Početna Magazin Godine Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (USPS i USPVLS)

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (USPS i USPVLS)

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (USPS i USPVLS)

Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, podneli su Narodnoj skupštini Republike Srbije, 6. oktobra 2016. godine, dva zakonska predloga od kojih je jedan „Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“. Njega u ovom članku u celini prenosimo.

NARODNA INICIJATIVA

PREDLOG  Z A K O N A
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13, 75/1014, i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon),
briše se član 80b.

Član 2.

Član 155. menja se i glasi:

„Član 155

Upravni odbor fonda ima 15 članova, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i to:

  1. 5 članova iz reda korisnika prava, na predlog udruženja penzionera osnovanih na nivou Republike, koja imaju najveći broj članova. Udruženja penzionera podnose dokaz o broju registrovanih članova ministarstvu nadležnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.”
  2. 5 članova iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnih sindikata osnovanih na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji imaju najveći broj članova;
  3. 2 člana predstavnika poslodavaca, jedan predstavnik Unije poslodavaca i jedan predstavnik ministarstva državne uprave;
  4. 2 člana predstavnika Vlade Republike Srbije (po jedan iz Minisarstava finansija i Ministarstva za rada);
  5. 1 član predstavnik najvećeg reprezentativnog sindikata zaposlenih Fonda PIO;

OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz člana 70. Ustava kojim je propisana obaveza Republike Srbije da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Vlada republike Srbije ima obavezu redovnog usklađivanja penzija jer bi u suprotnom penzioneri bili dovedeni u nepovoljan finasijski i socijalni položaj zbog ivflatornog umanjenja stvarene vrednosti njihovih penzija.

Izmenama Zakona o PIO (Službeni glasnik RS broj 142/2014 je usvojen član 80b, kojim je regulisano da:“ Izuzetno od člana 80. Ovog zakona , za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (Službeni glasnik RS broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet! Takvim zakonskim rešenjem obustavljeno je zakonito usklađivanje penzija u skladu sa porastom cena na malo i rastom BND, pa su penzije znatno obezvređene i najveći broj penzionera doveden na ivicu egzistencije i stanje gladovanja.

Izmenama Zakona o PIO ) Službeni glasnik RS broj 75/2014, sastav Upravnog odbora je od 21 člana smanjen na 7 članova tako da su u njemu bili:

  1. četiri člana na predlog ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministra nadležnog za poslove finansija;
  2.  jednog člana iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji ima najveći broj članova;
  3. jednog člana iz reda poslodavaca, na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koje ima najveći broj članova;
  4. jednog člana iz reda korisnika prava, na predlog udruženja penzionera osnovanog na nivou Republike, koje ima najveći broj članova. Udruženje penzionera podnosi dokaz o broju registrovanih članova ministarstvu nadležnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.”

Na ovakav način je, pod izgovorom racionalizacije troškova poslovanja Fonda PIO, izmenjena struktura upravnog odbora i obezbeđena većina članova koje delegiraju ministarstva Vlade Republike Srbije, odnosno Fond PIO je podržavljen.

U Upravnom odboru Fonda PIO treba da budu većinski određeni predstavnici onih koji su uplaćivali i uplaćuju doprinose, odnosno zaposleni i osiguranici odnosno penzioneri.

Predlažemo da članove upravnog odbora predlože 5 najvećih reprezentativnih sindikata zaposlenih i 5 najvećih reprezentativnih udruženja penzionera, 2 predstavnika poslodavaca od toga predstavnik Unije poslodavaca i predstavnik Republike Srbije kao poslodavca koga predstavlja Ministarstvo za državnu upravu, 2 prestavnika Vlade Republike Srbije koje predlažu Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za rad, 1 predstavnik zaposlenih u Fondu PIO koga predlaže najveći reprezentativni sindikat zaposlenih u Fondu PIO, tako da članovi u Upravnom odboru, radi kvalitetnog odlučivanja, budu pravne, medicinske, ekonomske i finasijske struke.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

UZ ČLAN 1:

Navedenom odredbom briše se član 80b kojim je redovno usklađivanje onemogućeno.

UZ ČLAN 2:

Predloženim odredbama propisuje se sastav upravnog odbora i obezbeđuje većinsko upravljanje Fondom PIO od strane onih čijim finasijskim sredstvima fond raspolaže. Prethodnim zakonskim rešenjima fondom su većinski upravljali predstavnici države odnosno stranaka na vlasti pa je to mogao biti uzrok nedomaćinskog poslovanja i nepotpune kontrole zakonitosti rada i finansijskog poslovanja Fonda PIO. Učešćem predstvnika većeg broja sindikata i udruženja penzionera obezbeđuje se veća javnost rada i konkurencija u predlaganju kvalitetnijih rešenja poslovanja Fonda PIO.

IV ANALIZA EFEKATA PROPISA

Predloženim zakonom će se otkloniti protivustavno stanje koje je nastalo donošenjem i primenom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, kojima je prekinuto redovno usklađivanje penzija u skladu sa rastom cena i podržavljeno upravljanje PIO fondom iako su sredstva kojima fond raspolaže imovina penzionera i zaposlenih. Na takav način nije obezbeđena zaštita realne vrednosti penzija a upravljanje Fondom se vrši bez većinske volje penzionera i zaposlenih.

V PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona su potrebna dodatna finansijska sredstava za redovno usklađivanje penzija i naknade povećanog broja Upravnog odbora. Za sprovođenje ovog zakona potrebno je oko 20 mld. dinara, koje se mogu obezbediti efikasnijom kontrolom uplata doprinisa zaposlenih, boljom naplatom poreza,suzbijanjem trgovine na crno akciznom robom, suzbijanjem rada na crno i kriminala na carini, na sledeći način:

1. Boljom naplatom poreza koji se u ovom trenutku naplaćuje oko 40%, procena stručnjaka je da država ne naplaćuje preko 4 mld. evra poreza, samo 10% ove sume je dovoljno za sprovođenje zakona

2. Prevođenje radnika sa rada na crno u legalan rad. Procena eksperata je, da u Srbiji na crno radi preko 700 000 radnika i da PIO fond i fond zdravstvenog osiguranja po tom osnovu godišnje gube preko 2 mld. evra,

3. Suzbijanjem kriminala na Carini, trgovine akciznom robom i brašnom na crno, budžet države treba da bude puniji najmanje za oko 2 mld. evra godišnje,

4. Smanjivanjem krađe i tehničkih gubitaka struje u EPS sa 30% na 15% ( u Evropi je do 8%), EPS bi prodajom struje u regionu zaradio preko 1 mld. evra. Efekti zakonitog i racionalnog poslovanja u ostalim javnim preduzećima bi takođe mogli biti preko 1 mld. evra.

5. Otpuštanjem viška zaposlenih u javnom sektoru ili njihovim prevođenjem u realni sektor. Procena je da postoji višak oko 75 000 zaposlenih. Efekat po budžet države bi u drugoj godini mogao iznositi preko 500 miliona evra.
Predloženim odredbama, omogućuje sa redovno usklađivanje realne vrednosti penzija i odgovornije, transparentnije i kvalitetnije upravljanje PIO fondom.

VI IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Predlagač propisa:
Inicijativni odbor, formiran od strane Udruženja sindikata pezionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije:
1) Mihajlo Radović (lični podaci)
2) Jovan Tamburić (lični podaci)
3) Branislava Đurović (lični podaci)

2. Naziv propisa (sa prevodom na engleski jezik)
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA Zakona O PIO
(Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Pension and Disability Insurance)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa. – Ne postoje odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativni sadržaj propisa.
b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma. – Nema ga
v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma. – Nema obaveze.
g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma. –Ispunjava se obaveza uspostavljanja ustavnosti.
d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju. Uspostavljanje ustavnosti.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima – nema primarnih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje
b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima 6 – nema sekundarnih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje
v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima – nema ostalih izvora prava EU sa kojima se propis usklađuje.
g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost. Ne postoje.
d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije. – Ne postoji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Ne postoje.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik? Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU? Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti. Ne.

VII RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Šteta koja se nanosi najosetljivijoj društvenoj grupi (penzionerima) ozbiljno utiče na kvalitet njihovog života i njihovo zadovoljstvo zaštitom koju država treba da im obezbedi.

Potpis predlagača propisa:

1) Mihajlo Radović
2) Jovan Tamburić
3) Branislava Đurović


Tekst Predloga Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (USPS i USPVLS) možete naći klikom na ovde naveden link.