Magazin Godine Srbija

USPS i USPVLS podnose Narodnu inicijativu za poništenje zakona o smanjenju penzija

Slika: transparent sa protesta penzionera 2016. U prvom planu pitanje: Ko troši naše penzije? U pozadini, pod kupolom Skupštine, možda leži odgovor.

Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije će zajedno sa Udruženjem sindikata pezionera Srbije 6. oktobra 2016. godine, u Narodnoj skupštini Srbije pokrenuti Narodnu inicijativu za donošenje Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Zakona o izmenama Zakona o PIO radi brisanja člana 80b, kojim je obustavljeno redovno usklađivnje svih penzija u Srbiji.

Donošenjem i primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija nanosi se šteta i vrši diskriminacija preko 740 000 penzionera, koji su radeći na složenijim i odgovornijim poslovima, uplatom doprinosa u PIO obezbedili penzije veće od 25.000 dinara.

Donošenjem i primenom ovakvog zakona srušen je i penzioni sistem Srbije i izvesnost penzija budućih penzionera.

Paralelno sa donošenjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, 2014. godine usvojene su i izmene Zakona o PIO (“SL glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), kojima je, između ostalog, članom 80b. obustavljeno redovno usklađivanje penzija svim penzionerima u skladu sa članom 80. Zakona, odnosno sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Srbije i rastom BDP.

Zakon o PIO, Član 80b – Izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

Na takav način su oštećeni svi penzioneri jer je prekinuta redovna revalorizacija vrednosti penzija iako je u međuvremenu došlo do znatnog povećanja potrošačkih cena i posebno komunalnih usluga, struje i poreza na imovinu.

Zbog toga je realna vrednost penzija umanjena a najveći broj penzionera doveden na ivicu egzistencije. Polazeći od neusklađenosti zakona sa Ustavom Srbije i međunarodnim aktima koje je potpisala država, u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, (“Sl. glasnik RS”, br. 48/94 i 11/98),. pokrenuli smo narodnu inicijativu za donošenje navedenih zakona.

Na osnovu odredbi Ustava Srbije da je penzija imovinsko pravo, Zakonom o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, bi se poništile i posledice njegove primene tj. sredstva koja su od svakog penzionera uzeta bi bila vraćena uz zakonsku kamatu.

Cilj pokretanja narodne inicijative je uspostavljanje ustavnosti i zakonitosti u Srbiji.

Kroz narodnu inicijativu ćemo informisati oštećene građane i javnost Srbije da je smanjivanje i obustavljanje usklađivanja penzija, izvršeno na neustavan i diskriminatorski način, pre korištenja drugih načina obezbeđenja sredstava u PIO fondu i budžetu Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije predviđeno vraćanje zadržanog dela penzije a vremenski rok primene Zakona nije određen. Obustava redovnog usklađivanja penzija također nije vremenski Zakonom određena.

Na osnovu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi (“Sl. glasnik RS”, br. 48/94 i 11/98), potrebno je da Narodnoj skupštini Srbije, radi pokretanja zakonodavne procedure, dostavimo najmanje 30.000 potpisa, koji će se prikupljati u vremenu od samo sedam dana.

U okviru narodne inicijative organizujemo protest svih pezionera 1. novembra 2016. godine u 11:00 časova na trgu Nikole Pašića.

O vremenu i mestu prikupljanja potpisa za narodnu inicijativu građani će biti obavešteni pravovremeno.

Obaveštavamo građane da će neka udruženja pod patronatom stranaka na vlasti plagirati našu inicijativu uz objašnjenje da se može podržati samo jedna. Ne postoje zakonska ograničenja u podršci zakonodavnih inicijativa – navodi se u saopštenju.

Pozivamo sve građane sa biračkim pravo u Srbiji, udruženja penzionera i sva druga udruženja građana, sindikate i političke stranke da podrže narodnu inicijativu potpisivanjem i organizovanjem prikupljanja potpisa u dogovoru sa nama.

Prilozi:

 1. Predlog Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivnju načina isplate penzija
 2. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
 • SUGESTIJA INICIJATIVNOM ODBORU I ODBORIMA KOJI ĆE PRIKUPLJATI POTPISE GRAĐANA KOJI UČESTVUJU U NARODNOJ INICIJATIVI USPS I USPVLS – SPOJITE MLADOST I ISKUSTVO!
  Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo!
  Prikupljanje potpisa građana koji podržavaju Narodnu inicijativu USPS i USPVLS potrebno je završiti u roku od 7 dana, u uslovima kada će biti nastojanja od strane pojedinih udruženja ili organizacija da se prikupljanje potpisa građana opstruiše.
  Predlažem vam da nastojite SPOJITI MLADOST i ISKUSTVO, uspeh neće izostati! U godinama smo kada imamo decu i unučad, deo njih su studenti ili učenici srednjih škola, punoletni građani R. Srbije.
  Stupite u kontakt sa studentskim organizacijama, sindikalnim aktivistima u srednjim školama, formalnim i neformalnim vođama – liderima studenata na pojedinim fakultetima ili učenika u srednjim školama. Upoznajte ih sa ciljevima Narodne inicijative, ukažite da su penzije ili plate smanjene njihovim roditeljima i njihovim profesorima, da su time i oni pogođeni, animirajte ih da pozovu svoje kolege studente i učenike, a profesori – sindikalni aktivisti svoje učenike, da potpisom podrže Narodnu inicijativu USPS i USPVLS.
  Štand odbora koji će prikupljati potpise građana može da bude npr. na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu, na platou Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, na adekvatnom mestu u Nišu i Novom Sadu, …
  Narodna inicijativa će imati veću težinu ako u istoj učešće masovnije uzmu mladi, na kojima je budućnost Srbije, a ne samo mi penzioneri. Naše je bilo, njihovo tek dolazi!
  Mogu se potpisi građana prikupljati na gradskim trgovima, ispred pijaca, supermarketa, na drugim mestima gde je veća frekvencija građana. Prisetite se koliko puta ste prošli pored nekog štanda gde je neko nešto nudio, prikupljao neke potpise, … a u žurbi se niste na štand ni osvrnuli.
  Nemojmo dozvoliti da nam se dešava nešto slično. Igrati treba na sigurno, kategorije građana od kojih očekujemo da potpišu Narodnu inicijativu treba na vreme informisati, animirati i mobilisati da to i učine.
  Izrazio sam svoju sumnjam u ishod Narodne inicijative u Narodnoj skupštini, ALI MI JE I TE KAKO STALO DA PRIKUPLJANJE POTPISA GRAĐANA ZA NARODNU INICIJATIVU BUDE USPEŠNO!
  Ukoliko smatrate da predlog ne zaslužuje pažnju jednostavno ga zanemarite.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija