Lične finansije Moja Penzija Zakoni

Ugovor o doživotnom izdržavanju: Zakon, praksa i primer

Zakon o nasleđivanju, u Članu 194. navodi: Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

[maxbutton id=”3″]

 

Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najčešćih i najznačajnijih naslednopravnih ugovora u našem pravu i regulisan je odredbama člana 194. do člana 205. Zakona o nasleđivanju.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pisanom obliku i mora da bude overen kod sudije:

Zakon o nasleđivanju, Član 195: Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom, ugovor je ništav.

Overa ugovora o doživotnom izdržavanju može se podneti osnovnom sudu u mestu u kojem se nalazi nekretnina, ako je nekretnina predmet ugovora. Ako je predmet ugovora neka druga imovina, onda se on može overiti u bilo kojem osnovnom sudu. Uz predlog treba odneti i dokaze o vlasništvu imovine navedene u ugovoru. Po prijemu dokumentacije, sud će zakazati ročište na kojem će sudija overiti ugovor. Tek tada se ugovor smatra zaključenim.

Šta podrazumeva doživotno “izdržavanje”?

Zakon o nasleđivanju u poslednjem stavu člana 194. eksplicitno navodi šta se smatra “izdržavanjem”:

Član 194, stav 3: Ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe.”

Dakle, obaveza davaoca izdržavanja se ne sastoji samo iz materijalnih činidbi, već i iz moralnih obaveza koje je on ovim ugovorom dužan da ispuni, navodi sajt Paragraf.

U vezi sa tim, najbolje je citirati rešenje Okružnog suda u Beogradu od 2004. godine:

”ova vrsta obaveze podrazumeva staranje i brigu o primaočevoj ličnosti i čitav niz ličnih usluga koje su uslovljene socijalnim i kulturnim potrebama i načinom života primaoca izdržavanja pre zaključenja ugovora (poseta rodbine i prijatelja, poseta kulturnim ustanovama, nabavljanje literature za čitanje i dr.).”

Dok se materijalne obaveze mogu izvršavati i posredstvom trećih lica, obaveze vezane za negu i staranje o primaocu izdržavanja, moraju se ispunjavati isključivo putem ličnog kontakta dve ugovorne strane (davaoca i primaoca izdržavanja).

Ugovor o doživotnom izdržavanju može biti sklopljen i u korist izdržavanja više lica:

Zakon o nasleđivanju, Član 197: Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno za dvoje ili više lica, svako od njih ima zasebno pravo na određena davanja i činjenja.
Treba imati u vidu da je ugovor o doživotnom izdržavanju prvenstveno ugovor između fizičkih lica koje ne vezuje radna delatnost davaoca izdražavanja:
Zakon o nasleđivanju, Član 196: Ništav je ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Paragraf upozorava da je ugovor o doživotnom izdržavanju često predmet sudskog spora posle smrti primaoca izdržavanja. Obimna sudska praksa pokazuje da sudovi tumače i primenjuju ugovor o doživotnom izdržavanju pre svega u interesu primaoca izdržavanja, kao slabije ugovorne strane, posebno u pogledu:

 • svrhe zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju, koja se ne svodi samo na potrebu za materijalnim davanjima, već obuhvata i pružanje odgovarajuće nege, zbog čega ovaj ugovor ima i porodičnu i socijalnu dimenziju.
 • obaveze kontinuiranog davanja izdržavanja – davalac izdržavanja dužan je da svoju obavezu ispunjava onako kako je to najpogodnije za primaoca izdržavanja;
 • neizvesnosti (aleatornosti) ugovorne obaveze davaoca izdržavanja koja se odnosi na dužinu života primaoca izdržavanja, zbog koje se ne može unapred odrediti da li postoji srazmera uzajamnih davanja (visina troškova i koristi od predmeta ugovora koji primalac ostavlja), s tim što se aleatornost ugovora o doživotnom izdržavanju ne procenjuje samo prema vremenskom razmaku između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja, već prema svim okolnostima konkretnog slučaja;
 • neprenosivosti obaveze davaoca izdržavanja na treće lice, s obzirom da primalac izdržavanja prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju očekuje da će se davalac izdržavanja starati o njemu u slučaju bolesti i starosti i upravo zbog toga se odlučuje da ugovor zaključi sa određenom osobom, zbog njenih osobina;
 • mogućnosti primaoca izdržavanja da raspolaže imovinom koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju za vreme trajanja tog ugovora, a u cilju zaštite interesa primaoca izdržavanja, koji ostaje vlasnik svoje imovine sve do svoje smrti.

U Zakonu o nasleđivanju, članovi 201 i 202, definišu se i dva razloga za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju:

 • Raskid ugovora zbog poremećenih odnosa
 • Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Paragraf takođe napominje da je “ovaj i ovakav ugovor, veoma često, predmet kontroverzi, jer veoma često se istim, iz nasledstva, na posredan način isključuju zakonski naslednici, te se veoma često dešava, da epilog istih budu dugi i iscrpljujući sudski postupci, upereni protiv davaoca izdržavanja, tužbom za raskid ili poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju”.

Razlog koji naslednici često navode jeste nesposobnost za rasuđivanje davaoca izdržavanja prilikom zaključenja Ugovora. Ili eventualno, neispunjenje ugovornih obaveza na strani davaoca izdržavanja, odnosno njihovo rđavo ispunjenje.

Sudska praksa je stala na stanovište da je forma ugovora o doživotnom izdržavanju propisana u interesu ugovornih strana, prvenstveno primaoca izdržavanja, pa se u svakom slučaju ceni da li je povreda forme dovoljan razlog za ništavost ugovora, na primer:

 • U slučaju kada primalac izdržavanja nije na svom jeziku bio upozoren da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu, sud je zauzeo stav da se radi o povredi forme koja dovodi do ništavosti ugovora.
 • U drugom slučaju, sud je ocenio da činjenica da primalac izdržavanja, iako pismen, nije potpisao ugovor, već je na ugovor stavio otisak prsta, ne utiče na punovažnost ugovora, kao i da ugovor o doživotnom izdržavanju može biti raskinut i neformalnim sporazumom.

U ovom pravcu kreće se sudska praksa koja u interesu primaoca izdržavanja pruža pravnu zaštitu i neimenovanom kvaziugovoru o doživotnom izdržavanju („nepravi ugovor o doživotnom izdržavanju“), koji nije zaključen u formi propisanoj Zakonom o nasleđivanju, ako je u skladu sa opštim pravilima ugovornog prava, odnosno sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Takvu zaštitu uživaju i drugi pravni poslovi, npr. ugovor o poklonu ili neki neimenovani ugovor o prenosu svojine na nepokretnosti, ako sadrže odredbu o obavezi izdržavanja, piše Paragraf.

Primer ugovora o doživotnom izdržavanju

(Primer preuzet sa sajta “U pravu si!“)

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Zaključen dana xx.xx.xxxx. godine u xxx(mesto) između:

 • [Ime i prezime] iz [mesto], [ulica],[broj] (dalje: Davalac izdržavanja) i
 • [Ime i prezime] iz [mesto], [ulica], [broj] (dalje: Primalac
  izdržavanja)

Član 1

Primalac izdržavanja je jedini i isključivi vlasnik stana na adresi [mesto], [ulica], [broj], površine 25m2, sagrađen na parceli br. xxxxxxx K.O. [broj i ime katastarske opštine], pa se sporazumeo sa Davaocem izdržavanja i želi da ga ovaj doživotno izdržava, hrani, odeva, neguje i pazi, u bolesti odvodi do lekara i snosi troškove medicinskog lečenja, da ga posle smrti sahrani na primeren način, podigne nadgrobni spomenik i izda podušje po mesnom običaju, a u naknadu za sve to, Primalac izdržavanja ostavlja u svojinu Davaocu izdržavanja celokupnu ovde opisanu nepokretnost, sa pokretnim stvarima i to: frižider, veš-mašina, šporet, tv aparat, trpezarijski sto i četiri stolice, garderober, komoda, krevet.

Član 2

Davalac izdržavanja se obavezuje da doživotno izdržava Primaoca izdržavanja na način i pod uslovima opisanim u članu 1 ovog Ugovora.

Član 3

Predaja nepokretnosti i pokretnih stvari Davaocu izdržavanja odlaže se do smrti Primaoca izdržavanja.

Član 4

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog Ugovora, ukoliko se međusobni odnosi ugovarača toliko poremete da postanu nepodnošljivi ili ako druga strana ne bude ispunjavala svoje obaveze.

Član 5

Sve troškove overe i realizacije ovog Ugovora plaća Davalac izdržavanja u celosti.

Član 6

Davalac izdržavanja može na osnovu ovog Ugovora upisati u javne knjige prava iz ovog ugovora, bez ikakve dalje saglasnosti i prisustva Primaoca izdržavanja.

Član 7

Eventualni sporovi koji nastanu iz ovog ugovora rešavaće se pred nadležnim sudom u Beogradu.

Član 8

Ovaj Ugovor sačinjen je u 8 istovetnih primeraka, od kojih dva pripadaju Primaocu izdržavanja, dok 6 primeraka pripada Davaocu izdržavanja.

DAVALAC IZDRŽAVANJA                                   PRIMALAC IZDRŽAVANJA


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

42 Comments

Click here to post a comment
 • Da li ugovor o dozivotnom izdrzavanju sklopljen 2010 overen od strane sudije, mora sad ponovo da se overi pred javnim beleznikom.
  hvala

  • To svakako morate proveriti kod nekog notara (mada bi po logici stvari ugovori trebalo da zadrže važnost, ali kod nas se to nikad ne zna šta može da im padne na pamet)

 • Da li Ugovor o dozivotnom izdrzavanju, moze da raskine Primaoc izdrazavanja bez znanja i prisustva Davaoca izdrzavanja?

  Unapred hvala

 • Postovani,
  Moj otac ima 84 godine i jos uvek je ziv. Ima mene i sestru kao zakonske naslednike. Posecujemo ga i brinemo o njemu,ali sa njim zivi moj sestric (tj. sestrin sin)koji se u medjuvremenu ozenio,dobio dete sto je lepo. Iz tog razloga nisam hteo da zapitkujem da li mi neko radi o glavi,verujuci toj deci (sestricu i snaji). Ali ono sto nije lepo je: da kada sam pre neki dan dosao u posetu ocu,meni je “snaja” rekla kako za mene vise nema mesta u tom stanu,stanu u kome sam rodjen.
  I sestra i ja smo potpuno zbunjeni. Ja nisam hteo da se svadjam,a otac nije znao da mi kaze sta je potpisao i gde se taj papir nalazi. Da li je on izmanipulisan,ja ne znam,pa se iz tog razloga obracam Vama.
  -Zelim da Vas pitam,gde i kako mogu da proverim da li je neki ugovor sa njim napravljen,bez mog i sestrinog znanja ?
  -Da li takav neki ugovor moze da se obori,ukoliko postoji,i kakva su moja prava jer sam i ja stambeno neobezbedjen,imam zenu,nadamo se detetu,ali zivimo kao podstanari u blizini mog oca,upravo iz razloga brige o njemu?
  -Posto on ne zna sta je potpisao,molim vas recite mi kako i gde to da proverim ?

  Unapred zahvalan,

  Dragan Dimitrijevic

  • Poštovani, najbolje je da se odmah obratite nekom advokatu koji se bavi ovakvim slučajevima. Stvar jeste prilično komplikovana, i postoji mnogo varijanti koje mora angažovani advokat da rešava, a pitanje je i koliko energije imate za ono što tek može da se desi, kako za života oca, tako i kasnije. Bez advokata ništa.

    • Zaista, samo Vam možemo reći, iz iskustva, da tu postoji bezbroj scenarija u praksi koje Vam samima nikad neće pasti na pamet, a jednom, kad se završi, bićete stručnjak za ostavinsko pravo. Jedino što je izvesno jeste da će trebati živaca (i to toliko živaca i želudca da ni novac koji treba potrošiti nije neka značajna stavka u ukupnom zbiru).

 • Postivani,
  Ima indicija da moja majka iz razloga naklonisti prema svom sinu,mom bratu namerava da ostavi testament ili uz njegov nagovor mozda sklope i ugovir o dozivotmom izdrzavanju.
  Naravno,njen je stav da je moj brat tradicionalno naslednik,bez obzira sto on ne zivi u tij kuci i imsnju,a da sestra i ja nemamo moralno pravo na tu imovinu.
  Molim Vas za savet sta sestra i ja sa zakonskog stanovista mozemo da uradimo i koja su nasa prava?
  Hvala unapred.
  Sofija

  • Poštovana, ne možete na sajtovima kao što je Penzin dobiti ikakve pouzdane informacije, ali, ono što znamo iz životnog iskustva, pred Vama i sestrom je najmanje godinu dana, a verovatno i 2-3 puta više, sudskog postupka u kom ćete osporavati eventualni ugovor između brata i majke, ili testament, i vrlo je moguće da ćete dobiti pošto je naša pravosudna praksa mahom naklonjena svim članovima jednako, pa tako, i da se neko savesno godinama stara o nekome po osnovu ovakvog ugovora, a deca se istoj toj osobi ne javljaju godinama, na kraju bi deca verovatno uspela da ugovor obore. Ono što Vama sada treba jeste svest o tome da ništa nije gotovo sve i da postoji ugovor, ali i da će sudski postupak biti naporan, i bolan. Ovo možete pokušati rešiti isključivo nalazeći valjanog advokata sa iskustvom u ovakvim sporovima. Naravno, za osežaj nepravde koji izazovu tako bliske osobe – leka nema.

 • Postovani
  Moja majka je potpisala sa mojim dedom ugovor o dozivotnom odrzavanju ali on vecinu vremena provodi kod moje tetke a kod nas je povremeno. Sada imam pitanje da li moja tetka moze da ospori taj ugovor sobzirom da je on od sada prijavljen kod nje, inace i mi i tetka zivimo u istom mestu i to sto je on kod nje je iskljucivo dedina odluka?

  • Poštovani… verovatno da se može osporiti jer prijava stanovanja na nekoj adresi predstavlja prilično snažan argument na sudu.
   P.S. doživotno IZdržavanje

 • Da li neko mozda zna koliko je obicno cena overe ugovora o dozivotnom izdrzavanju kod notara? (U pitanju kuca od 45m2 na zvezdari) hvala unapred

 • Da li neko ko nema primanja, a uz to je oženjen i ima dece, može da bude davalac izdržavanja osobi koja je u trenutku potpisivanja ugovora imala 87 godina?
  Primalac izdržavanja je nakon potpisivanja ugovora živeo mesec dana, što jasno dovodi do činjenice da je cilj ugovora bili isključivo materijalana korist i izigravanje prava zakonskih naslednika.
  Da li ima osnova za poništavanje ugovora o doživotnom izdržavanju?

  • Poštovani, svaki ugovor o izdržavanju i nastaje kao dogovor u kom jedna strana ima koristi za života a druga nakon smrti primaoca izdržavanja, tako da tu ništa nije sporno. E sad, možete detaljnije pročitati tekst iznad pa doneti zaključke šta možete učiniti i kome se obratiti.

 • Postovanje

  Imam sacinjen i overen u sudu ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa ocem. otac se razboleo i dodeljen mu je staratelj od strane Centra za socijalni rad jer je utvrdjeno da nema poslovnu sposobnost. Staratelj je moj polubrat iz ocevog prvog braka koji sa ocem nije nikakve odnose vise od 20 godina. Posto zivim sa ocem citav svoj zivot, moj i bratov odnos takodje ne postoji ili je jako mali. U ugovoru postoje moje odredbe kao davaoca izdrzavanja i postoji clan koji odredjuje da otac samostalno ucestvuje sa penzijom u svom izdrzavanju. Sada umesto njega to radi (ucestvuje) staratelj. prihodi od staratelja za ocevo izdrzavanje su minimalni. kada upitam gde je ostatak penzije on mi odgovori da je on duzan da se pravda centru za SR. Da li postoji mogucnost da nekako dodjem do cele penzije s obzirom da sam nezaposlen i da nemam mogucnost zaposlenja jer sam vezan ugovorom na dvorbu. hvala unapred

  • Poštovani, morate proveriti sve kod lokalnog PIO, i lokalnih institucija. U krajnjoj liniji pokušajte da se konsultujete sa nekim advokatom koji se bavi tim pitanjima.

   • Da li je moguce pisati zalbu na rad centra tj. na resenje da se bas on postavi na tu poziciju iako su znali da buduci staratelj i sticenik nisu komunicirali 20 godina? koji je postavio staratelja i nije bio na terenu 4 meseca? staratelju su ostavljene odvezane ruke da radi sta zeli. kome mogu da se obratim sa zalbom? Hvala jos jednom.

    • Adresa su iste institucije u kojima su odluke donete, kod kojih mogu da se traže revizije, ali, ako nisu zainteresovani, u obavezi su da vas obaveste koji su pravni lekovi na raspolaganju. Zaista je savet da se obratite nekom advokatu koji ima kapacitet i iskustvo da preuzme slučaj ako postoji realan osnov da se slučaj može dobiti.

 • Imam sa ocem ugovor o dozivotnom izdrzavanju tipskog karaktera. imam sestru koja je sa majkom takodje imala ugovor za njen stan, a ja sa ocem za kucu. otac je radio i Nemacku i ima nemacku penziju. Ugovori su sklopljeni 1997 g. majka umire 2013 g sestra realizuje svoje ugovor. usmeno smo se dogovorili i imamo idealne odnose jer nam sve stanove otac kupio i rekao je da ce on majku da izdrzava i sebe u usmenoj formi. Otac se razboli 2009 psihijatrski pacijent ” Laza L”. svoju penziju je podizao sam i ja sam bio ovlascen ali pravilo banke je da ja mogu 5 puta a on je morao sesti put u banci da ptpise. ove godine bolest se pogorsava i banka nas upucuje na centar za privremeno starateljstvo. ovde nastaje moj problem. Ja nemogu da budem staratelj zbog ugovora. Hoce da ga lise poslovnosti ja potpisujem da moze sestra da bude staratelj da podize penziju( sadje to u toku) ali centar preti i sestri da nije podobna. Meni prete da ce da mi raskinu ugovor, jer ja trebam od svojih srestava da ga izdrzavam, a njemu je potrebno 24 sata nadzor strucnog lica. pripremio sam dokumenta za sud za lisavanja, a tek za to treba novca. KOLIKA SU OVLASCENJA CENTRA DA MOGU DA NAM ZABRANE KORISCENJA NJEGOVE PENZIJE ZA SVE NJEGOVE POTREBE. PROBLEM JE NASTAO STO OTAC OD MARTA OVE G. NEMOZE DA SE POTPISE I NE VLADA SA SOBOM. DA LI ZAISTA MOZE CENTAR DA MI OSPORI UGOVOR? I SESTRI DA NEDA STARATELJSTVO IAKO IM JE DALA SVA DOKUMENTA O NJENOJ PODONOSTI? HVALA VAM I IZVINITE NA DUGACKOM TEKSTU.

  • Poštovani, obavezno se obratite nekom advokatu, suviše je kompleksna stvar da biste tražili odgovore putem interneta. Nismo u materiji detaljno, možda možemo da Vam potražimo ili preporučimo neki stručni savet. Ako želite napišite nam mejl na penzin.srbija@gmail.com

 • Postovani.
  Otac je umro prije 8g, i nakon ostavinske rasprave ja sestra i brat smo se odrekli sve imovine u korist mame. Brat se u medjuvremenu razveo, ozenio dr.zenom i otisak da zivi u dr.gradu. Sa mnom, mamom i sekom ne prica vec 4g, jer mama nije htjela prodati stan kad se razveo da bi mu kupila u dr.gradu da bi on imao gdje zivjeti. Od tad je ne posjecuje, ne zove i uopce se ne brine. Posto je mama srcani bolesnik rijesila je da napravi ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa mnom i sekom. Ja bih dobila stan, seka poslovni a njemu bi testamentom dodijelila porodicnu kucu sa 2 sprata. Znaci da ga opet ne iskljucuje iz nasljedstva. Mene zanima, da li on moze osporiti ove ugovore. Posto smo ga pitale da se dog.oko imovine on je rekao da ce svaku odluku osporavati i da zeli udio u imovini 1/3.

  • Poštovana, ne znamo šta da Vam kažemo. U praksi sudovi dopuštaju višegodišnja osporavanja i kad su situacije sasvim jasne, kad postoje validni ugovori, itd. Ono što je važno jeste da ste vas tri učinile što je do vas. Ako on želi da ospori to svakako može pokušati i taj proces može trajati dugo. Nažalost, postoji mogućnost da sud presudi u njegovu korist bez obzira na sve, ali vi se borite da se ispoštuje majčina volja i ugovori koje imate sa njom. Naoružajte se strpljenjem i živcima. I puno sreće da odbranite svoja prava.

   • Mi smo pokusavale nekoliko puta da se dog.sa njim. Cak smo mu predlagale da on kaze sta zeli od imovine kako bi svi bili zadovoljni sto je ujedno i mamina volja. Medjutim, on je htio da proda i stan i prostor kako bi sebi kupio novi stan ne obaziruci se ni na mene ni na seku. Ja nisam udata, mlada sam djevojka koja sa majkom zivi i koja o njoj brine. Seka koja je udata, nas svakodnevno posjecuje. On se sad jos vise naljutio jer zeli da u svemu ima udio sto po nekim moralnim i vjerskim osnovama nista ne zasluzuje jer je kao brat trebao da se stara o nama. Pokrenule smo vec postupak. Pa vidjet cemo kako ce ispasti. Znaci da bi mogao i dobiti i izgubiti, zavisi kako sud presudi. Na kraju krajeva on i nece ostati bez icega. Cak dobiva i vise od pola.

 • Moje postovanje zakljucio sam ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa poznanikom koji je bio pri cistoj svesti i pameti prilikom zakljucenja ugovora s obzirom da je imao 84 godina pregledao ga je psihijatar i imam misljenje doktora,a javni beleznik je overio ugovor,proslo je 2 meseca od ugovora i primalac je preminuo,ja sam ga sahranio i sve obavio po verskim obicajima…iza sebe ima rodjenu sestru i sinovicu dobio sam poziv za sudsku raspravu.moje pitanje je da limogu na sudu da mi pobiu ugovor i ako mogu zbog cega,ugovor je validan koja su njihova prava i zbog cega unapred hvala

   • da li ima veze na duzinu ugovora s obzirom da je 2 meseca da li se ugovor moze ponistiti,hvala.

    • Šta Vam znači da Vam pričamo o teoriji? Da je ugovor sklopljen u najboljoj nameri ugovornih strana, da u trenutku sklapanja nisu postojala nikakva saznanja ni naročiti nagoveštaji o izrazito kratkom roku trajanja ugovora, itd. Morate pitati advokata. Naročito ako one mogu da dokažu da postoji medicinska dokumentacija koja pokazuje je postojala opravdana bojazan da će ugovorna obaveza trajati kratko, s obzirom na zdravstveno stanje…

 • Pozdrav,
  Moj stric je sacinio ugovor o izdrzavanju mog oca u vrijeme kada smo ja i braca bili maloljetni, i tada smo bili saglasni sa tim, jer je stric trebao da mu zavrsava papire za dobijanje penzije i djelimicne invalidske penzije. Nakon oko 10tak godina odnosi su se polako mijenjali i stric vec jasno pokazuje da zeli da mene i bracu zeli odstraniti od nasledstva mog oca (jer ugovorom o izdrzavanju se prepisuju sva imovinska prava primaoca starateljstva u korist davaoca starateljstva, nakon smrti primaoca starateljstva). Da li je to dobar osnov za pobijanje ugovora, da li mi treba neki dokaz za pokretanje ponistenja ugovora?

  • Poštovani,
   Nikako ne možemo da Vam damo odgovor na ovu vrstu pitanja. Mi prenosimo tekstove na ovu temu, ali nismo pravnici. Morate se obratiti nekom advokatu.

 • Ne gubite vreme, covek govori uopsteno, nerazumem svrhu svega ……………….

 • Postovani,

  moja sestra i ja smo odrasle sa bakom. Ona ima dva sina, naseg oca i strica. Kada je deda urmo ( bakin suprug) ona su njih troje na sudu podelili imovinu tao da je baka dobila kucu za sebe. Ona zeli da ta kuca pripada nama. Mi smo potpisali ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ali ja zivim u inostranstvu ( staram se o materijalnoj pomoci) a sestra zivi na drugoj adresi( ali je baka kod nje kad god pozeli, koliko god pozeli i kada je bolesna) Baakina zelja je da ostane u svojoj kuci za zivota, ali u slucaju bolesti bi presla kod sestre. Mi znamo( sestra, baka i ja) da ce stric uraditi sve da ponisti ugovor. Zanima me da li je to moguce, i da li da promenimo ugovor? Zelja nase bake je da ta kuca ostane nama, a mi cemo naravno uraditi sve sto je potrebno da njena starost bude lepa. Unapred hvala :)

  • Poštovana,
   Nismo merodavni da dajemo odgovore na ovakva pitanja, morali bi da se obratite nekom pravniku.
   Većina ugovora o doživotnom izdržavanju je lakooboriva.

 • Postovani, da li ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze da se potpise sa dva lica tj dve unuke koje bi me podjednako izdrzavale i koje dele imovinu na pola ili sa svakom poseban ugovor za po polovinu imovine?hvala unapred

  • Poštovana,
   Mi nismo pravnici. To pitanje morate postaviti njima.
   Žao nam je što ne možemo da vam pomognemo.

 • Poštovani,
  Moj otac je zaključio uogovor o doz. izdrzavanju kojim je prdvidjeno da nasledi kuću i plac. U toku godina izdržavanja došlo je do promene imovinskog stanja, kuća i plac su zamenjeni za stanove a nije se napravio aneks ugovora o dož. izdržavanju. Sada je prminuo primalac izdrž. a moj otac nema prava da se upise na novonastalu imovinu. On sada bukvlno ne moze da dobije ništa. Kakva je praksa o tome? Kako da nadoknadi štetu, tj. troškove kao davalac izdržaanja?
  Unapred hvala!

  • Poštovana,
   To pitanje morate postaviti nekom advokatu. Nije da ne želimo, mi jednostavno ne možemo da odgovaramo na ovu vrstu specifičnih pitanja.

 • Moja pokojna tetka je 2007 god napravila ugovor o doživotnom izdržavanju, tipskog karaktera. 2013 u martu pokreće tužbu za raskid ugovora nezadovoljna odnosim davaoca sa kojim ne živi u zajednici.Posle operacije krajem 2013 umire pre početka rasprave. Meni testamentom ostavlja sve i ja preuzimam tužbu za raskid ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza jer smatra da je bila u zabludi. Proces je u toku. Moje pitanje je: kakve su mi šanse kao testamentalni naslednik da raskinem taj ugovor. Da li ima neka knjiga sa primerima iz sudske prakse a vezane za moj slučaj.Nadam se odgovoru. Srdačan pozdrav

  • Poštovani,
   Kao što ste mogli da pročitate u drugim odgovorima na ovu temu – mi ne možemo da Vam damo odgovor na ovu vrstu pitanja. Mi nismo pravnici. Što se tiče šansi, to je pogotovo pitanje za nekog pravnika ko se bavi upravo ovom vrstom prava.
   Žao nam je što nismo mogli da Vam pomognemo.
   S poštovanjem,
   Redakcija portala Penzin.rs

 • Postovanje,
  Moja mama je sklopila ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa jednim gospodinom na cije ime se i vodi stan. Izdrzavala ga je oko 12 god i njega i njegovu suprugu. Potomke nemaju. Na kraju oboje sahranila. Medjutim supruga je izmanipulisana od strane nekog prijatelja koji se tu uselio posto je ona 4 god kasnije preminula. Zanima me da li supruga ili taj njen prijatelj mogu da naprave neki njihov zasebni ugovor ili pak da supruga ospori ovaj sa mojom majkom? Moja mama je sahranila i gospodina a i njegovu suprugu. Hvala

  • Poštovani,
   Mi nismo pravnici, a i Vaše pitanje se ne razume najbolje. Svejedno, trebalo bi da kontaktirate neku advokatsku kancelariju.

 • Poštovani, sklopila sam ugovorom o doživotnom izdržavanju i o poklonu sa mojim ocem pre 25. godina. To smo uradili jer je moj brat maltretirao mog oca i majku. Sada posle 25. godina otac se pomirio sa sinom, razveo se od moje majke i podneo je tužbu o raskidu i jednog i drugog ugovora. Napominjem da nikakvih problema sa moje strane nije bilo u vezi izdržavanja, niti se on žalio. Htela sam da pitam koja su moja prava posle 25. godina, da li imam neku odštetu za sve ove godine, on ima 76. godina.

  • Poštovana,
   Mi nikako ne možemo da Vam odgovorimo na pitanje. Morate se obratiti nekoj advokatskoj kancelariji.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija