DZ Sremska Mitrovica – Ambulanta Bešenovo

DZ Sremska Mitrovica – Ambulanta Bešenovo
  • Maršala Tita 1, Bešenovo

  • 22212 Sremska Mitrovica

  • tel: 022 666 285

  • web: www.dzsm.rs