421; 11921
A21 Zamena zgloba kuka / 12221; 12222
A22 Zamena kolenog zgloba za dezartikulaciju / 12030
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog / 12151; 12240
A24 Zamena kolenog zgloba frikcionog / 12152; 122A2
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog / 12153; 122A3
A27 Zamena skočnog zgloba (adapter) / 01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260
A28 Zamena stopala (plastika) / 01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282
A29 Zamena natkolene suspenzije / 12072; 12191; 12192; 12290
A30 Zamena potkolene suspenzije / 01480; 11980
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne natkolene proteze / 12060; 12180; 12270
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze / 11970
A33 Zamena fleksibilnog umetka za uzdužno-ovalno ležište / 12101
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi / 01330; 01432; 11932
Spoljna proteza za dojku 
 
023 Spoljna proteza za dojku / 023 / serijski proizvod / silikon
Epiteze (estetske proteze) 
 
024 Epiteza za uho / 024 / serijski proizvod / plastika
025 Epiteza za nos / 025 / serijski proizvod / plastika
026 Epiteza za lice / 026 / serijski proizvod / plastika
2. Ortotička sredstva (ortoze) 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
Ortoze za gornje ekstremitete 
029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju / 029 / individualna izrada / tkanina
033 Štitnik za lakat (par) / 033 / serijski proizvod / plastika – 2 x 1
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju – plastična (statička) / 034 / individualna izrada / plastika
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna / 036 / individualna izrada / plastika
038 Štitnik za koleno (par) / 038 / serijski proizvod / plastika – 2 x 1
Održavanje ortoza za gornje ekstremitete 
1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka 
 
A34 Zamena zgloba lakta / 03020; 03220
A35 Zamena suspenzijske trake / 03030
Ortoze za donje ekstremitete 
 
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna / 042 / individualna izrada ili gotov proizvod / plastika
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri 
 
04320 individualna izrada / čelični lim
04330 ortopedska cipela po meri / koža – 2 x 1
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri 
 
04420 individualna izrada / čelični lim
04430 ortopedska cipela po meri / koža – 2 x 1
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje / 045 / serijski proizvod – individualno prilagođavanje proizvoda / plastika
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat) / 200 / individualna izrada / koža/metal/plastika
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički) / 047 / individualna izrada / plastika
048 Ortoza za kukove – dinamička / 048 / serijski proizvod / plastika
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – dvozglobna / 049 / individualna izrada / plastika/metal
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna / 050 / individualna izrada / plastika/metal
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) / 052 / individualna izrada / metal/plastika
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom / 124 / individualna izrada / metal/plastika/koža
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama / 125 / individualna izrada / metal/plastika/koža
Održavanje ortoza za donje ekstremitete 
1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka 
 
A36 Zamena zgloba kolena / 04920; 05030
A37 Zamena skočnog zgloba / 04930; 05040
A38 Zamena zgloba kuka / 05020
A39 Zamena Perštejn zgloba / 12420; 12520
Aparati za lečenje iščašenih kukova 
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) / 054 / serijski proizvod / koža/tekstil
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona / 055 / serijski proizvod / plastika/tekstil
056 / Atlanta aparat – ortoza / 056 / individualna izrada po gipsanom modelu / plastika
Ortoze za kičmu – spinalne ortoze 
061 Tomas kragna – jednodelna / 061 / individualna izrada / plastika
062 Tomas kragna – dvodelna / 062 / individualna izrada / plastika/metal
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona) / 064 / serijski proizvod / plastika/metal
067 TLSO sa tri tačke oslonca / 067 / individualna izrada / plastika/metal
068 TLSO dinamička – korektivna / 068 / individualna izrada po gipsanom otisku / plastika/metal
071 LSO stabilizaciona ortoza / 071 / serijski proizvod / plastika
201 Pectus carinatum aparat / 201 / individualna izrada / plastika-koža-tkanina
Održavanje za kičmu – spinalnih ortoza 
1. Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka 
 
A40 Zamena šina / 06420; 06720; 06820
A41 Zamena zatvarača za ortozu / 06220; 06430; 06830
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
Ortopedske cipele 
073 Ortopedske cipele sa ulošcima 
 
07311 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 1,5-6 cm / koža ili skaj – 1×1
07312 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 6-10 cm / koža ili skaj – 1×1
07313 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 10-15 cm / koža ili skaj – 1×1
07314 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 15-20 cm / koža ili skaj – 1×1
07320 cipela po meri za zdravu nogu / koža ili skaj – 1×1
07331 uložak za cipelu / koža 2×1
07332 uložak za cipelu / silikon 2×1
07341 ispun za nedostajuće prste / sunđer 2×1
07342 ispun za nedostajuće prste / guma 1×1
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo 
 
07411 cipela po meri / koža 2×1
07412 cipela po meri / skaj 2×1
07420 uložak za cipele / koža 2×1
075 Ortopedske cipele za Talipes equines 
 
07511 cipela po gipsanom otisku / koža 2×1
07512 cipela po gipsanom otisku / skaj 2×1
07520 uložak za cipele / koža 2×1
076 Ortopedske cipele za Talipes equinovarus 
 
07611 cipela po gipsanom otisku / koža 2×1
07612 cipela po gipsanom otisku / skaj 2×1
07620 uložak za cipele / koža 2×1
077 Ortopedske cipele za elephantiasis 
 
07711 cipela po meri / koža 2×1
07712 cipela po meri / skaj 2×1
Invalidska kolica 
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica 
 
Standardne mere: 
 
– težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 41-48 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica do 126 kg
202 serijski proizvod 
 
20210 konstrukcija / metal
20220 sedište / plastificirana tkanina
20230 naslon / plastificirana tkanina
20240 prednji točkovi – puni / poliuretan
20250 zadnji točkovi – pumpani / guma
20260 papučice za stopala – podesive / plastika/metal
20270 kočnica / metal/plastika
20280 jastuk za sedište / tkanina
20290 naslon za glavu / tapacirana plastika
202A0 pelote za glavu / tapacirana plastika
202B0 sigurnosni pojas za grudi / tekstil
202C0 sigurnosni kaiševi za stopala / tekstil
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica – ojačana 
 
Standardne mere: 
 
– težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 49-54 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica preko 126 kg
203 serijski proizvod 
 
20310 konstrukcija / metal
20320 sedište / plastificirana tkanina
20330 naslon / plastificirana tkanina
20340 prednji točkovi – puni / poliuretan
20350 zadnji točkovi – pumpani / guma
20360 papučice za stopala – podesive / plastika
20370 kočnica / metal/plastika
20380 jastuk za sedište / tkanina
20390 naslon za glavu / tapacirana plastika
203A0 pelote za glavu / tapacirana plastika
203B0 sigurnosni pojas za grudi / tekstil
203C0 sigurnosni kaiševi za stopala / tekstil
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu 
 
Standardne mere: 
 
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 41-48 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na polugu
– nosivost kolica do 126 kg
204 serijski proizvod 
 
20410 konstrukcija / metal
20420 sedište / plastificirana tkanina
20430 naslon / plastificirana tkanina
20440 poluga / metal
20450 prednji točkovi – puni / poliuretan
20460 zadnji točkovi – pumpani / guma
20470 papučice za stopala – podesive / plastika
20480 kočnica / metal/plastika
20490 jastuk za sedište / tkanina
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana 
 
Standardne mere: 
 
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 49-54 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na polugu
– nosivost kolica preko 126 kg
205 serijski proizvod 
 
20510 konstrukcija / metal
20520 sedište / plastificirana tkanina
20530 naslon / plastificirana tkanina
20540 poluga / metal
20550 prednji točkovi – puni / poliuretan
20560 zadnji točkovi – pumpani / guma
20570 papučice za stopala – podesive / plastika
20580 kočnica / metal/plastika
20590 jastuk za sedište / tkanina
128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna) 
 
Standardne mere: 
 
– visina naslona do 40 cm
– širina sedišta 43-48 cm
– visina sedišta 43-45 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica do 110 kg
– težina kolica do 20 kg
128 serijski proizvod 
 
12810 konstrukcija / lake legure
12820 sedište / plastificirana tkanina
12830 naslon / plastificirana tkanina
12840 prednji točkovi – puni / poliuretan
12850 zadnji točkovi – pumpani-skidajući / guma
12860 papučice za stopala – sklopive / plastika
12870 kočnica / metal/plastika
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena 
 
 
Standardne mere: 
 
– sklopiva kolica po tipu kišobrana,
– visina kolica 93-100 cm
– visina sedišta 25-38 cm
– širina sedišta 25-38 cm
– visina naslona 62-76 cm
– bez ručnog pogona
– nosivost kolica do 50 kg
129 serijski proizvod 
 
12910 konstrukcija / metal
12920 sedište / plastificirana tkanina-tapacirana
12930 naslon / plastificirana tkanina-tapacirana
12940 prednji točkovi – puni / poliuretan
12950 zadnji točkovi – puni / poliuretan
12960 kočnica / metal/plastika
12970 papučice za stopala – podesive / plastika
12980 jastuk za sedište / tekstil
12990 naslon za glavu / tapacirana plastika
129A0 pelote za glavu / tapacirana plastika
129B0 sigurnosni pojas za grudi / tekstil
129C0 abdukcioni klin / metal/tapacirana plastika
129D0 kaiševi za kolena / tekstil
129E0 kaiševi za stopala / tekstil
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica 
 
 
Standardne mere: 
 
– visina kolica do 100 cm
– visina sedišta 25-38 cm
– širina sedišta 25-38 cm
– visina naslona 62-76 cm
– bez ručnog pogona
– nosivost kolica do 70 kg
207 serijski proizvod 
 
20710 konstrukcija / metal
20720 sedište / plastificirana tkanina
20730 naslon / plastificirana tkanina
20740 prednji točkovi – puni / poliuretan
20750 zadnji točkovi – puni / poliuretan
20760 papučice za stopala – podesive / plastika
20770 kočnica / metal/plastika
20780 jastuk za sedište / tekstil
20790 naslon za glavu / tapacirana plastika
207A0 pelote za glavu / tapacirana plastika
207B0 sigurnosni pojas za grudi / tekstil
207C0 abdukcioni klin / metal/tapacirana plastika
207D0 kaiševi za kolena / tekstil
207E0 kaiševi za stopala / tekstil
083 Toaletna kolica 
 
 
Standardne mere: 
 
– visina kolica 90 cm
– sedišta širine 45 cm
083 serijski proizvod 
 
08310 sedište / plastika
08320 naslon / plastika
08330 prednji točkovi – puni / poliuretan
08340 zadnji točkovi – puni / poliuretan
08350 noćna posuda / plastika
084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora) 
 
 
Mere: 
 
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 43-54 cm
084 serijski proizvod 
 
08410 konstrukcija / metal
08420 sedište / plastificirana tkanina
08430 naslon / plastificirana tkanina
084BO naslon za glavu / tapacirana plastika
084CO pelote za glavu / tapacirana plastika
08440 prednji točkovi – puni / poliuretan
08450 zadnji točkovi – pumpani / guma
08460 ručne komande / serijski proizvod
08470 kočnica / metal/plastika
08480 papučice za stopala – podesive / plastika
084DO sigurnosni pojas za grudi / tekstil
084EO kaiševi za kolena / tekstil
084FO kaiševi za stopala / tekstil
08490 akumulator 2 komada / 1 x 2
084A0 punjač akumulatora / serijski proizvod
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica / 086 serijski proizvod / pneumatski
Održavanje invalidskih kolica 
1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka 
 
 
S01 Servis invalidskih kolica
2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka 
 
 
P14 Opravka kočnice / 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
P15 Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica / 08460
P16 Opravka motora elektromotornih kolica / 084
3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka 
 
A42 Prednje pune gume / 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A43 Prednjeg točka / 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A44 Zadnje spoljne gume / 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A45 Zadnje unutrašnje gume / 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
A46 Zadnjeg točka / 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A47 Viljuške prednjeg točka / 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
A48 Sedišta za invalidska kolica / 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
A49 Naslona za invalidska kolica / 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
A50 Kočnice za invalidska kolica / 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
A51 Naslona za glavu / 20290; 20390; 12990; 20790; 084B0
A52 Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni / 12920
A53 Pelote / 202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0
A54 Sigurnosnog kaiša / 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0
A55 Instalacije na elektromotornim kolicima / 084
A56 Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica / 084
A57 Komandne palice za elektromotorna kolica / 084
A58 Kočnice za elektromotorna kolica / 08470
A63 Četkice motora / 084
A64 Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica / 08490
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja 
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje 
 
08712 serijski proizvod na podešavanje / drvo – 2 x 1
08722 elastična guma / guma – 2 x 1
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca 
 
08911 serijski proizvod – tri noge / 1 x 1
08912 serijski proizvod – četiri noge / 1 x 1
08921 elastična guma / 3 x 1
08922 elastična guma / 4 x 1
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom 
 
09010 serijski proizvod / metal -1 x 1
09020 elastična guma / guma – 1 x 1
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge 
 
09110 serijski proizvod – 4 noge / metal
09120 elastična guma / gume – 4 x 1
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem / 131 / serijski proizvod – 4 točka i potpazušni oslonci / metal
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge / 132 / serijski proizvod – 2 točka i 2 noge / metal
190 Metalne podlakatne štake 
 
19010 serijski proizvod / metal – 2 x 1
19020 elastična guma / guma – 2 x 1
Ostala pomoćna pomagala 
 
093 Bolnički krevet sa trepezom / 093 serijski proizvod / metal
094 Sobna dizalica / 094 / serijski proizvod / gotov proizvod
095 Antidekubitus dušek / 095 / serijski proizvod / poliuretan sa saće profilom
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani) 
 
20810 serijski proizvod jednostrani / koža-tekstil
20820 serijski proizvod obostrani / koža-tekstil
135 Pojas za trbušnu kilu / 135 serijski proizvod / koža-tekstil
Koncentrator kiseonika 
 
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 I/min (kiseonički koncentrator) 
099 serijski proizvod
09910 serijski proizvod sa prot. kiseonika 2-3 l/min / 1 x 1
09920 crevo za dovod kiseonika / plastika
09930 filter za kiseonik – serijski proizvod / 1 x 1
09940 binazalna sonda (potrošni materijal) / plastika
Održavanje koncentratora kiseonika 
 
1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka 
 
A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana / 09930
A66 Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina / 09920
Sanitarne sprave 
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada) / 097 / serijski proizvod / metal – 2 x 1
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada) / 188 / serijski proizvod / plastika – 2 x 1
098 Električni inhalator sa maskom 
 
09810 / serijski proizvod / električni
09820 / maska / plastika
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu 
 
10010 disk podloga – serijski proizvod / 1 x 10 kom.
10020 kese za ileostomu – serijski proizvod / do 60 kom.
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu / 13610 serijski proizvod / 1 x 30 kom.
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu 
 
13710 disk podloga – serijski proizvod / 1 x 10 kom.
13720 kese za kolostomu – serijski proizvod / do 60 kom.
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu / 13810 serijski proizvod / 1 x 30 kom.
139 Disk podloga sa kesama za urostomu 
 
13910 disk podloga – serijski proizvod / 1 x 10 kom.
13920 kese za urostomu – serijski proizvod / do 30 kom.
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu / 14010 serijski proizvod / 1 x 30 kom.
141 Krema za negu stome / 14110 serijski proizvod / 1 x 30 grama
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina / 14210 / serijski proizvod / 1 x 60 grama
193 Silikonski upijajući flaster / 19310 / serijski proizvod / do 6 kom., dimenzija 20 x 50 cm
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu / 143 / serijski proizvod
101 Stalni – Foli (Foleu) urin kateter sa urin kesama sa ispustom 
 
10111 urin kateter – silikon / 1 x 1 kom.
10112 urin kateter – lateks / 1 x 3 kom.
10120 urin kese – plastika / 1 x 10 kom.
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa) 
 
14411 PVC kateter – serijski proizvod / do 60 kom. mesečno
14412 lumbrifikovani kateter – serijski proizvod / do 60 kom. mesečno
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom 
 
14510 / urinarni kondom – serijski proizvod / 1 x 30 kom.
14520 / urin kese – plastika / 1 x 15 kom.
102 Pelene / 10210 serijski proizvod visoko upijajuće moći (do 30 kg; od 31 do 40 kg; od 41 do 70 kg; preko 70 kg) / do 60 kom.
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu 
 
10310 / serijski proizvod – špric i igla (prema broju dnevnih doza insulina) / 30 – 150 kompleta
10320 serijski proizvod – igle za vađenje insulina iz bočice / do 30 komada
146 Pen špric / 146 / serijski proizvod / 1 x 1
147 Igle za pen špric / 14710 / serijski proizvod / 30 – 150 kom.
148 Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu / 14810 / serijski proizvod / 50 kom.
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi / 149 / serijski proizvod / 1 x 1
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) 
 
15010 serijski proizvod – trake (mesečno) / 50 – 150 kom.
15021 serijski proizvod – lancete (mesečno) / 50 – 150 kom.
15022 umetak za automatsku lancetu (lancetar) / do 30 kom.
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa / 10410 serijski proizvod / 1 x 1
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu 
 
15210 kateteri – serijski proizvod / 1 x 10 (mesečno)
15220 špricevi – serijski proizvod / 1 x 10 (mesečno)
4. Očna pomagala 
 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
105 Ram za naočare / 105 / serijski proizvod sa krilcima okvira – ojačan / plastika/metal
153 Stakla za korekciju vida (mineralna) 
 
15311 / do ±2D / staklo
15312 / preko +2D do +4D / staklo
15313 / ±4D – ±6D / staklo
15321 / do +2D/2 / torus staklo
15322 / ±2D/2 – ±4D/2 / torus staklo
15323 / ±4D/2 – ±6D/2 / torus staklo
15331 / do ±2D/4 / torus staklo
15332 / ±2D/4 – ±4D/4 / torus staklo
15333 / ±4D/4 – ±6D/4 / torus staklo
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska) 
 
15411 / do +2D / plastika
15412 / +2D – +5D / plastika
15413 / ±5D – +8D / plastika
15414 / ±8D – ±10D / plastika
15415 / ±10D – ±12D / plastika
15417 / ±12D – ±14D / plastika
15416 / +14D – +16D / plastika
15421 / do ±2D/2 / torus plastika
15422 / ±2D – +5D/2 / torus plastika
15423 / ±5D – +8D/2 / torus plastika
15424 / ±8D – ±10D/2 / torus plastika
15425 / ±10D – ±12D/2 / torus plastika
15426 / ±12D – +14D/2 / torus plastika
15427 / ±14D – ±16D/2 / torus plastika
15431 / do ±2D/4 / torus plastika
15432 / ±2D – +5D/4 / torus plastika
15433 / ±5D – ±8D/4 / torus plastika
15434 / ±8D – +10D/4 / torus plastika
15435 / ±10D – ±12D/4 / torus plastika
15436 / ±12D – ±14D/4 / torus plastika
15437 / ±14D – ±16D/4 / torus plastika
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od + 5,0 D na jednom ili oba oka 
 
18101 / ±2D – ±5D / plastika
18111 / ±5D – +8D / plastika
18112 / ±8D – +10D / plastika
18113 / +10D – +12D / plastika
18114 / + 12D – +14D / plastika
18115 / ±14D – ±16D / plastika
18102 / do +2D/2 / torus plastika
18103 / ±2D – ±5D/2 / torus plastika
18121 / ±5D – ±8D/2 / torus plastika
18122 / ±8D – ±10D/2 / torus plastika
18123 / ±10D – +12D/2 / torus plastika
18124 / ±12D – ±14D/2 / torus plastika
18125 / ±14D – ±16D/2 / torus plastika
18131 / ±5D – ±8D/4 / torus plastika
18104 / do ±2D/4 / torus plastika
18105 / +2D – +5D/4 / torus plastika
18132 / ±8D – +10D/4 / torus plastika
18133 / ±10D – +12D/4 / torus plastika
18134 / +12D – ±14D/4 / torus plastika
18135 / ±14D – +16D/4 / torus plastika
155 Lentikularna stakla 
 
15511 / ±8D – ±13D / plastika
15512 / ±13D – ±20D / plastika
15513 / ±20D – ±30D / plastika
15521 / +8D – +13D/4 / torus steklo
15522 / + 13D – +18D/4 / torus staklo
15523 / preko ± 18D/4 / torus staklo
15531 / +8D – +13D / sferna plastična
15532 / ±13D – ±18D / sferna plastična
15541 / ±8D – +13D/4 / torus plastična
15542 / ±13D – ±18D/4 / torus plastična
156 Prizma – folija / 156 / serijski proizvod / folija na staklu bez dioptrije
106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva / 106 / serijski proizvod / sistem sočiva
184 Lupa (staklo za povećanje) / 184 / serijski proizvod / uveličavajuće staklo
107 Tvrda kontaktna sočiva / 107 / serijski proizvod / silikon – 2 x 1
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva / 157 / serijski proizvod / plastika – 2 x 1
158 Meka kontaktna sočiva / 158 / serijski proizvod / želatin – 2 x 1
159 Terapeutska kontaktna sočiva / 159 / serijski proizvod / želatin – 2 x 1
108 Puna (potpuna) očna proteza / 108 / individualna izrada / akrilat
160 Ljuspasta očna proteza / 160 / individualna izrada / akrilat
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje / 161 / serijski proizvod / akrilat
Održavanje očnih pomagala 
 
 
1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka 
S02 / Poliranje očnih proteza jedanput godišnje / 10811; 10812; 10813
Tiflotehnička pomagala 
 
109 Brajeva pisaća mašina / 109 / serijski proizvod
162 Reproduktor / 162 / serijski proizvod
163 Brajev sat za slepe džepni / 163 / džepni sat – serijski proizvod
182 Brajev sat za slepe ručni / 182 / sat – serijski proizvod
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase / 164 / serijski proizvod / plastika
165 Beli štap za slepe / 165 / serijski proizvod na rasklapanje / metal
183 Ultrazvučni štap / 183 / serijski proizvod
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica / 189 / serijski proizvod
5. Slušna pomagala 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
 
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost / 167 / aparat – serijski proizvod
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost / 186 / aparat – serijski proizvod
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal / 187 / umetak / individualna izrada po meri
185 Specijalne baterije za zaušni procesor / 185 / serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora (3 kom.) / mesečno zamena (na 3 dana: 30 kom.; na 4 dana: 21 kom.; na 5 dana: 18 kom.)
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa) 
 
19111 Aparat za oštećenje sluha od 40-70 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
19112 Aparat za oštećenje sluha od 71-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
16113 Aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja) 
 
19211 Aparat za oštećenje sluha od 40-65 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
19212 Aparat za oštećenje sluha od 66-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
19213 Aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama / komplet
Održavanje slušnih pomagala 
 
 
1. Zamena dela slušnog pomagala posle garantnog roka 
 
A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal / 187
6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora 
 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
111 Elektrolarings – Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije) 
 
11110 pomagalo za glasni govor – serijski proizvod / 1 x 1
11120 akumulatorska baterija (2 kom.) / 1 x 2
11130 punjač akumulatora – serijski proizvod / 1 x 1
Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora 
1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka 
A68 Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine / 11120
7. Stomatološke nadoknade 
Šifra i Naziv pomagala / Šifra dela ili pomagala / Tehnički elementi / Delovi / Standard 
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu 
112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba 
 
11213 individualna izrada proteze gornje vilice po meri od 10 zuba / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
11214 individualna izrada proteze donje po meri do 10 zuba / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba 
 
16813 individualna izrada proteze gornje vilice preko 10 zuba po meri / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
16814 individualna izrada proteze donje po meri preko 10 zuba / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
169 Totalna proteza za gornju vilicu / 169 / individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu / akrilat; akrilatni zubi
170 Totalna proteza za donju vilicu / 170 / individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu / akrilat; akrilatni zubi
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat / 113 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal; šraf
171 Funkcionalni ortodontski aparat / 171 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal; šraf
194 Vestibularna ploča / 194 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal
195 Delerova maska / 195 / serijski proizvod / metal/plastika
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema 
 
196 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica / 196 / serijski proizvod / metal
197 / Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca / 197 / serijski proizvod / metal
114 / Totalna proteza za gornju vilicu / 114 / individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu / akrilat; akrilatni zubi
172 / Totalna proteza za donju vilicu / 172 / individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu / akrilat; akrilatni zubi
173 / Parcijalna akrilatna proteza / 173 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
174 / Stimulator / 174 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal
175 / Obturator proteze za urođene anomalije / 175 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
176 / Privremena obturator proteza / 176 / individualna izrada po meri / akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
177 / Definitivna obturator proteza / 177 / individualna izrada po meri / akrilat: žica/metal; akrilatni zubi
178 / Facijalna epiteza za nos / 178 / individualna izrada po meri / akrilat; silikon; boja; lepak
179 / Facijalna epiteza za uvo / 179 / individualna izrada po meri / akrilat; silikon; boja; lepak
180 / Facijalna epiteza za lice / 180 / individualna izrada po meri / akrilat; silikon; boja; lepak
Održavanje stomatoloških nadoknada 
 
 
1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka 
P17 / Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi / 11221
P18 / Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi / 11222
P19 / Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze / 11221; 16811
P20 / Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze / 11212; 16812
P21 / Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi / 16920
P22 / Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi / 17020
P23 / Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze / 16910
P24 / Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze / 17010
P25 / Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom / 113; 171
SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU NA OBRASCU ZA PROPISIVANJE ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA I NA LEKARSKOM RECEPTU 
 
1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje, održavanje i remont pomagala 
001 Estetska proteza šake
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza)
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna-funkcionalna)
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna)
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena
012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)
024 Epiteza za uho
025 Epiteza za nos
026 Epiteza za lice
029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju
030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju – plastična (statička)
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički)
048 Ortoza za kukove – dinamička
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – dvozglobna
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
056 Atlanta aparat-ortoza
061 Tomas kragna – jednodelna
062 Tomas kragna – dvodelna
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
067 TLSO sa tri tačke oslonca
068 TLSO dinamička – korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza
201 Pectus carinatum aparat
073 Ortopedske cipele sa ulošcima
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo
075 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
076 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
077 Ortopedske cipele za elephantiasis
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica – ojačana
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana
128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica
083 Toaletna kolica
084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge
093 Bolnički krevet sa trapezom
094 Sobna dizalica
095 Antidekubitus dušek
098 Električni inhalator sa maskom
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu – za prvo propisivanje
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu – za prvo propisivanje
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu – za prvo propisivanje
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu – za prvo propisivanje
139 Disk podloga sa kesama za urostomu – za prvo propisivanje
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu – za prvo propisivanje
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)
102 Pelene – za prvo propisivanje
146 Pen špric
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu
106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva
184 Lupa (staklo za povećanje)
107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
159 Terapeutska kontaktna sočiva
108 Puna (potpuna) očna proteza
160 Ljuspasta očna proteza
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
182 Brajev sat za slepe ručni
183 Ultrazvučni štap
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
111 Elektrolarings – aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)
112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba
169 Totalna proteza za gornju vilicu
170 Totalna proteza za donju vilicu
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat
171 Funkcionalni ortodontski aparat
194 Vestibularna ploča
195 Delerova maska
196 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica
197 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana sa operisanim raspecima usne, alveolarnog grebena i nepca
114 Totalna proteza za gornju vilicu
172 Totalna proteza za donju vilicu
173 Parcijalna akrilatna proteza
174 Stimulator
175 Obturator proteze za urođene anomalije
176 Privremena obturator proteza
177 Definitivna obturator proteza
178 Facijalna epiteza za nos
179 Facijalna epiteza za uvo
180 Facijalna epiteza za lice
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)
020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)
011 Elastični zavoj
021 Elastični zavoj
023 Spoljna proteza za dojku
033 Štitnik za lakat (par)
038 Štitnik za koleno (par)
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
190 Metalne podlakatne štake
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)
105 Ram za naočare
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D
155 Lentikularna stakla
156 Prizma – folija
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase
165 Beli štap za slepe
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica
2. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu 
141 Krema za negu stome
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina
193 Silikonski upijajući flaster
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu
101 Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
102 Pelene
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu
147 Igle za pen špric
148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu
139 Disk podloga sa kesama za urostomu
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA 
 
 
I Servisiranje pomagala 
Servis invalidskih kolica 
S01 Servis invalidskih kolica
Servis očnih pomagala 
S02 Poliranje očnih proteza
II Popravka pomagala 
Popravka proteza za gornje ekstremitete 
P01 Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)
P02 Bandaža nadlakatne proteze
P03 Bandaža podlakatne proteze
P04 Opravka mehaničke šake
P05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze
P06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
P07 Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze
Popravka proteza za donje ekstremitete 
P08 Korekcija ležišta
P09 Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala
P10 Korekcija visine proteze
P11 Laminacija nadkolenih proteza
P12 Laminacija podkolenih proteza
P13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza
Popravka invalidskih kolica 
P14 Opravka kočnice
P15 Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
P16 Opravka motora elektromotornih kolica
Popravka stomatoloških nadoknada 
P17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi
P18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi
P19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze
P20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze
P21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi
P22 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi
P23 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze
P24 Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze
III Zamena dela pomagala 
Zamena dela proteze za gornje ekstremitete 
 
A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi
A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
A07 Zamena nadlakatne suspenzije
A08 Zamena podlakatne suspenzije
A09 Zamena lakatnog zgloba
A10 Zamena ručnog zgloba
A11 Zamena estetske šake
A12 Zamena radne šake
A13 Zamena estetske rukavice
A14 Zamena mioelektrične šake
Zamena dela proteze za donje ekstremitete 
A15 Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi
A16 Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi
A17 Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi
A21 Zamena zgloba kuka
A22 Zamena dezartikulacionog kolena
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog
A24 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog sa frikcijom
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog
A27 Zamena skočnog zgloba
A28 Zamena stopala (plastika)
A29 Zamena nadkolene suspenzije
A30 Zamena podkolene suspenzije
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze
A33 Zamena adaptilnog fleksibilnog umetka kod uzdužno ovalnog ležišta na natkolenoj endoskeletnoj protezi
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi
Zamena dela ortoze 
A34 Zamena zgloba lakta
A35 Zamena suspenzijske trake
A36 Zamena zgloba kolena
A37 Zamena skočnog zgloba
A38 Zamena zgloba kuka
A39 Zamena Perštejn zgloba
A40 Zamena šina
A41 Zamena zatvarača za ortozu
Zamena dela invalidskih kolica 
A42 Prednja puna guma
A43 Prednji točak
A44 Zadnja spoljna guma
A45 Zadnja unutrašnja guma
A46 Zadnji točak
A47 Viljuška prednjeg točka
A48 Sedište za invalidska kolica
A49 Naslon za invalidska kolica
A50 Kočnica za invalidska kolica
A51 Zamena naslona
A52 Zamena sedišta
A53 Zamena pelote
A54 Zamena sigurnosnog kaiša
A55 Instalacija na elektromotornim kolicima
A56 Prekidač na upravljačkoj kutiji
A57 Komandna palica
A63 Četkice motora
A64 Zamena akumulatora za elektromotorna kolica
Zamena dela koncentratora kiseonika 
A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika
A66 Zamena creva za dovod kiseonika
Zamena dela kod slušnih pomagala 
A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal
Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora 
A68 Zamena baterija
IV Remont pomagala 
R01 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna-funkcionalna proteza) – zamena mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice
R02 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza – zamena estetske šake i suspenzije
R03 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza sa mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) – zamena mehaničke šake, rotora i suspenzije
R04 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna-funkcionalna) – zamena spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake i suspenzije
R05 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena – zamena estetske šake, estetske rukavice i suspenzije
R06 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) – zamena stopala, suspenzije, adaptera i potkolenog dela – maleola
R07 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpunu zavisnu od drugog lica – zamena oštećenih delova
R08 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpunu zavisnu od drugog lica – ojačana – zamena oštećenih delova
R09 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – zamena oštećenih delova
R10 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana – zamena oštećenih delova
R11 Elektromotorna invalidska kolica (sa dva akumulatora i punjačem akumulatora) – zamena oštećenih delova osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima