Penzija na kućnu adresu

Penzija na kućnu adresu bila je nekada uobičajena stvar. Zatim je, sve više penzionera počelo svoj novac da poverava bankama. Danas samo jedna grupa penzionera može da prima penziju „na ruke“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Propisi su, međutim, izmenjeni od 1. januara 2019. godine. Penzija od tog datuma može da se prima isključivo na tekući račun. Nove odredbe zakona odnose se na nove korisnike. Dakle, onima kojima je penzija stuzala na kućnu adresu zaključno sa decembrom 2018. godine, novac se i dalje isplaćuje na taj način.

Penzionera koji primaju penziju na kućnu adresu ima oko 250.000 od ukupno 1.660.000 koliko ih je na spisku Fonda PIO.

Isplata penzije u domu za stare

Kada je u pitanju korisnik koji je smešten u odgovarajuću ustanovu za smeštaj, na primer dom za stare, isplata penzije ili drugih prava ide preko te ustanove. U Fondu PIO su za Novosti objasnili da je moguće da se od penzije neposredno namiruju troškovi smeštaja, delimično ili u celosti. Preostali deo penzije ostaje na raspolaganju korisniku.

Isplata penzije u inostranstvu

Kada penzioner živi van Srbije novac se isplaćuje isključivo na devizni račun u banci koju korisnik izabere. O ovome korisnik mora da obavesti Fond  odgovarajućim dokumentom iz banke.

Isplata u inostranstvu je uslovljena često i dostavljanjem potvrda o životu. Potvrde o životu su potrebne kako bi se izbeglo da zbog kasnog saznanja o smrti korisnika dođe do velikog iznosa preplate i administrativne komplikacije.

Po želji korisnika isplata može da ide i preko ovlašćenog punomoćnika. Korisnici penzija i drugih prava mogu da dostave punomoćje overeno kod javnog beležnika ili druge ovlašćene institucije, na primer u konzulatu Srbije za seniore u inostranstvu, kojim se ovlašćuje osoba da u njihovo ime na svoj račun prima mesečni iznos prava. Ovakvo punomoćje važi do opoziva, odnosno smrti penzionera ili osobe koja je opunomoćena.

Dokumentacija i promene podataka

Od 2019. svi koji podnose zahtev za penzionisanje moraju da predaju i odgovarajuću potvrdu banke o otvorenom tekućem računu na koji će penzija biti uplaćivana. Adresa na zahtevu mora da se slaže sa onom iz lične karte. U protivnom penzioner može da ima problem sa isplatom novca, ali i u korišćenju zdravstvenog osiguranja.

Penzioneri imaju obavezu da o promenama koje su nastupile po ostvarivanju prava obaveste Fond PIO. Tako, na primer, korisnici porodičnih primanja treba da dostave obaveštenje o zaposlenju, a deca i o završetku školovanja. Svi moraju da prijave promenu adrese.

Posebno treba da vode računa inostrani penzioneri kojima u slučaju zaposlenja može da bude obustavljena isplata. O ovome obavezno treba da se informišu u državi čiju penziju koriste.

Fotografija: Penzin